MO]TA NA BROEVITE

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

  • Od sozdavaweto na svetot, broevite se koristele za smetawe, sekojdnevno i bez mistika, no ednovremeno gi vozbuduvale filozofite, gata~ite koi im pripi{uvale silno simboli~no zna~ewe. Nekoi veruvawa opstojuvaat i denes...

Vo golemoto semejstvo na predviduva~ki ve{tini, najmladata se vika nombrologija. Stanuva zbor za edna nova tehnika koja{to ja vovel Klod de Milvil: nasproti zborovite koi se preoptovareni so subjektivni tolkuvawa, broevite gi do`ivuvame kako neutralni i objektivni pokazateli.

Spored ovoj metod na gatawe treba da go poka`eme prviot trocifren broj {to }e ni padne na pamet, koj ponatamu se tolkuva so pomo{ na tarot - kartite. Otkako spontano i brzo sme gi izgovorile slu~ajno odbranite "tajni broevi na na{ata du{a", vsu{nost sme uspeale da go izrazime "na{eto vnatre{no bitie".

TRINAESET

13 bil broj na bo`estvenata mo} vo antikata, vo vremeto na Isus i na 12 - te apostoli. Najra{irenata religija vo Rimskata imperija go prika`uvala Zevs (Jupiter) kako vladee so svetot opkru`en so 12 glavni bogovi. ^etiri veka podocna, Filip Makedonski bil ubien zatoa {to gi oskvernal dvanaesette pridru`nici na Zevs, taka {to me|u niv ja vmetnal svojata skulptura. Ottoga{, brojot 13 se smeta za lo{ broj.

[ESNAESET

Brojot 16 (~etiri na kvadrat) e znak na ostvarenata materijalna sila, znak na nekontroliranata volja za mo}.

Vo budizmot, toj e sprotiven na spokojstvoto, na nirvanata.

Brojot 16 go povrzuvaat i so znakot na svastikata (kukastiot krst).

SEDUMNAESET

Bidej}i 17 (XVII) e anagram na latinskiot zbor VIXI (jas `iveev), Rimjanite se pla{ele od nego, isto kako {to dene{nite lu|e se pla{at od brojot 13.

DVAESET I EDEN

Faktot {to kaj mnogu narodi 21 - ta godina go ozna~uva polnoletstvoto, se dol`i na atributite koi{to mu se pripi{uvaat na ovoj broj: bibliska i bo`estvena mudrost koja minuva niz s# i proniknuva vo s#, blagodarenie na svojata ~istota. Vo tarot - kartite, 21 (Svetot) ja ozna~uva ostvarenata cel, uspehot.

DVAESET I DVA

Kabalata se zasnova na 22 bukvi od hebrejskata azbuka. Ottamu, 22 go simbolizira bitieto vo seta negova raznovidnost. Ova gledi{te go spodeluvale i starite Persijci za koi brojot 22, no poradi pri~ini razli~ni od onie na Evreite, bil "simbol na celokupnata istorija na sozdavaweto". Interesno e {to kaj nekoi narodi vo Zapadna Afrika, so ovoj broj se ozna~uva vremeto od postanokot na svetot, do formiraweto na ~ove~kite zaednici.

TRIESET I [EST

Brojot 36 go ozna~uva golemiot zbir kaj Kinezite, no i kaj Pitagorejcite. Toj e bo`estvena godina kaj Indusite i omilen broj (zaedno so negovite izvedenki 72 i 108) vo tajnite u~ewa i sekti.

^ETIRIESET

Potopot koj trael 40 dena, ja soop{tuva kaznata, isku{enieto i o~ekuvaweto. Mnogu godini pred Noe, Evreite bile osudeni da talkaat ~etirieset dena vo pustinata. Hristos voskresnuva 40 ~asa po raspnuvaweto {to go pottiknalo srednovekovnoto veruvawe deka ovoj broj pretstavuva simbol na ciklusot na `ivotot i smrtta. Ottamu poteknuva i imeto karantin (~etirieset na francuski), vo koj se ~uvale patnicite za koi postoelo somnenie deka se nositeli na nekoja epidemiska bolest.

[EESET I ^ETIRI

[eeset i ~etiri mazgi ja vle~ele pogrebnata kola na Aleksandar Veliki; 64 milosnici go pridru`uvale pogrebot na kineskiot imperator. [ahovskata tabla so 64 poliwa e pretstava na ~ove~koto dostoinstvo.

(Kraj)