Anti~kata makedonska istorija (3)

HRONOLOGIJA

Prezemeno od knigata "Studii za anti~kite Makedonci" od prof. Nade Proeva

323

10/11 VI (29 Aiaru = 29 Diasios) Aleksandar

 

umira vo Babilon

323

pobuna na Grcite vo voenite kolonii vo isto~en Iran

DIJADOSI

323

delewe na ovlastuvawata vo Babilon: Antipatar,namesnik vo Evropa, Filip-Aridaj i Aleksandar IV - kralevi, Perdika, hilijarh, Krater, prostat

323

septemvri, Grcite na kopnoto se bunat: Lamiska vojna

322

Makedoncite pobeduvaat kaj Kranon i Amorg

322

makedonska posada vo atinskoto pristani{te Munihij

321

I koalicija: Antipatar, Krater, Ptolemaj, Antigon, Lisimah protiv Perdika i Eumen

 

Ptolemaj gi graba posmrtnite ostanki na Aleksandar i go zakopuva vo Memfis, a potoa vo Aleksandrija

 

dogovorot vo Triporadeisos: namesnici: Antipatar vo Evropa, Antigon vo Azija, Kasandar hilijarh,

 

Eumen predavnik

320

Perdika napa|a na Ptolemaj vo Egipet, ubien

 

Antigon i Eumen vojuvaat vo Mala Azija

319

Antipatar umira, Poliperhont namesnik, Kasandar komandant na kowanicata

 

II koalicija: Kasandar, Ptolemaj, Antigon, Lisimah, protiv Poliperhont i Eumen

 

Poliperhont proglas za sloboda na Helenite, go imenuva Eumen za namesnik vo Azija

 

Antigon vo koalicija so Kasandar

318

Kasandar go zazema pristani{teto Pirej

 

Poliperhont go opsaduva Megalopol

 

edikt na Euridike: Kasandar namesnik vo Evropa

 

Eumen zapovednik na kralskata vojska

317

vo borbite za vlast ubieni Filip-Aridaj i Euridike

317/6

Kasandar ja opsaduva Olimpijada vo Pidna, Olimpijada ubiena

316

Eumen ubien vo Mala Azija kako predavnik

 

Kasandar se `eni so }erkata na Filip Thessalonike gi osnova Kasandreja i dene{en Solun, ja obnovuva Teba,

 

vo Atina za namesnik go postavuva Demetrij od Faleron,

 

III koalicija: Kasandar, Ptolemaj, Lisimah, Seleuk protiv Antigon

315

proglas na Antigon vo Tyros, Seleuk bega kaj Ptolemaj,

315-311

vojna me|u Kasandar, Ptolemaj i Lisimah so Antigon

 

Ptolemaj go zazema Kipar, izdava proglas za sloboda na Helenite

314

Kasandar gi zazema Apollonia i Epidamnos

312

bitkata kaj Gaza, Demetrij porazen od Ptolemaj i Seleuk

311

mir, delewe na Imperijata: Kasandar namesnik vo Evropa, Lisimah vo Trakija, Ptolemaj vo Egipet, Antigon vo Azija,

 

Seleuk vleguva vo Babilon

310

Kasandar naseluva ssa 20.000 Autarijati kaj Orbelos

310/9

Roksana i Aleksandar IV ubieni od Kasandar, kraj na dinastijata Argeadi

307

Demetrij Poliorket ja zazema Atina

307/6

po pobedata kaj kiparskata Salamina Antigon i Demetrij Poliorket se proglasuvaat za kralevi

306/5

Kasandar, Lisimah i Ptolemaj se proglasuvaat za kralevi

305/4

Demetrij Poliorket go opsaduva Rodos

302

Korintskiot dogovor obnoven od Antigon Ednookiot i Demetrij,

 

Antigon se proglasuva kral na Makedonija

 

IV koalicija: Lisimah, Kasandar, Ptolemaj i Seleuk, protiv Antigon i Demetrij

301

bitkata kaj Ipsos, gine Antigon Ednookiot

298/7

Kasandar umira

 

Antipatar i Aleksandar sinovi na Kasandar, kralevi

294

Demetrij ja zazema Atina, demokratijata formalno obnovena

 

Demetrij se proglasuva za kral vo Makedonija

293

Demetrij ja osnova Demetrijada vo Tesalija

288

Lisimah i Pir navleguvaat vo Makedonija i ja

 

delat me|u sebe, Demetrij bega vo Mala Azija

287/6

makedonskata posada isterana od Atina

287

Pir kral na Makedonija

285

Demetrij zatvoren od Seleuk I

285/4

Lisimah se proglasuva za kral vo Makedonija

283

Ptolemaj I i Demetrij Poliorket umiraat,

 

Antigon Gonata ja zema titulata basilej iako nikade ne vladee

281

bitkata kaj Kurupedion, Lisimah gine

280

Seleuk ubien od Ptolemaj Keraun koj se proglasuva za kral na Makedonija, vojuva so Ilirite (Monunij)

280/79

navala na Keltite, Ptolemaj Keraun gine

279

vostanovena Ptolemaia vo Aleksandrija

277

Antigon Gonata gi porazuva Keltite kaj Lysimacheia

ANTIGONIDI

277-239

Antigon Gonata kral na Makedonija

276

sojuz so Seleukidite, se `eni so Fila, }erka na Antioh

274

Pir napa|a na Makedonija

272

Pir gine vo Argos

268/7-262/1

Hremonidova vojna, Atina porazena, makedonska vojska vo gradot

262

vo pomorska bitka kaj Kos, ja pobeduva egipetskata flota; vo Delos gradi portik so 10 statui na predcite

262/1

odbien napadot na Aleksandar Pirov vrz Makedonija

258 ili 256

pomorska bitka kaj Andros, Antigon ja pobeduva egipetskata flota i vospostavuva talasokratija

253/2

pobuna vo Korint protiv Antigon Gonata

243

Arat go odzema Korint od Makedoncite

239-229

Demetrij II na makedonskiot prestol

239/8

vojnata na Demetrij so Ahajskata i Ajtolskata liga

235

Demetrij mu pomaga na Argos vo borbata protiv

 

Ahajskata liga

231

Dardancite napa|aat na Makedonija

229

Demetrij II umira, Atina steknuva nezavisnost

229

Dardanski napad na Makedonija, pobuna vo Tesalija

229-221

Antigon Doson na makedonskiot prestol

227

pohod vo Karija, zemjotres na Rodos

224

Antigon Doson hegemon na Helenskata liga

222

kaj Selasija go pobeduva Kleomen III

 

Kleomen bega kaj Ptolemaj vo Egipet

221

ustoli~uvawe na Filip V

220/19

Dardancite napa|aat na Makedonija

220

Filip im objavuva vojna na Ajtolcite, sklu~uva sojuz so Skerdilaida

 

vo Helenskata liga vklu~uva gradovi od Krit

219

Ajtolski napad na Makedonija, Dion opqa~kan

 

Demetrij Farski politi~ki begalec vo Makedonija

 

Filip vojuva na Pelopones

218

Filip go zazema Termes vo Ajtolija = osveta za Dion

 

sklu~eno 30-dnevno primirje, raskinat sojuzot so Skerdilaida

217

Filip napa|a na Dardancite, vojuva vo Tesalija,

 

ftiotidska Teba nare~ena Filipi, sklu~uva mir so Ajtolcite vo Naupakt, vojuva vo Trakija, Ilirite (Skerdilaida) zazemaat del od Dasaretija, pqa~kaat vo Pelagonija, Filip se vra}a i gi isteruva

216

Filip neuspeva da ja zazede Apolonija po more

215

neuspe{en obid za zazemawe na Apolonija po kopno

 

voen sojuz me|u Filip i Hanibal

215/205

I rimsko-makedonska vojna

214/3

Filip gi zazema Atintanija i Partinite, no e

 

porazen kaj Apolonija

213/2

Filip go zazema Lisos (Qe{)

212

Ajtolcite sklu~uvaat dogovor za prijatelstvo so Rim, ja dobivaat komandata na kopno

211

Filip vojuva vo Ilirija i so Dardancite, napa|a na Medite

 

Atal I vleguva vo sojuz so Rim protiv Filip V

210

rimsko-ajtolski operacii vo Lokrida

209

30-dnevno primirje

209

Lihnid zazemen od nekoj si Aerop

 

Dardancite navleguvaat do Orestida

208

Lisos se osloboduva od makedonska vlast

207

Filip napa|a na Ajtolija, nema pomo{ od Rimjanite

206

Ajtolcite sklu~uvaat separaten mir so Filip

205

Ajtolcite odbivat da vojuvaat za Rim i pokraj

 

"ubeduvaweto" od strana na rimskata flota

 

vo Fojnike, sklu~en mir, kraj na vojnata

204

Filip vojuva so Trakijcite

203/2

Filip i Antioh III taen dogovor protiv Ptolemaj

201

Filip vojuva so Atal (Pergam)

 

pobeda vo pomorskite bitki kaj Lada i Rodos

 

rimska delegacija gi ispituva `albite protiv Filip

 

rimski ultimatum do Filip

200-197

II rimsko-makedonska vojna

 

bitka kaj Otolob vo Pelagonija

 

pobeda nad Dardancite kaj Stobi

199

napadi na Ilirite (Pleurat) i na Dardancite vrz Makedonija

198

neuspe{ni pregovori za mir so Rimjanite kaj Antigoneja, Filip se povlekuva vo Tesalija

 

bitka kaj Farsala (Kynoskephalai)

197

Filip V gi porazuva Dardancite kaj Stobi

196

cos. Flamininus na Istamskite igri proglasuva sloboda za Helenite

192-188

vojna me|u Ajtolci (Rim) i Antioh III vo Helada,

 

Antioh porazen kaj Termopilite

186

avtonomni moneti na makedonski oblasti i gradovi

184

vojuva vo Trakija so Besi, Denteleti, Odrizi

183

vo Deriop osnovan gradot Perseida

181

Filip od Stobi trga vo pohod protiv Majdite

179

dodeka gi ~eka Bastaranite umira vo Amfipol

179-168

Persej na makedonskiot prestol

179

napad na Sapajcite vrz Amfipol

 

makedonska delegacija vo Rim za obnova na dogovorot

178

obnoven dogovorot me|u Makedonija i Rim

177

dardanska delegacija vo Rim go obvinuva Persej za napadite na Bastranite

 

rimska delegacija vo Daranija

172

pohod vo Trakija, sojuz so odriskiot kral Kotis

 

Eumen go obvinuva Persej kaj Rimjanite,

 

makedonska delegacija vo Rim za pravdawe

 

rimski proglas vo Delfi protiv "nedelata" na Persej

 

memorandum za pravdawe na Persej do Grcite

171-168

III rimsko-makedonska vojna

171

Rimjanite preku Epir navleguvaat vo Tesalija,

 

uspe{na odbrana na Persej

170

Molosite minuvaat na makedonska strana

 

Persej vojuva so Dardancite, stapuva vo kontakt

 

so Bastaranite, Kotis ne go po~ituva dogovorot

 

rimski napad na Uscana (Ki~evo)

169

Persej so pohod od Styberra (^epigovo), ja zazema Uscana i 13 utvrdeni grat~iwa

 

makedonska delegacija kaj Gentij za sojuz protiv Rim,

 

potpi{an dogovor za sojuz vo Meteon za 300 talanti

169

dogovor so Bastaranite vo Bulazora (s. Kne`je)

 

lustracija na vojsata vo Elimiotida

168

juni, bitkata kaj Pidna, rimska pobeda

 

Persej preku Pela odi vo Amfipol, neuspe{en obid za sobirawe vojska vo Bisaltija, bega vo Samothrake,

 

po zarobuvaweto na sin mu se predava

 

Makedonija pod rimski protektorat, podelena na ~etiri dela

149/8

vostanieto na Andrisk (la`niot Filip)

149

neuspe{en napad na Andrisk i odriskiot kral Teres, vrz Makedonija

 

Andrisk pobeduva vo Odomantika vo dve bitki kaj r. Strymon i se proglasuva za kral vo Pella

148

Andirsk porazen od Kv. Kajkilij Metel i predaden od trakiskite dinastii

148

Makedonija rimska provincija

146

triumf na Metel za pobedata nad Andrisk

(Prodol`uva)