[esti me|unaroden saem

"INFOKOM" 2000

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

Na 11 april na Skopskiot saem be{e otvoren {estiot po red Me|unaroden saem za kompjuteri, telekomunikacii, biro, oprema i stru~na literatura "INFOKOM" 2000. Na prostor od {est iljadi kvadratni metri, vo dve saemski hali se pretstavija okolu 100 izlaga~i, od koi 50 doma{ni i 50 od stranstvo. Direktno ili preku ovlasteni distributeri i generalni zastapnici, posetitelite mo`ea da ja vidat vrvnata tehnologija, od mnogu svetski priznati firmi. Me|u niv bea: Hewlett Packard, Fujitsu, Motorola, Toshiba, Microsoft, Nashua, Brother i mnogu drugi.