Anti~kata makedonska istorija (2)

HRONOLOGIJA

Prezemeno od knigata "Studii za anti~kite Makedonci" od prof. Nade Proeva

359 pobeda nad Ilirite

357 Filip sklu~uva sojuz so `itelite na Halkidik i taen sojuz so Atina; sojuz me|u Halkidi~kata liga i Grabos protiv Filip; Filip gi zazema Amfipol i Pidna

357 makedonska pobeda nad Ilirite; Filip ja zazema Potidaja

356 sojuz na Atina so Lipej, Grabos i Ketripor protiv Filip; ssa 20 juli se ra|a Aleksandar

356/5 Prvata (treta) sveta vojna

354 zazemena Metona, Filip ranet vo desnoto oko

353 Filip porazen od Onomarh

352 proletta, Filip gi pobeduva Onomarh avgust, Filip kaj Termopilite, Tesalija pod makedonska vlast; esenta, Filip osvojuva vo ju`na Trakija i vo Propontida

351 Demosten, I Filipika

349 Filip napa|a na Olint; Demosten I, II i III Olintika

348 letoto, Olint zazemen i sramnet so zemjata esenta, Filip nudi mir na Atina

346 kraj na Prvata sveta vojna - mirot na Filokrat Makedonija gi dobiva dvata glasa na Fokijcite; avgust/septemvri Filip pretsedava so Pitijskite igri; Filip gi zazema Termopilite; esenta, ultimatum na Filip do Atina; proletta, osvojuva vo Trakija; Isokrat Philippos

345 Filip gi pobeduva Ilirite (Pleurija/Pleurat)

344 Filip im pra}a platenici na Mesencite; Demosten II Filipika

344/3 Filip pra}a delegacija vo Atina za preispituvawe na uslovite na mirot, no gi otfrla neumereni barawa

343/340 Aristotel u~itel na Aleksandar

343/2 Filip osvojuva vo Epir

342 Trakija = makedonska strategija

341 Demosten III i IV Filipika

340 Filip gi opsednuva Perint i Bizantij; 16-godi{niot Aleksandar go zamenuva vo Makedonija prateno pismo na Filip do Atina; septemvri, Filip zalenuva atinski brodovi so `ito; vo Atina iskr{ena stelata so mirot na Filokrat

339 Filip gi pobeduva Tribalite Filip izbran za voda~ vo svetata vojna Filip ja zazema Elateja

339/338 Vtorata (~etvrta) sveta vojna

338 zazemaweto na Amfisa, bitkata kaj Hajroneja, Filip sklu~uva mir so Atina i so Teba; esenta, Filip demonstrira sila na Pelopones

338/7 esenta sklu~en zaedni~ki mir (koine eirene) vo Korint; zimata, objavuvawe vojna na Persija

337 letoto, Filip se `eni so Kleopatra, Aleksandar i Olimpijada se povlekuvaat vo Epir

336 proletta, makedonska prethodnica (Parmenion i Atal) vo Mala Azija

336 letoto, svadba vo Ajga na Kleopatra, }erka na Filip so Aleksandar epirski; Filip ubien

336 ustoli~uvawe na Aleksandar III

336 esenta, Aleksandar go obnovuva zaedni~kiot mir, Helenite go priznavaat za Hegemon

335 pohod protiv Trakijcite, Tribalite i Getite; sredba so Keltite "od Jadranot"; pobuna na Ilirite (Glaukija i Klejtos); Aleksandar se vra}a i gi pobeduva kaj Pelion (Gorica)

335 letoto, pobuna na Teba, opsada i razurnuvawe

334 proletta Aleksandar minuva vo Mala Azija kaj Sestos; juni, bitkata kaj Granik; Milet i Halikarnas davaat otpor, esenta zazemeni

333 prolet/leto, persiski protiv napad vo Egejot; sredba na makedonskata vojska vo Gordion, Aleksandar go "razvrzuva" Gordieviot jazol

333 noemvri, bitkata kaj Isos

332 avgust, zazemen Tyros

332-331 Aleksandar vo Egipet; poseta na svetili{teto na Amon vo oazata Siva

331 7 april, go osnova gradot Aleksandrija; letoto, dobiva zasiluvawe od Antipatar

331 1 oktomvri, bitkata kaj Gaugamela dekemvri, mu pra}a 3000 talanti na Antipatar

331 pobuna na Sparta; proletta, Agis III pobeden od Antipatar kaj Megalopol

331 Aleksandar pre~ekan bez otpor vo Babilon i Suza

330 april, paleweto na dvorecot vo Persepol

330 letoto, Aleksandar vo Egbatana gi otpu{ta gr~kite odredi, potera po Darej, go nao|a ubien kaj Hekatonpil, so kralski po~esti go zakopuva vo Pasargada; Aleksandar se proglasuva za kral na Azija

330-327 Aleksandar vojuva vo isto~noiranskite satrapii

330 esenta, zagovor vo Frada, sudewe na Filota, ubistvo na Parmenion; osnovawe na Alexandira Prophtasia vo Drangijana; osnovawe na Alexnadria kaj Kaukas; osnovawe na Alexandria Eshate (Leninabad)

329/8 sudeweto na Bes vo Baktra

328/7 Aleksandar se `eni so Roksana spored makedonskiot obi~aj

328 ubistvoto na Klejtos vo Marakanda; zagovorot na kralskite deca inspiriran od Kalisten

327-325 Aleksandar vo Indija

327 minuvawe preku Hindu-Ku{; zazemawe na Aornos (Pir-Sar); minuvawe preku rekata Ind kaj mestoto Attock

326 letoto bitka kaj rekata Hidasp; osnovawe na gradovite Nikaia i Boukephalia; kaj r. Hifas vojskata odbiva da prodol`i vojuvaweto

326/5 Aleksandar ranet kaj Malijcite

325 sleguvawe do Indiskiot Okean po Hidasp i Ind; izgradba na pristani{te vo Patala i na brodovi za vra}awe; esenta, vra}awe na Nearh po more i na Aleksandar po kopno preku Gedrozija, pristignuvawe vo Karamanija

324 proletta, sredba na celata vojska vo Suza

325/4 kaznuvawe na nesovesnite satrapi, naredba za raspu{tawe na nivnite vojski; Harpal bega vo Tarsos; Nikanor vo Olimpija so poslanicata na Aleksandar za vra}awe na isteranite proletta, svadba vo Suza spored persiski obi~aj; pristigawe na 30.000 epigoni, aziski vojnici izve`bani za vojuvawe na makedonski na~in

324 juni/juli, aferata Harpal vo Atina, zatvorawe i begstvo na Olimpiskite igri (31 VII - 4. VIII) pro~itana poslanicata na Aleksandar za vra}awe na isteranite; pobunata vo Opis, pomiruvawe, gozba avgust (?), Krater so 10.000 veterani za Makedonija; noemvri, Hefajstion umira

323 10/11 VI (29.Aiari = 29 Daisios)Aleksandar umira vo Babilon.

Prezemeno od knigata "Studii za anti~kite Makedonci" od prof. Nade Proeva