Sovetuvawe vo Prirodonau~niot muzej na Makedonija

VARDAR - KOLEKTOR NA OTPADNI VODI

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

  • Od istra`uvawata koi{to se napraveni poslednive godini utvrdeno e deka odredeni mesta vo rekata Vardar treba da se proglasat za prirodni mrestili{ta
  • Na Sovetuvaweto be{e ka`ano deka kontaminiranata riba mo`e da predizvika seriozni zaboluvawa i truewa kaj ~ovekot, pa duri i kancerogeni zaboluvawa

Vo Prirodonau~niot muzej na Makedonija se odr`a sovetuvawe na tema "Za{tita na ribniot fond vo rekite i akumulaciite - dol`nost i zada~a na sportskite ribolovci". Sovetuvaweto be{e organizirano od Sportsko - ribolovniot sojuz na Makedonija, vo sorabotka so Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, potoa Nacionalniot forum za za{tita na `ivotnite vo Makedonija, Veterinarniot institut, Tutunski kombinat - Skopje i Ministerstvoto za `ivotna sredina.

Prv na Sovetuvaweto govore{e magisterot Vasil Kostov, koj ja istakna neophodnosta od poznavawe na reproduktivnite karakteristiki na ribite na r. Vardar, stavaj}i poseben akcent na mresteweto na ribite.

Toj naglasi deka treba da se znae sezonata na mrestewe na ribite i vo toj period treba strogo da se zabrani loveweto, a toa }e pridonese za zgolemuvawe na ribniot fond.

Dosega, zabranata za lov trae od 15 april do 15 maj, koja{to, spored poslednite istra`uvawa, za nekoi vidovi ribi, delumno soodvetstvuva. Odredeni ribi {to egzistiraat vo r. Vardar se mrestat podocna i poradi toa lovostojot bi trebalo da se prodol`i i po 15 maj.

Od istra`uvawata {to se napraveni poslednive godini utvrdeno e deka odredeni mesta vo rekata Vardar treba da se proglasat za prirodni mrestili{ta.

Aleksandra Bogdanovska, doktor po veterinarna medicina, se osvrna na kvalitetot na vodite vo ~etirite ribolovni podra~ja vo Makedonija (Vardarskata, Strumi~kata oblast, oblasta na Crn Drim i na Ju`na Morava), potencijalnite zagaduva~i na rekite i nivnoto vlijanie vrz ribniot fond, pojavuvaweto na nekoi bolesti i mehani~kite povredi kaj ribite. Vera Ristova od Zavodot za zdravstvena za{tita govore{e za merewata napraveni vo regionot od Veles do Gevgelija, stavaj}i go akcentot na rekata Vardar i ezeroto Matka. Taa istakna deka Vardar pretstavuva kolektor na otpadnite vodi i tokmu poradi toa vodata e re~isi neupotrebliva. Vardarskata voda ne mo`e da se koristi nitu za navodnuvawe, nitu pak za rekreacija. Vodata, isto taka, sodr`i odredeno koli~estvo na `iva i poradi toa ne smee da se koristi za polnewe na ezeroto Mladost, ~ija{to voda se upotrebuva za navodnuvawe na nivite na Agrokombinatot "Lozar".

Na higienskata ispravnost na ribinoto meso se osvrna m-r Pavle Sekulovski, koj istakna deka kontaminiranata riba mo`e da predizvika seriozni zaboluvawa i truewa kaj ~ovekot, pa duri i kancerogeni zaboluvawa.

Ugleduvaj}i se na porazvienite zemji i kaj nas, spored m-r Sekulovski, treba da postoi monitoring i preporaki koi bi ja namalile izlo`enosta na naselenieto na {tetnite vlijanija na kontaminiranata riba.