Soveti

MO]TA NA BROJKITE

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

  • Od sozdavaweto na svetot, broevite se koristele za smetawe, sekojdnevno i bez mistika, no ednovremeno gi vozbuduvale filozofite, gata~ite koi im pripi{uvale silno simboli~no zna~ewe. Nekoi veruvawa opstojuvaat i denes...

Vo golemoto semejstvo na predviduva~ki ve{tini, najmladata se vika nombrologija. Stanuva zbor za edna nova tehnika koja{to ja vovel Klod de Milvil: nasproti zborovite koi se preoptovareni so subjektivni tolkuvawa, broevite gi do`ivuvame kako neutralni i objektivni pokazateli.

Spored ovoj metod na gatawe treba da go poka`eme prviot trocifren broj {to }e ni padne na pamet, koj ponatamu se tolkuva so pomo{ na tarot-kartite. Otkako spontano i brzo sme gi izgovorile slu~ajno odbranite "tajni broevi na na{ata du{a", vsu{nost sme uspeale da go izrazime "na{eto vnatre{no bitie".

Zlatniot broj

^estopati go spomnuvaat umetnicite, arhitektite i geometrite, a spored Pol Valeri zlatniot broj (1, 618) pretstavuva "ramnote`a me|u zna~eweto, ~uvstvuvaweto i mo}ta". Vo asimetri~nata podelba na edna umetni~ka slika, toj e soodnosot "me|u pogolemata od dvete strani i pomalata koj e ednakov na odnosot me|u celoto i pogolemata strana".

Cifra ili broj

Brojot pretstavuva edinstvo ili naru{uvawe na edinstvoto, ili povtorno soedinuvawe na pove}e edinstva (na primer, eden, polovina, dva). Cifrite (ili brojkite se specifi~ni znaci (1, 2, 3) koi{to gi pretstavuvaat broevite.

EDEN

Eden, kako po~etna to~ka na s#, ja simbolizira energijata, misti~noto sredi{te od koe zra~i duhot; toj li~i na ispraven i odreden ~ovek. Vo azbukata na starite Persijci eden (Yak) se pi{uva isto kako i A (Alif) i go pretstavuval edinstveniot Bog.

DVA

Vo antikata, brojot dva go ozna~uval `enskiot princip, prika`an preku Mese~inata. Ovoj broj & se pripi{uval na majkata. Maj~instvoto e najradikalnata podelba od koja poteknuvaat site drugi, dodeka dualizmot, proizlezen od istata simboli~ka osnova, pretstavuva faktor na dvi`ewe i napredok: brojot dva mu se sprotivstavuva na eden za da go nadmine.

TRI

Tri e broj na planetata Jupiter. Se raboti za osnoven, su{tinski broj vo site kulturi. Kabalistite tvrdat deka "s# mora da dejstvuva preku tri koe pak pretstavuva edno", a hristijanite go povrzuvaat so sovr{enstvoto na bo`estvenoto edinstvo, so Svetoto trojstvo. [to se odnesuva do Kinezite, tri e sovr{en broj komu ne treba da mu se dodade ni{to pove}e. Kaj starite Grci, kaj eleniziranite Hebrejci, hristijanite i masonite, triagolnikot go pretstavuva okoto na Boga. Sli~no na Frojd, plemiwata vo Mali triagolnikot go smetaat za seksualen simbol, za znak na plodnosta.

^ETIRI

^etiri e znak na Saturn. Toj ja odr`uva postoe~kata sostojba: ne sozdava ni{to, no vo sebe ja sodr`i celokupnata kreacija. Preku kvadratot i krstot se dobiva simbolot na univerzumot. Isto taka ~etiri e broj na Zemjata.

PET

Broj na Merkur, na trgovcite... na kradcite, simbol na podvi`nosta. Bidej}i se nao|a me|u prvite devet broja, pitagorejcite go smetaat za "svadben" znak na edinstvoto, harmonijata i ramnote`ata. Ovaa ideja se sre}ava vo arhitekturata na gotskite katedrali. Kaj Arapite toj {titi od zli o~i, prika`an preku pette prsti na Fatima.

(Prodol`uva)