Bilten na soobra}ajni nesre}i vo poslednite tri meseci od minatata i prvite dva od ovaa godina

CELTA NE E SAMO DA SE KAZNUVAAT GRA\ANITE, TUKU I DA SE RAZVIE NIVNATA SOVEST!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Podatocite za oktomvri, noemvri i dekemvri 1999 godina se slednite: registrirani 3.160 soobra}ajni nesre}i od koi 195 se so pote{ki posledici (so povredeni i zaginati lica, a e pri~ineta i materijalna {teta ), od koi vo 24 u~estvuvale pripadnici na silite na KFOR, {to ne zna~i deka bile vinovni
  • Vo januari i fevruari, 2000 godina se registrirani 2.127 soobra}ajni nezgodi od koi 97 se so pote{ki posledici od koi vo 25 u~estvuvale pripadnici na silite na KFOR

Brojot na soobra}ajnite nesre}i vo na{ata dr`ava, osobeno vo periodot vo koj se prisutni pripadnicite na silite na KFOR, postojano raste. Za da vidime kolkavo e nivnoto u~estvoto vo niv i koi se pri~inite, razgovaravme so Den~o Naumovski, na~alnik na Sektorot za analitika vo GUVR - Skopje. Na{eto barawe se odnesuva{e za poslednite tri meseci od minatata i prvite dva od ovaa godina.

Podatocite za brojot i pri~inite za soobra}ajni nesre}i, poodelno za poslednite tri meseci od 1999 godina se sledni:

Vo oktomvri, bile registrirani 10 soobra}ajni nesre}i vo koi zaginale pet pe{aci od koi edno dete, ~etiri sopatnici i eden voza~ na patni~ko vozilo. Pri~inite se sledni: poradi brzo vozewe se slu~ile pet soobra}ajni nesre}i, poradi vina na pe{ak edna, poradi nepo~ituvawe na pravecot na dvi`ewe edna, svrtuvawe nanazad - edna i vo ostanati pri~ini - dve.

Vo noemvri, minatata godina imalo 7 nesre}i, a zaginale 5 pe{aci od koi edno dete i 2 voza~a na patni~ki vozila. Pri~inite se sledni: poradi brzo vozewe se slu~ile tri nesre}i, poradi nepropisno preteknuvawe - edna, poradi nepravilno dvi`ewe na pe{ak - edna, svrtuvawe i vozewe nanazad - edna, ostanati pri~ini - edna.

Vo dekemvri, 1999 g. imalo ~etiri nesre}i, a zaginale trojca vozrasni pe{aci i eden velosipedist. Pri~ini se: poradi brzo vozewe-dve, nepropisno dvi`ewe, svrtuvawe i vozewe nanazad- edna, premorenost i raseanost na voza~- edna.

Za 2000 godina podatocite se sledni:

Januari: registrirani se ~etiri nesre}i, zaginale trojca vozrasni pe{aci i eden pe{ak na `elezni~ka linija. Pri~ini: poradi brzo vozewe - edna, poradi nepravilno dvi`ewe na vozilo na pe{a~ki premin - edna, nepropisno dvi`ewe, t.e. svrtuvawe vo druga lenta- edna

Fevruari: Registrirani se dve nesre}i, zaginale dva pe{aka. Pri~inite se: poradi nepravilno dvi`ewe na pe{ak - edna i nepropisno dvi`ewe - dve.

NAJ^ESTI PRI^INI ZA SOOBRA]AJNI NESRE]I

Kako naj~esti pri~ini za soobra}ajnite nesre}i, g. Naumovski gi spomna slednite: neprilagodena brzina kon uslovite na patot, izveduvawe dejstvija so vozila bez prethodno voza~ot da se uveri deka toa mo`e da go napravi bez da predizvika opasnost za drugite u~esnici vo soobra}ajot (prestrojuvawe od edna lenta vo druga i nepo~ituvawe na soobra}ajnite pravila i propisi), nedavawe prednost vo soobra}ajot ili preminuvawe vo kolovozna lenta nameneta za vozila vo sprotivna nasoka, kako i voza~i vo alhoholizirana sostojba. [to se odnesuva do alkoholiziranata sostojba, kako pri~ina za nesre}ata, ne mora da zna~i deka toj {to e vo takva sostoja ne ja predizvikal. Nie praktikuvame na site u~esnici vo nesre}ata da im napravime alko - test, a ako ima povredeni da se zeme krv. Me|utoa vinata ne e rezultat na alkoholot, tuku nepo~ituvawe na soobra}ajnite pravila i propisi, veli na~alnikot. Ako nesre}ata e predizvikana poradi prisustvo na alkohol, toga{ osiguritelnite kompanii pla}aat odreden nadomestok. Na na{eto pra{awe kako gi komentira izjavite na pripadnicite na silite na KFOR deka edna od pri~inite za nesre}ite se nedovolno obele`anite pati{ta, toj odgovara:

Jas ne sum dovolno kompetenten za ovaa problematika, no ne dr`i tezata deka nema dovolno znaci. Jas mislam deka vertikalnata i soobra}ajnata signalizacija se dobro uredeni, i pokraj toa {to treba u{te malku da se napravi, taa vo osnova e dobra. Dokolku voza~ite bi se pridr`uvale do niv, toga{ brojot na nesre}ite bi bil pomal. Ima oznaka barem vo po~etnite 4 - 5 kilometri deka se raboti za avtopat i bi trebalo nekoj da bide lud ili nepismen za da vozi vo obratna nasoka, a osven toa na{ite soobra}ajni pravila i propisi se vklopeni vo evropskite standardi.

Kako edna od pri~inite za soobra}ajnite nesre}i se spomnuva i toa {to voza~ite koi od avtopat se vklu~uvaat vo gradot ne ja prilagoduvaat brzinata kon uslovite na gradot. Tie ne mo`at ako na avtopat vozele 100 - 120 kilometri na ~as odedna{ da ja namalat na 60 - 70 kilometri na ~as. Za taa cel, pred mostot vo naselbata Saraj i vo blizinata na "Baumarket" vo naselbata \or~e Petrov ima semafori za taa namena, t.e. voza~ite da ja namalat brzinata, a tokmu poradi neprilagodenata brzina, vo ovoj del od gradot ima{e najgolem broj nesre}i, veli Naumovski.

Okolu 15 ~asot popladne i vo ranite utrinski ~asovi na najfrekfentnite krstosnici vo gradot semaforite se isklu~uvaat. Zo{to?

Nie znaeme kolkava e frekfencijata na vozila na odredeni mesta. So semaforite protokot na vozilata e pomal, tie se programirani i toga{ nepo~ituvaweto e najgolemo. So soobra}ajnite policajci, t.e. fizi~kata regulacija, policaecot gleda pove}e i ka`uva koe vozilo treba prvo da pomine. Na vakov na~in policajcite se izlo`eni da di{at razni mirizbi, no va`na e regulacijata vo soobra}ajot. Kako najfrekfentni se krstosnicite kaj zgradata na "Nova "Makedonija", hramot "Sveti Kliment Ohridski", "Crven Krst", Sudska palata itn.

NEMAWE PARKING- PROSTORI I ZAOBIKOLNICI

Glaven problem vo soobra}ajot e nemaweto parking - prostori. Nitu eden pazar vo gradot, (so isklu~ok na pazar~eto vo naselbata \or~e Petrov, iako mnogu ne se koristi) nema soodvetno mesto za parkirawe. Gospodinot Naumovski veli deka se gradat mnogu objekti, no pred da se zapo~ne so izgradbata treba da se re{i problemot so parking - prostorite. No, i onie {to gi imame ne se koristat dovolno, konkretno parking - prostorot kaj hotelot " Grand" e prazen. Na lu|eto pove}e im odgovara da se parkiraat na trotoar, a so toa i da go ote`nuvaat soobra}ajot.

Na{iot grad nema dovolno ni zaobikolnici. Primer, ako sakate da preminete od severniot na ju`niot del na gradot }e morate da go pominete kompleksot banki, Sudskata palata itn. Nie davame inicijativi i vo vrska so zaobikolnicite i vo vrska so soobra}ajnite pravila i propisi, no toa e vo nadle`nost na Ministerstvoto za grade`ni{tvo i urbanizam, veli g. Naumovski.

SOOBRA]AJNA POUKA

Na{ata cel ne e samo da kaznuvame, tuku i da ja razvieme sovesta na gra|anite. Za taa cel sekoj ~etvrtok na prekr{itelite na soobra}ajnite pravila, se razbira podeleni vo kategorii, dokolku ne sakaat da platat kazna, im se prezentiraat filmovi za toa kakvi mo`at da bidat posledicite ako ne se po~ituvaat ovie pravila. [to se odnesuva na kineweto na kaznite, toa e svedeno na minimum, barem taka veli gospodinot Den~o Naumovski.

PORAKA

Za proletnata sezona, gospodinot Den~o Naumovski im prepora~uva na voza~ite vnimatelno da vozat, bidej}i proletnite do`dovi se ~esti i predizvikuvaat lizgawe na kolovozot.