Razgovor so Dimitar Nikoloski, direktor na "Almako - vino" - Skopje

MAKEDONSKO VINO SO SVETSKI KVALITET I DIZAJN

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Godinata 1995 za "Almako - vino" e zlatna godina vo odnos na nagradite, za{to se osvoeni pet gran-pri nagradi i ~etiri golemi zlatni medalji. Nagradite se dobieni za vinoto "Merlo" proizvedeno vo Veles vo sorabotka so Vinarskata vizba "Lozar"
  • ^esti potro{uva~i ni se pretstavnicite od makedonskoto dr`avno rakovodstvo koi ne retko go podaruvaat na{eto vino na nivni gosti, dr`avnici od razni zemji vo svetot
  • Makedonija ima kadar, osobeno me|u mladite koi se pojavuvaat i se nametnuvaat so mnogu inicijativi koi se prifatlivi vo svetot, a toa neminovno }e dade rezultati

Vo vinoto e vistinata" - veli starata latinska pogovorka, no vistina e i toa deka Makedonija e edna od retkite zemji vo svetot koi mo`at da se pofalat so visokokvalitetno vino. Ako do 1990 godina be{e problem toa {to na{eto kvalitetno vino go izvezuvavme vo cisterni, odnosno prodavavme nalivno vino, a potoa nekoi si go ambala`iraa i se kitea so tu|i perja, denes situacijata e mo{ne promeneta. Denes imame denes firmi koi go plasiraat na{eto, makedonsko vino na svetskite pazari i toa kako proizvod "Made in Macedonia".

Edna od firmite koi go nudat na{eto vino na svetskiot pazar e "Almako - vino" od Skopje, koja postoi od 1991 godina i koja so svoite kvalitetni proizvodi na najdobar na~in ja afirmira na{ata dr`ava.

"Almako - vino" e edna od firmite vo grupacijata "Almako", veli gospodinot Dimitar Nikoloski, direktor na "Almako - vino". Vo po~etokot rabotevme so promet, a podocna i so proizvodstvo na vino. Izvezuvame vino od Makedonija za pove}e zemji vo svetot: Slovenija, Hrvatska, Srbija, Germanija, [vajcarija, Japonija, Tajvan i mali koli~ini vo Bugarija. Vo zemjava sorabotuvame so mnogu individualni proizvoditeli na grozje i so site 13 vinarski vizbi. Na{iot sistem na rabota e kreditirawe na proizvodstvoto na grozje i na toj na~in dobivame vino. Kreditiraweto i avansiraweto se vr{i so obrtni sredstva za tekovno rabotewe na firmite od oblasta na agrarot, so ve{ta~ki |ubriva, so sredstva za za{tita i na toj na~in odnapred se steknuvame so pravo na otkup na toa grozje koe go kreditirame. Vo ovie 8-9 godini se steknavme so seriozni partneri vo svetot so koi dolgoro~no rabotime, a sme prisutni i na pove}e evropski manifestacii - saemi i prezentacii od oblasta na proizvodstvoto i proda`bata na vino. Vo 1993 godina za prvpat se pojavi Almako-ambala`ata koja, bi rekol, predizvika revolucija vo oblasta na dizajnot vo vinarskata industrija. Dotoga{ site pakuvaa tradicionalno vo t.n. obi~na amabala`a. Ovaa na{a ambala`a prosto gi isprovocira i drugite proizvoditeli na vino vo Makedonija i po toj primer za godina-dve se pojavija novi dizajnirani {i{iwa. Sega na pazarot vo zemjava i vo stranstvo ve}e ima ambala`a so makedonski proizvod koj predizvikuva interes kaj potro{uva~ite i istovremeno gordost i kaj proizvoditelite i kaj makedonskite gra|ani.

VINO ZA DR@AVNICI

Ambala`ata na vinoto na "Almako - vino" e proizvod na eden od najgolemite `ivi dizajneri na staklo vo svetot, Slovenecot Oskar Kogoj, koj najmnogu e anga`iran vo Murano - Italija. Za vakvata ambala`a vo 1995 godina na Qubqanskiot saem, "Almako - vino" ja dobi prvata nagrada za dizajn. Ovaa godina, mo`e da se re~e, za firmata e zlatna godina vo odnos na nagradite, za{to se osvoeni pet gran-pri nagradi i ~etiri golemi zlatni medalji. Nagradite se dobieni za vinoto "Merlo" proizvedeno vo Veles vo sorabotka so Vinarskata vizba "Lozar". "Almako - vino" ima osvoeno i drugi nagradi za drugi vidovi vina. Kako {to ve}e spomnavme, sorabotuvaat so site vinarski vizbi, no vo polneweto naj~esto sorabotuvaat so "Lozar" od Veles i so "Biljana" od Ohrid.

Strategijata na "Almako - vino" e da go prodol`i ovoj nagoren trend vo proizvodstvoto na kvalitetni i vrvni vina so ambala`a koja ramnopravno }e se nosi so svetskite vina, dodava gospodinot Nikoloski. Na{eto vino e na nivo na vrvnite svetski vina i postignuva cena od 20 germanski marki vo start, a ponatamu vo maloproda`bata dostignuva skoro dvojna cena. Nie sme zadovolni od postignatite efekti. Moram da ka`am deka na{eto kvalitetno vino n# legitimira i afirmira i nas kako firma, a i Makedonija kako dr`ava. ]e napomnam deka ~esti potro{uva~i ni se pretstavnicite od makedonskoto dr`avno rakovodstvo koi ne retko go podaruvaat na{eto vino na nivni gosti, dr`avnici od razni zemji vo svetot. Mnogu dogovori me|u Republika Makedonija i drugi zemji se potpi{ani tokmu so nazdravuvawe so ova vino, a toa za nas e sekako gordost.

Pokraj vinoto "Merlo", "Almako - vino" gi proizveduva i vinata "Kaberne soviwon" vo poznatata polulitarska ambala`a, "Soviwon blank - gaudium" i drugi. Ovie vina mo`e da se najdat, pred s#, vo presti`nite makedonski restorani, {to sekako zboruva za visokiot kvalitet na ovie makedonski vina.

Na ovoj na~in nie se vklu~uvame vo kampawata "Kupuvajte makedonski proizvodi", a toa go postignuvame i so kvalitetot na proizvodot i so kvalitetot na dizajnot, objasnuva gospodinot Nikoloski. Ambala`ata e podgotvena spored najvisokite kriteriumi {to va`at vo svetot so prethodni konsultacii so vrvni dizajneri od ovaa oblast koi bez problemi mo`at da projdat i vo zemjava i vo stranstvo. ^esti se javuvawata na na{i prijateli vo svetot, osobeno Makedonci-biznismeni od Kanada, Avstralija, Evropa koi so gordost ka`uvaat deka na visoki dr`avni i stopanski rakovoditeli im go podarile na{iot proizvod, pri toa ~uvstvuvaj}i gordost {to nie kako dr`ava imame takov proizvod.

PROBLEMI NA PROIZVODITELITE

Fakt e deka Makedonija dolgo vreme svoeto kvalitetno vino go izvezuva{e vo cisterni, odnosno kako nalivno, {to sekako od edna strana se odrazuva{e vrz cenata, a od druga strana se odrazuva{e negativno vrz afirmacijata na na{ata dr`ava kako eden od proizvoditelite na kvalitetno vino. Ottuka, samo po sebe dolgo vreme se nametnuva{e pra{aweto za re{avawe na problemot so izvozot na na{eto vino vo sopstvena, makedonska ambala`a.

Svetskiot pazar te{ko se osvojuva, objasnuva gospodinot Nikoloski. Dotolku pove}e {to Makedonija geografski pripa|a na ovoj balkanski region koj osobeno poslednive deset godini e optovaren so blokadi, vojni, incidenti, razni popre~uvawa i ~esto transportot e pri~ina na{iot proizvod da ne stigne na poslednata destinacija. Od tie pri~ini s# u{te Makedonija so seto svoe znaewe i umeewe ne mo`e da se pojavi vo stranstvo onaka kako {to treba, barem ne blagovremeno. No, postepeno treba da se pribegnuva kon finalizacija na site proizvodi vo na{ata zemja i takvi da se nudat na svetskiot pazar. Praktikata da se izvezuva nalivno vino nosi namalena zarabotuva~ka, no zasega toa e neminovnost. Poslednive godini ima tendencija za ambala`irawe na na{eto vino i ubeden sum deka privatnata inicijativa, koja e vo poln zamav, }e donese dobri rezultati na ova pole. Makedonija ima kadar, osobeno me|u mladite koi se pojavuvaat i se nametnuvaat so mnogu inicijativi koi se prifatlivi vo svetot, a toa neminovno }e dade rezultati.

Proizvoditelite vo Makedonija, od koja i da e bran{a, se soo~uvaat so mnogubrojni problemi, a sekako tuka ne se isklu~ok nitu proizvoditelite na ambala`irano vino. Problemite se od razli~en karakter, a sekako tuka treba da se spomne i nezainteresiranosta na dr`avava da go potpomogne ovoj vid proizvodstvo.

Imame problemi i nie kako i site drugi. Site nadvore{ni i vnatre{ni faktori se javuvaat kako pre~ka, veli gospodinot Nikoloski. No, se obiduvame da gi nadmineme i da se vklopime vo svetskite procesi na nepre~eno proizvodstvo i promet. Imame dosta zabele{ki za makedonskoto aktuelno rakovodstvo za nemaweto dovolno sluh, nemawe dovolno ~uvstvo za vakvite inicijativi. No, se nadevam deka eden den site nie zaedno, vklu~uvaj}i go i dr`avnoto rakovodstvo, }e sfatime deka toa e edinstveniot pat kon uspehot. Na primer, nadle`nite ministerstva za stopanstvo, za zemjodelstvo, za trovija, za razvoj, pa i Stopanskata komora na Makedonija, mo`ea i moraa da go po~uvstvuvaat ovoj na{ proizvod i soodvetno da reagiraat. No, za `al, barem dosega, nikoj od niv ne projavil re~isi nikakov interes, {to normalno e za osuda. Svetot znae vakvite inicijativi, vakvite proizvodi da gi nagradi, promivira, pofali, no kaj nas o~igledno tie setila ne se dovolno razvieni. Da se nadevame deka }e bide podobro.


DOBRO IZMUDRENA AKCIJA

Za "Kupuvajte makedonski proizvodi" direktorot na "Almako - vino" ima samo pofalni zborovi, so zabele{kata deka, sepak, ovaa akcija treba{e mnogu porano da se afirmira.

Akcijata na Ministerstvoto za trgovija "Kupuvajte makedonski proizvodi" e edna od najuspe{nite akcii {to Republika Makedonija vo site vremiwa na postoeweto ja izmudrila i ja realizirala, veli gospodinot Nikoloski. Drugite zemji vo svetot toa go pravat mnogu odamna i mnogu poagresivno. Primer za toa e Slovenija. Slovenecot fanatizirano kupuva, pred s#, slovene~ki proizvodi, a potoa ako nema takov doma{en proizvod, kupuva stranski. Im prepora~uvam na site gra|ani od Makedonija toa da go ~inat i ovde so na{ite proizvodi, zatoa {to s# po~esto mo`e da se sretne kvaliteten proizvod od makedonsko poteklo. Sigurno deka ima u{te mnogu prazni prostori koi treba da se popolnuvaat i da se osvojuvaat, no edna{ mora{e da po~ne.


 "ALMAKO - VINO"

ul. "Osma udarna brigada" br. 22

MK - 1000 Skopje, Makedonija

tel. 116 - 880

116 - 399

Telefaks: 116 - 880

117 - 778 (po 16 ~asot)

E-mail: jolas@mt.net.mk