Izlo`bi:

MLADITE UMETNICI OD MAKEDONIJA

Finska

Pri krajot na 1999 godina be{e odr`ana Edinaesettata me|unarodna izlo`ba na detski i mladinski likovni tvorbi vo Hivinka - Finska. Na ovaa me|unarodna manifestacija bea prijaveni tvorbite na deca od 69 zemji. Makedonskite de~iwa bea dobitnici na golem broj nagradi: (so medaqi) Zdravko Zdravev i Maja Radojevska; (so diplomi) Nadica Ivanova, Liljana Naceva, Katerina Ivanovi}, Dijan\or|ieva, Jordan Panev, Stoj~e Iqov.

Slovenija

Vo januari 2000 godina zavr{i [estiot nagraden likoven konkurs vo [tore - Slovenija. Vo Slovenija, so svoi likovni tvorbi, u~estvuvaa deca od 33 zemji. Od Makedonija, nagradata "Srebren kow" ja dobi u~eni~kata Efimija Vujovi} od OU "Van~o Prke" od [tip.

J.M