Ubavina skriena vo pazuvite na zeleniloto

MANASTIR, KOJ OPSTOJUVA NIZ VEKOVITE

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Skrien vo pregratkite na majkata priroda, manastirot nudi bla`eno ~uvstvo na duhoven mir i spokojstvo
  • Sekoja godina na 28 avgust kon manastirot "Sv. Joakim Osogovski" se sleva reka lu|e, koi go slavat i veli~at spomenot na pustono`itelot Joakim za koj se veruva deka gi lekuva bolnite i du{ite na onie {to so vera mu pristapuvaat

Na oddale~enost od pet kilometri od gradotKriva Palankasmesten na padinite na Osogovskite Planini se nao|a manastirot "Sv. Joakim Osogovski". Odej}i po krivulestiot pat, koj vodi do manastirot ne mo`ete, a da ne se voodu{evite koga pred vas }e se pojavi manastirskiot kompleks, koj skrien vo gustoto zelenilo pretstavuva prijatno mesto za odmor i po~inka. Skrien vo pregratkite na majkata priroda, manastirot nudi bla`eno ~uvstvo na duhoven mir i spokojstvo. Vo toj prostor daleku od gradskata vreva mo`ete samo da u`ivate vo ~istiot planinski vozduh i da po~uvstvuvate kako nekoja natprirodna sila zra~i od nemite gradbi i ve vra}a vo minatoto, toga{ koga na tie prostori `iveel pustinikot Joakim.

"SV. JOAKIM OSOGOVSKI" NIZ VEKOVITE

Od istoriski izvori doznavame deka manastirot bil podignat u{te vo edinaesettiot vek, vo vremeto koga `iveel Joakom Osogovski. Denes, od prvobitniot manastir ne se nao|aat nikakvi tragi, a na istoto mesto e podignat manastir so manastirska crkva od ponovo vreme. Vo `itieto na Joakim Osogovski se veli deka za vreme na vladeeweto na vizantiskiot imperator Manojlo Komnen nekoj sve{tenik Teodor od s. Osmir Dol Ov~epolsko, ostanuvaj}i vdovec, se zamona{il i osnoval manastir vo neposredna blizina na dene{niot manastir "Sv. Joakim Osogovski", posvetuvaj}i go na Joakima. Manastirot go nosel imeto Sarandapor, koe go dobil po imeto na mesnosta kade {to e graden manastirot.

Vo istoriskite hroniki manastirot za prvpat se spomenuva vo vrska so posetata na bugarskiot car Kalojan (1196-1207), dodeka vo Karlova~kiot letopis od 1503 godina se veli deka go podignal srpskiot kral Milutin. Verojatno se misli pove}e na nekoja popravka, otkolku na negovo podigawe. Za manastirot se vrzani i dve zna~ajni poseti od visoki dostoinstvenici i toa vo1330 godina koga do{ol Stefan De~anski da se pomoli za pobeda vo borbite {to gi vodel kaj Velbu`d (]ustendil) so bugarskiot car Manoilo [i{man i posetata na turskiot sultan Mehmed II vo 1463 godina, koga go napu{til Velbu`di i se nao|al na pat za osvojuvawe na Bosna.

Vo tekot na svoeto opstojuvawe poto~no vo petnaesettiot vek monasite bile prinudeni da odat duri do Dubrovnik da baraat materijalna pomo{ od Dubrova~kata Republika za odr`uvawe na manastirot, koj bil osiroma{en. Ve}e eden vek podocna vo 1586 godina, manastirot silno nastradal vo zemjotres i }ustendilskiot mitropolit Visarion re{il da odi po pomo{ duri vo Moskva. Po obnovuvaweto, odnosno kon sredinata na sedumnaesettiot vek (1643 god.) manastirot se nao|a vo svojot rascut, a za toa svedo~i i faktot koga vo 1686 godina arhiepiskopot Arsenie III od Veles, do{ol vo manastirot, bil voshiten od bogatstvoto i ubavinata na manastirot, gi zapi{al site predmeti i gi prokolnal site onie {to }e posegnat po negoviot imot. Me|utoa periodot na cuteweto na manastirot ne trael pove}e od eden vek taka {to toj sosema zapustel kon sredinata na osumnaesettiot vek, a za negovata obnova pravele pre~ki i turskite vlasti. Vo devetnaesetiot vek crkvata e `ivopisana, a vo toj period obnovena e i starata manastirska ednokupolna crkva "Sv. Bogorodica", podignata verojatno vo XVI-XVII vek.

Dene{nata soborna crkva, {to e so dvanaeset kupoli, od koi pet pogolemi i sedum mali, podignata e vo 1847/51 godina od esnafite na Kriva Palanka i minimalna pomo{ na okolnite sela. Manastirskite konaci i golemata trpezarija, kako i drugite pomo{ni zgradi, govorat za intenzivniot mona{ki `ivot vo periodot na turskoto ropstvo, a denes tie slu`at za prestoj na patnicite namernici, koi doa|aat da se odmorat i da se voshituvaat na prekrasnite ubavini na manastirot.

GOLEMIOT SOBOR NA 28 AVGUST

Sekoja godina na ovoj den kon manastirot "Sv. Joakim Osogovski" se sleva reka lu|e, koi go slavat i veli~at spomenot na pustono`itelot Joakim, za koj se veruva deka gi lekuva bolnite i du{ite na onie {to so vera mu pristapuvaat. Na toj den, 28 avgust Golema Bogorodica, utroto se slu`i crkovna slu`ba, a vo docnite ve~erni ~asovi se sobira narod re~isi od site krai{ta na Makedonija da zapali sve}a za zdravje i vo ~est na Svetecot.