Novata VMRO so ogromni ~ekori vleguva na makedonskata politi~ka scena

VMRO POVTORNO SO MAKEDONCITE!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Na 11 mart 2000 godina, vo Skopje se odr`a Osnova~ko sobranie na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija, a na 24 mart 2000 godina e podneseno barawe za nejzinata registracija vo nadle`niot sud, so {to se otvora u{te edna stranica na makedonskata pluralisti~ka scena.

Entuzijazmot na Makedoncite koi so nevidena re{itelnost stapuvaat vo redovite na novata partija koja nastojuva da gi vrati slavnite denovi na istoriskata VMRO ja tresat od koren vladeja~kata VMRO-DPMNE na Qub~o Georgievski i negovata qubimica Dosta Dimovska. Lavinata {to ja zapo~naa ve}e deset iljadite ~lenovi na VMRO mo`e da go napravi kone~niot presvrt na makedonskata politi~ka scena, bidej}i ve}e e potvrdeno deka vo partijata vleguvaat Qubi{a Georgievski, Boris Stojmenov, Boris Zmejkovski, generalot vo penzija Mitre Arsovski, Jove Kekenovski i drugi poznati kadri koi gi so~uvaa svoite iskonski makedonski te`neewa i interesi i se sudrija so vrhovisti~kata politika na del od rakovodstvoto na VMRO-DPMNE;

Trgnuvaj}i od vekovnite zalo`bi i ideali na makedonskiot narod za svoja samostojna i nezavisna dr`ava;

Sogleduvaj}i go nad 100 - godi{noto postoewe i deluvawe na VMRO kako garant na procesite za celosnoto ostvaruvawe na ovie ideali;

Ocenuvaj}i deka Republika Makedonija ne uspea da si obezbedi status na dostoen i po~ituvan subjekt vo me|unarodnata zaednica i po promenata na garniturite na vlasta od 1990 godina navamu;

Konstatiraj}i postoewe na podmolni procesi na federalizacija na dr`avata i zagrozenost na nejziniot suverenitet i teritorijalen integritet.

Bidej}i na vnatre{en plan ekonomskata kriza ja dovede zemjata vo nevidena siroma{tija i haos, VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija ja donese svojata Programa na Osnova~koto sobranie vo prostoriite na op{tinata Gazi Baba na 11 mart 2000 godina, se veli na po~etokot na ovoj dokument.

REALEN EPILOG NA VNATRE[NITE PREVIRAWA VO PARTIJATA

Od dene{niot pogled na razvojot na nastanite vo nekoga{nata vistinska makedonska nacionalna partija, kakva {to be{e VMRO-DPMNE od svoeto osnovawe vo 1990 godina pa s# do Ki~evskiot kongres, mo`e da se zaklu~i deka sudirot {to nastana me|u grupata okolu porane{niot generalen sekretar na Partijata Boris Zmejkovski, {to ostana na jasni makedonski stavovi i vo najte{kite uslovi na postoeweto na VMRO-DPMNE kako opoziciona partija, i probugarskite ili poto~no re~eno van~omihajlovisti~ki pozicii na Georgievski i Dimovska, ne be{e samo gola borba za najvisokite partiski pozicii, tuku perfidna akcija na stranski razuznava~ki centri za raznebituvawe na Partijata koja opravdano vo svoite redovi privle~e tolkav golem broj ~lenovi koi so pravo o~ekuvaa od nea da gi ostvari idealite na Goce Del~ev, Jane Sandanski, Dame Gruev, Nikola Karev, so ~ii fotografii se izleguva{e na masovnite mitinzi vo presudnite momenti na raspa|aweto na porane{nata federacija ili toga{ koga se trasira{e patot na samostojna i nezavisna makedonska dr`ava. Treba{e da se razbie makedonskoto patriotsko jadro koe so samoto ureduvawe i organizacija na Partijata ima{e presudna uloga ne samo vo organizacionen plan, tuku i vo kadrovskata politika. Taka nastana i sudirot koj ja do`ivea svojata kulminacija po poznatoto plukawe i isvirkuvawe na toga{niot pretsedatel na Republikata, Kiro Gligorov, na Me~kin Kamen za vreme na proslavata na praznikot Ilinden, na vtori avgust 1997 god., re`irano vo sorabotka so centarot na MPO vo SAD i nekoi drugi centri vo sosednite zemji, s# so cel da se ovozmo`i {irok vlez na probugarskata politika.

Toa ne mo`e{e da se tolerira i usledi akcijata na Boris Zmejkovski za sobirawe potpisi za barawe ostavka na Dosta Dimovska i podnesuvawe predlog-rezolucii so koi se osuduvaat site vrhovisti~ki {uruvawa vo Partijata, {to bea podneseni od grupa ~lenovi na rakovodstvoto na Unijata na mladi sili na VMRO-DPMNE. Potoa usledija poznatite nastani na Centralniot komitet koi pridonesoa do perfidno otstranuvawe na Boris Zmejkovski, Aleksandar Dinevski, Ivan Sokolov i drugi lokalni rakovoditeli na Partijata, po koe javno se povle~e i avtorot na ovie redovi-toga{en portparol na VMRO-DMNE. Qubi{a Georgievski be{e distanciran od rakovodstvoto, iako ne be{e na nekoja funkcija, pred s# zaradi patolo{kiot strav na Qub~o Georgievski od silata na intelektualniot potencijal i harizmata na kandidatot za pretsedatel na Republikata vo 1994 godina. Treba da se ka`e deka na Ki~evskiot kongres be{e povedena akcija na lu|eto na Boris Zmejkovski za istaknuvawe na kandidaturata na Qubi{a Georgievski za pretsedatel na Partijata, no toa ne be{e precizno planirano i sprovedeno. Vo periodot po razvrskata na sednicata na Centralniot komitet be{e formiran i Komitet za spas na partijata koja se oglasi so soop{tenie za javnosta, no fakti~ki prestana da postoi, pred s#, poradi stravot od rasturaweto na Partijata.

KAKO ]E DEJSTVUVA NOVATA VMRO

Na makedonskiot narod mu e mnogu dobro poznato koj gi spasuva{e makedonskite vojnici koi porane{nata JNA gi upatuva{e vo prvite borbeni linii na frontovite vo Hrvatska i Bosna, koj ja "krstare{e" Makedonija vo organiziraweto na mesni komiteti, op{tinski komiteti i komiteti na izborni edinici koi od Partijata napravija najorganizirana politi~ka sila. Toa be{e Boris Zmejkovski i grupata okolu nego koi podocna go fomiraa famozniot KSIO-Komitet za strategiski istra`uvawa i organizacija koj gi postavi na zdravi noze lokalnite organizacii na Partijata koi bea podlo`ni na razni frakcionerski borbi i vmetnuvawe na kodo{i od drugite partii. Se smeta deka tokmu KSIO be{e glavnata pre~ka za ostvaruvawe na prevlast vo Partijata zaradi {to usledi baraweto na izvesni krugovi od MPO ili Sofija za itno rasformirawe na toj komitet vo koj be{e vpregnata vistinskata sila na Partijata i toa na ~isti makedonski nacionalni poizicii. @estokiot napad vrz KSIO od strana na bugaromanite, vsu{nost usledi po akcijata na formirawe na organizacii na Partijata vo sosednite zemji {to spored zborovite na Ivan Sokolov ne mo`e{e da se "svari" od tie poznati antimakedonski centri.

Zna~i, iskustvoto vo izgradbata na edna cvrsta i homogena partija koja mo{ne dobro }e gi poznava svoite kadri na terenot i natamu ostanuva cel {to ve}e uspe{no se sproveduva. No, kako {to velat vo VMRO, tie kadri }e imaat mo`nost da se razvivaat na vistinski demokratski na~in i na pozicii }e doa|aat vrz osnova na svojata rabota i uspe{nost, a ne zaradi toa {to se rodnina na ovoj ili onoj funkcioner na Partijata.

Istovremeno, VMRO }e ima politi~ki establi{ment so li~nosti koi navistina ne{to zna~at za makedonskata politi~ka scena koi }e ja pretstavuvaat Partijata pred javnosta ili vo kontaktite so drugi politi~ki subjekti od doma{en i me|unaroden karakter, so opredelba da ne se dozvoli izgradba na apsolutist - lider koj bi mo`el da gi uzurpira partiskite zalo`bi ili da gi stavi vo slu`ba na svoite li~ni interesi - politi~ki ili materijalni. Vpro~em, iskustvoto so Qub~o Georgievski e mo{ne dobra pouka za takviot na~in na organizirawe na Partijata - donesen od studentski klupi sedna na tronot i ja spregna vo balkanskata ko~ija so koja rakvodat antimakedonskite centri.

Zna~i, VMRO }e pretstavuva partija i organizacija istovremeno, so za{titni mehanizmi koi }e garantiraat vodeweto na makedonska politika bez opa{ki i filstva, vo koja }e se {titat nacionalnite i dr`avnite interesi i }e se najdat vistinskite sojuznici na makedonskata dr`ava vo izlezot od balkanskoto bure so barut i zastanuvawe na ramnopravna osnova so ostanatite dr`avi vo Evropa koi mo{ne dobro znaat od kade izniknaa procesite na reformacijata, prosvetitelstvoto, humanizmot i renesansata.

Na krajot, Republika Makedonija zaslu`uva da ima kone~no i edna jasna makedonska partija koja znae {to saka i {to mo`e da napravi za dobroto na site Makedonci kade i da se nao|aat, no i za site gra|ani {to `iveat vo na{ata dr`ava.