ZDRU@ENIE NA DECATA BEGALCI OD EGEJSKIOT DEL NA MAKEDONIJA

Pretsedatelstvo na Zdru`enieto, pretsedatel, Jane ANDONOVSKI

Na 16 mart 2 000 godina, vo Muzejot na grad Skopje, Zdru`enieto na decata begalci od egejskiot del na Makedonija gi prezentira{e dosega{nite desetgodi{ni napori vo borbata za ostvaruvawe na ~ovekovite prava na nekoga{nite deca begalci i na drugite Makedonci od toj del, a voedno ja prezentira{e programata za odbele`uvawe na desetgodi{ninata od formiraweto na ova Zdru`enie. Desetgodi{ninata }e se odbele`i na 31 mart, vo ramkite na sve~enata sednica na Sobranieto na Zdru`enieto na koja }e bidat dodeleni blagodarnici i priznanija. Po povod ovaa godi{nina }e bidat poseteni rodnite mesta i imotite na decata begalci, pri posetata na pretsedatelot na dr`avava, Boris Trajkovski i premierot Qub~o Georgievski energi~no }e se pobara za{tita na nivnite prava, a }e se organizira miren protesten sobir pred Kancelarijata na Republika Grcija vo Skopje, kade {to }e go iska`at nivnoto nezadovolstvo.

Inaku, Zdru`enieto na decata begalci od egejskiot del na Makedonija, za 2 000 godina, gi ima zacrtano slednive aktivnosti: aktivnost za imotno - pravnite odnosi za begalcite od egejskiot del uzurpirani i konfiskuvani od Republika Grcija; ostvaruvawe na pravoto za trajno vra}awe vo rodnite mesta; pravo na poseta na rodnite ogni{ta; pravo da im se vratat odzemenite gr~ki dr`avjanstva za site progoneti Makedonci; potoa aktivnost za podigawe spomen-park vo Katlanovo, na zaginatite borci od egejskiot del, vo antifa{isti~kata vojna vo Grcija.

Sledno anga`irawe na Zdru`enieto }e bide izrabotka na nekolku dokumentarni filmovi za nivnite bra}a i sestri vo Ta{kent, Polska, Romanija, ^e{ka so Slova~ka, Ungarija, Bugarija i porane{na SFRJ. Zdru`enieto }e nastojuva da sorabotuva so srodnite zdru`enija i organizacii vo zemjava i stranstvo, osobeno so me|unarodni nevladini organizacii, helsin{kite komiteti za ~ovekovi prava i slobodi, so zdru`enija za ~ovekovi prava vo egejskiot, pirinskiot i drugi delovi na etni~ka Makedonija, so asocijaciite na borcite vo Gra|anskata vojna vo Grcija. Osobeni napori }e bidat vlo`eni za organizacionoto zajaknuvawe na aktivnostite na Zdru`enieto na decata begalci od egejskiot del na Makedonija.