DI[EME NA [KRGI

Godinite minuvaat, a narodov ve}e desetina godini di{e na {krgi i edvaj nekako pre`ivuva.

Eve, i gospodinot Tolevski pred nekoj den kone~no se javi, dobro e `iv e. Osum godini e na vlast, a duri sega po~na da zboruva. Ova {to sega go pravi da go naprave{e pred osum godini sega }e ni be{e mnogu podobro, }e ni ostanea firmite i nema{e da bidat za xabe prodadeni. A, nie zaedno so Sindikatot }e se borevme protiv mitoto, korupcijata i grabe`ot na celata dr`ava. Mnogu docna po~navte da zboruvate, aramiite ve}e zaminaa. S# se rasprodade, a odgovornosta za narodot treba vie da ja prezemete, za{to rabotnicite vi se gladni i bosi.

Vie, gospodine Crvenkovski po~navte da gi prodavate firmite, a dr`ava {to nema svoj kapital ne e dr`ava toa e isto kako nekoe doma}instvo. Vo 1994/95 g. toga{nata vlast ja rasturi @elezara gi izbrka rabotnicite vo Zavodot, gi prodade pogonite ^eli~ana, Topla i Ladna valavnica za mnogu malku pari, so akciite na rabotnicite kojznae {to se slu~i, mo`eme da gi stavime vo vitrina. Isto kako so Centro, Slavija, Gradski trgovski centar - koj mo`e da go imaat samo Skopje i skopjani, zatoa {to e graden od samopridonesot na rabotnicite. Mnogu e te{ko da se izgradi ne{to, a za da se prodade e mnogu lesno.

Vladata na SDSM po~na da prodava, a sega{nive vlastodr{ci prodol`ija po nivniot pat. Nemojte da mislite deka narodot ne znae {to pravite so nas i so dr`avata. I zakonite koi{to gi donesuvate se vo va{, a ne i vo na{ interes. Mislite li ponekoga{ na va{ata predizborna kampawa i na va{ite vetuvawa koi gi davavte vo predizbornata programa ili zaboravivte na narodot koga stignavte do foteljite. Vie, vo Parlamentot treba da si dadete ostavki za da ne n# ma~ite vaka. Dajte ja dr`avata na nekoi posposobni da ja vodat, da n# spasat i leb da ni dadat, a ne na cela siroma{tija da poka~uvate struja, benzin, voda i drugi artikli. Di{eme na {krgi kolku da ne umreme, u{te za vozduhot da mo`ete da ni zemete pari i toa bi go storile.

Po~ituvan g. Georgievski, eve, ka`ete mi Vie {to da napravam so moite 100 gm i 100 gm na mojat sopruga, koi{to gi dobivame od Zavodot za vrabotuvawe. Kako da se prehranime, kako da pre`iveeme, kako da opstaneme? Dali mo`ete vie so Va{eto semejstvo da pre`iveete so tolku pari? Go slu{ate li Vie voop{to glasot na narodot, glasot na rabotnikot? Simpatizer sum na VMRO od dete, znam deka sekoj VMRO-vec treba da se gri`i za svojata Makedonija, za nejzinata izgradba, za nejzinata stabilnost, nezavisnost, sloboda, ama za `al toa ne e taka. Po tu| grb i sto stapa ne bolat. Samo, ne znam kaj }e ni bide krajot.

Van~o Paskoski


BLAGODARNOST

Vo "Makedonsko sonce" od 30.4.1999 godina, na naslovnata strana i na strana broj 6 be{e objaven kompleten napis za mene kako gradona~alnik i na arhitektot na op{tina Samokov Rade Zlateski, so koj ja informiravte javnosta deka ne go priznavam obvinenieto, so {to mi pomognavte da ne se uriva mojot ugled i ugledot na op{tina Samokov.

Vi iska`uvame golema blagodarnost za toj napis i {to odvoivte prostor vo Va{iot vesnik.

Celiot slu~aj be{e iskonstruiran od odredeni subjekti vo op{tinata i od strana na porane{niot na~alnik na Oddelenieto za vnatre{ni raboti od Makedonski Brod, Venko Risteski.

Vo prilog na pismovo Vi ispra}ame kopija od Re{enieto so koe{to obvinitelot ja zapira istra`nata postapka, po prethodno izvr{eni ekspertizi od Republi~kiot zavod za sudski ve{ta~ewa.

U{te edna{ Vi se zablagodaruvam na otstapeniot prostor vo "Makedonsko sonce" i na Va{iot novinar, Kokan Stoj~ev, koj be{e nositel na napisot.

Op{tina Samokov gradona~alnik, Ilija Pop Stefanija


Makedonski nacionalen sovet za Avstralija

@ALNA VEST

Na 8 mart 2000 godina, vo Melburn, Avstralija, po~ina po~ituvaniot gospodin Risto Ristevski, dolgogodi{en pretsedatel na DOOM - Dvi`ewe za osloboduvawe i obedinuvawe na Makedonija. Gospodinot Riste Ristevski od najrana mladost, pa s# do negovata smrt, se borel i rabotel za Makedonija. Kako mlad bil proteran od toga{na komunisti~ka Makedonija i zaminal vo Avstralija kade {to ja prodol`uva svojata aktivnost. Stanuva pretsedatel na DOOM i na ovaa funkcija ostanal do krajot na `ivotot. Za `ivotniot pat i delo na Ristevski, zaedno so aktivnostite na negovite soborci i istomislenici koi imale zaedni~ka cel, Makedonija, vo idnina, treba i }e im posveti poinakov pristap vo makedonskata istorija preku istra`uva~ka dokumentarna aktivnost niz svetot, {to treba da bide patokaz na site Makedonci za nivnata sveta dol`nost. Sekoj Makedonec vo svetot treba da se bori so demokratski i diplomatski sili za demokratsko obedinuvawe na Makedonija vo obedineta Evropa i svet. Makedonskiot nacionalen sovet za Avstralija, preku ovaa `alna vest, ja izrazuvaat svojata taga, a voedno i po~it kon g. Ristevski, za negovoto delo koe be{e i ostana vo funkcija i korist na makedonskata nacionalna kauza.

Sekretar na Makedonskiot nacionalen sovet za Avstralija, \or|i Petrevski