Neefikasnosta na Slu`bata za itna medicinska pomo{

POLESNO E DA UMRE[, OTKOLKU DA ^EKA[ BRZA POMO[!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Po tri neuspe{ni povici upateni do Slu`bata za itna medicinska pomo{, Blagoj Stepanileski po~inal

@albite i kritikite na relacija pacienti - Slu`ba za itna medicinska pomo{ se mnogubrojni. Pacientite se `alat deka vozilata na Slu`bata ne doa|aat na vreme ili pak, {to e u{te potragi~no, voop{to ne doa|aat. Posledicite od nivnoto neefikasno rabotewe se ogromni, a vo mnogu slu~ai i zagubata na ~ove~kite `ivoti. Vsu{nost, takva e prikaznata na edno semejstvo, koe poradi ne interveniraweto na ovaa Slu`ba, zagubi eden svoj ~len, t.e. ja zagubi glavata na semejstvoto. Da se rabote{e samo za edna zaguba na `ivot, }e re~evme deka navistina se raboti za gre{ka ili nevnimanie, no ovie gre{ki stanaa nivna sekojdnevna praktika.

Slu~ajot zapo~na vaka: Vo sabotata, na 22 januari 2000 godina, na 67 - godi{niot Blagoj Stepanileski zdravjeto mu se vlo{ilo, mu se namalil pritisokot i toj za kratko vreme se na{ol na podot. Negovata sopruga Danica vedna{, poto~no okolu 21 ~asot, intervenirala vo Slu`bata za itna medicinska pomo{. Vrabotenite lekari - dispe~eri, po dobienite odgovori, na nivnite pra{awa & rekle: ]e vidime dali }e dojdeme!!! Me|u postavenite pra{awa bile i pra{awata za kakov pol i za kakva vozrast se raboti, dali toj boleduva od ne{to i dali, soodvetno na toa, prima nekakva tarapija. Danica im odgovorila deka nejziniot soprug ima problemi so pritisokot, kako i pove}eto lu|e, deka toj go primil potrebniot lek, no zdravjeto u{te pove}e mu se vlo{ilo. Prethodniot den Blagoj nemal nikakvi problemi i pomagal vo izvr{uvaweto na doma{nite obvrski. Pominale dva ~asa od prviot povik, a zdravstvenata polo`ba na Blagoj u{te pove}e se vlo{ila. Negovata sopruga, vo 23 ~asot u{te edna{ intenvernirala vo Slu`bata, no i ovoj pat povikot bil bezuspe{en. Vo tri ~asot po polno}, vnukot na Blagoj po tretpat se javil vo slu`bata, a dispe~erite mu odgovorile: E pa, nema da dojdeme. Po trite neuspe{ni obidi, Blagoj, vo pet ~asot nautro, po~inal. Vo semejstvoto vedna{ se sozdala panika i tie ne mo`ele da pokrenat sudska postapka protiv Slu`bata.

Nie za slu~ajot ne mol~evme i za da doznaeme ne{to pokonkretno, trgnavme po informacii.

POTRAGA PO VISTINATA

Mar{rutata ja zapo~navme so poseta na Slu`bata za itna medicinska pomo{, kade {to bevme do~ekani so negoduvawa i kritiki upateni na na{a i na smetka na na{ite kolegi - novinari. Edna od kritikite be{e: Vie novinarite izmisluvate i pi{uvate za ne{to za {to nemate dokazi. Be{e upatena i kritika do onie novinari od elektronskite i pe~atenite mediumi koi izvestuvaa za neodamne{niot slu~aj koga eden student se zaglavi vo liftot vo Studenskiot dom "Kuzman Josifovski- Pitu", velej}i deka novinarite la`at. Nivnoto vozilo na mestoto na nastanot stignalo za ~etiri, a ne 40 minuti, kako {to bila informirana javnosta. Vie novinarite sekoga{ n# kritikuvate deka lo{o rabotime, a nikoga{ ne ste do{le da vidite vo kakvi uslovi rabotime, velat tie. Iako sakavme da dobieme konkretni podatoci za slu~ajot so Blagoj, poradi otsustvo na upravnikot ne mo`evme da gi dobieme. Tie bez negova dozvola ne smeele da go otvorat dnevnikot kade {to gi zapi{uvaat povicite. Razre{uvaweto na slu~ajot go ostavivme za sledniot den koga vo telefonskiot razgovor so upravnikot, d-r Ristevski, zaka`avme sredba so nego. Za da ne re~at vrabotenite deka povtorno nie kritikuvame, bevme qubezni i ovaa sredba ja iskoristivme da gi slu{neme nivnite `albi.

NISKITE PRIMAWA - PRI^INA ZA PASIVNOST NA VRABOTENITE I STRADAWE NA PACIENTITE

Edna od pri~inite poradi koja tie ne doa|ale na povicite e toa {to nemale dovolno ekipi, vsu{nost, za celiot grad Skopje i za negovite sela, ne bile dovolni pet ekipi. Tie intervenirale do Ministerstvoto za zdravstvo, no nemale nikakov odgovor. Ministerot Danilovski nitu edna{ ne dojde da vidi vo kakvi uslovi nie rabotime, tuku samo koga ima potreba se javuva telefonski, velat vrabotenite. Na na{eto pra{awe koi kriteriumi treba da gi ispolnuvaat pacientite i kolkupati treba da se javat za da dobijat pomo{, ni be{e odgovoreno deka povicite za pomo{ se delat na nekolku stepeni: vo prviot stepen se onie slu~ai vo koi se raboti za soobra}ajni nesre}i, infarkti, mozo~ni udari, asmati~ni napadi, {e}era{i, udari od struja itn.; vo vtoriot stepen vleguvaat slu~ite koi ne se `ivotno zagrozuva~ki; vo tretiot se hroni~no bolnite, akutni infekcii so poka~ena temperatura (grip), a vo ~etvrtiot - onie koi namesto da baraat doma{na poseta gi baraat niv. So ogled na toa {to pred da se isprati ekipata na teren lekarite - dispe~eri zemaat podatoci za bolesta na pacientot i davaat soveti, gi pra{avme dali smetaat deka dodeka gi soberat podatocite pacientot mo`e da po~ine. Odgovorot {to go dobivme e deka na dispe~erskoto mesto rabotat iskusni doktori, koi znaat dali se raboti za iten slu~aj i dali treba da odat na toj povik. Tie velat deka rodninite na pacietite im se zakanuvale so pi{toli, a se `alea i deka za nivniot `ivot nikoj ne vodi smetka. Nemaat soodvetni uslovi za rabota, a i platata {to ja primaat ne e dovolna, pa dobro e velat tie {to sepak, kako taka, funkcionirame.

SLU^AJOT NE E OCENET KAKO ITEN

Vtorata poseta na ovaa Instutucija ja iskoristivme da dobieme nekoja informacija za slu~ajot i za taa cel razgovaravme so upravnikot na Slu`bata, d-r Ristevski. Insistiravme, zaedno, da go otvorime dnevnikot kade {to se zapi{uvaat povicite, za da vidime dali povikot na g-|ata Danica e registriran. Za `al, toj povik ne be{e registriran ili pak be{e izbri{an. Na na{eto pra{awe zo{to ne e registriran, ni be{e odgovoreno deka lekarite ocenile deka slu~ajot ne e iten, no bidej}i se rabotelo za tri javuvawa, ekipite trebalo da otidat na mestoto, veli d-r Ristevski. Za da vidime dali navistina imalo tri povici, sakavme da razgovarame so lekarite koi bile de`urni no}ta koga se slu~il nastanot, no ni be{e re~eno deka ova se slu~uvalo vo periodot koga ima{e grip, pa vo toj mete`, tie nemale dovolno vozila. Mo`ebi i toa e pri~inata poradi koja tie ne intervenirale?! Vo Slu`bata nemalo lenti za razgovorite da mo`at da se snimaat, taka {to za ovoj slu~aj ne znaat {to da ka`at. Tie se zapra{aa zo{to lu|eto polesno se pomiruvaat so toa {to operacijata bila neuspe{na, a ne mo`at da se pomirat so ne navremenoto intenvenirawe na Brzata pomo{?!