AD „Ruen” Ko~ani

ISO 9001 I 9002 GARANCIJA ZA KVALITET

Pi{uva: Koce STOJMENOV

  • Ruen sekojdnevno se soo~uva so dva osnovni problema, odnosno so obezbeduvawe na oblici na svojot proizvoden program kako kriti~ni repromaterijali i svojot razvoj go planira voglavno na voveduvawe vo tri nasoki: ednata nasoka e permanentno {irewe na postoe~kiot program nadopolnuvawe so nov asortiman na spojnici, vtorata nasoka e izgradba na eden mal pogon za obrabotka na oblici i izgradba na eden pogon za proizvodstvo na elementi od ko~nite sistemi, odnosno papu~i i ko~ni plo~ici

Fabrikata "Ruen" e akcionersko dru{tvo {to funkcionira ve}e 47 godini. Sostaveno e od tri proizvodni fabriki, odnosno fabrika za proizvodstvo na spojnici, fabrika za proizvodstvo na zap~anici i zap~esti elementi i fabrika za proizvodstvo na spiralni oblogi i sitna metalna galanterija. Vraboteni se 1.200 rabotnici od koi za potencirawe e toa deka vo ovie specifi~ni uslovi na stopanisuvawe se zadr`ani site rabotnici, odnosno celokupniot broj na vraboteni.

Prvata licenca ja ima kupeno od Germanija vo 1960 godina za tovarni vozila i avtobusi, za podocna, vo periodot 1972 - 1974 godina kupi licenca od Francija za proizvodstvo na spojnici za patni~ki vozila. Denes "Ruen" e osloboden od licencite kon svoite dobavuva~i i razvojot na novite proizvodi go raboti isklu~ivo preku svoe sopstveno konstruktivno razvojno oddelenie. Vo ramkite na fabrikata, akcionerskoto dru{tvo, toa {to gi obedinuva trite proizvodni fabriki postoi institut za ispituvawe i homologacija {to doprinesuva sekojdnevno da se raboti na osvojuvawe na novi proizvodi vo zavisnost od toa kako se menuva vozniot park na ovie prostori, na prostorite vo Evropa i po{iroko.

OPSTOJUVAWE SO 60 % ISKORISTEN KAPACITET

Istaliran kapacitet vo "Ruen" e proizvodstvo na 1.200.000 lameli, 700.000 napadni tela, a vo ovoj moment kapacitetite se iskoristeni okolu 60 %. Mese~na proda`ba na "Ruen" e okolu 1. 800 000 gm. Od ova proizvodstvo samo 4 % se plasira na teritorijata na R. Makedonija, a ostanatoto proizvodstvo e za izvoz. Na{i najgolemi kupuva~i vo ovoj moment, odnosno vo 1999 godina se Francija, Anglija, Iran, Turcija, Germanija i drugi zemji.

Od vkupnata proda`ba, veli Jordan Srebrenov generalen direktor na AD „Ruen” Ko~ani, od okolu 20 % od proda`bata otpa|a na plasman na na{ite proizvodi na pazarite vo porane{nite jugoslovenski republiki. "Ruen" be{e edinstven i vo ovoj moment s# u{te e edinstven snabduva~ vo fabrikite, proizvoditeli na vozila vo porane{nite jugoslovenski republiki, odnosno edinstven proizveduva~ na spojnicite za vozilata "Zastava" vo Kraguevac, za vozilata TAM vo Tam Maribor i za traktorite IMT od Belgrad. Op{t problem vo poslednite nekolku godini e namalenoto proizvodstvo na avtomobili i na traktori vo Jugoslavija, pa i vo Slovenija, {to ima direktno vlijanie i vrz raboteweto na "Ruen" i predizvikuva dopolnitelni pote{kotii. Posebno specifi~no be{e raboteweto vo periodot na vojnata na Kosovo, vo onoj moment koga fakti~ki zastanaa site fabriki vo Jugoslavija, {to od edna strana napravi ote`nat plasman na ruenovite proizvodi, a od druga strana napravi direkten problem vo snabduvaweto so repromaterijali so koi "Ruen" e isto taka vrzan so ovie prostori. Vo ovoj period "Ruen" izgubi nekade okolu 5.400.000 gm kako direkten plasman, a indirektno ima{e odraz i vrz plasmanot na ostanatite treti pazari poradi nedostig na odredeni repromaterijali, ovoj nedostatok, ovoj gubitok iznesuva nekade vkupno po na{a procenka okolu 7.000.000 gm. Vo ovie momenti i neposredno po zavr{uvaweto na kosovskata kriza problemot malku e namalen, nastana povtorno razdvi`uvawe i plasman na ovie proizvodi, se odnesuva za teritorijata na Jugoslavija. Me|utoa i do den-denes s# u{te e pritisnat so ogromni barieri, prvenstveno soo~eni najmnogu so pote{kotii izrazeni vo delot na administracijata vo S R Jugoslavija, preku docneweto za dobivawe na dozvoli od edna strana i preku transportnite problemi i dava~ki, koi{to go opteretuvaat proizvodstvoto od druga strana. "Ruen" i ponatamu raboti so ovie pazari, sepak toa se interesni pazari, posebno pazarot vo SR Jugoslavija, koj{to e dosta golem i avtomobilski ra{iren. Op{ta specifika na proizvodniot proces na "Ruen" e poseduvawe na fleksibilen kapacitet. Toa ovozmo`uva, taka e i pravena koncepcijata, sekojdnevno da se pravat novi proizvodi so pomali serii, a so pogolem asortiman, {to od druga strana direktno diktira plasman na ruenovite proizvodi na tret pazar, zavisno od potrebite. Toa be{e i presudnoto za opstojuvaweto na "Ruen" neposredno po site ovie problemi, koi{to nastanaa, zaradi toa {to so {irokiot asortiman koj go poseduva napravi direkten prodor na tretite pazari, odnosno na pazarite vo Evropa, pa i na pazarite vo Azija, prvenstveno na pazarot vo Iran i eve vo posledno vreme na pazarite vo Amerika.

NOVINITE I KVALITETOT OBELE@JE ZA AD „RUEN”

Za odbele`uvawe e toa {to "Ruen" sekoja godina osvojuva proizvodi, odnosno novi tipovi na spojnici, od 10 - 15 vidovi, {to ovozmo`uva permanentno {irewe na asortimanot, a so toa i pogolem plasman. Op{tite uslovi na stopanisuvawe, koi go pratat celokupnoto makedonsko stopanstvo ne go odbegnuva ni "Ruen". Bidej}i, ruenovoto proizvodstvo e izvozno orientirano, bara visok stepen na prerabotka, kako i toa deka se vgraduva vo eden odgovoren sklop vo ma{inskite vozila bara vgraduvawe na visokokvalitetni materijali. Site tie materijali se od uvoz od zemjite od EU, od toa najmnogu od Italija, [vajcarija i od Avstrija. Toa povlekuva odlevawe na efikasni sredstva vo daden moment, a naplatata od druga strana osobeno na tie prostori e ote`nata, {to zaedno so skapite kreditni obvrski, skapite kreditni plasmani, predizvikuva pote{kotii vo vkupnoto rabotewe {to e karakteristi~no i za ostanatite firmi, za celokupnoto stopanstvo. Me|utoa, imaj}i vo predvid deka najgolem del od proizvodstvoto e za izvoz kade {to se i obezbedeni pla}awata, odnosno naplatite pridonesuvaat "Ruen" sepak da egzistira i vo vakvi te{ki uslovi, normalno prosledeni so site spacifi~ni te{kotii koi{to postojat.

Op{ti odliki za raboteweto na "Ruen" e permanentno odr`uvawe i unapreduvawe na kvalitetot. Od tie pri~ini, a svesni deka mora da gi po~ituvaat me|unarodnite standardi za kvalitet i svesni deka bez niv fakti~ki ne mo`at da plasiraat proizvod vo nitu edna seriozna zemja i od pogolemite zemji na evropskiot pazar vo najte{kite momenti, odnosno u{te vo tekot na 1997 godina, Upravniot odbor na fabrikata donese odluka da otpo~ne proces na sertificirawe i homologacija pome|u me|unarodnite standardi za kvalitet. Na krajot na 1998 godina, odnosno dekemvri , od dve godini uporni podgotovki i golemi tro{oci "Ruen" go dobi sertifikatot ISO 9002, koj go opfa}a tehnolo{kiot proces. Ne zastanavme na toa, prodol`ivme paralelno so ovie aktivnosti za da vo dekemvri 1999 godina zavr{ivme i go dobivme sertifikatot ISO 9001 za dizajn i konstrukcijata na proizvodite, so toa se zaokru`uva procesot za voveduvawe na me|unarodnite standardi vo fabrikata.

Vo momentot dodeka razgovarame, veli Srebrenov, ima proverka za odr`uvawe na standardot i na op{to zadovolstvo mo`am da konstatiram deka tie se odr`uvaat na nivoto koe {to e predvideno i potrebno, {to e edna garancija deka "Ruen" odr`uva eden stabilen kvalitet, odr`uva kvalitet koj{to gi ispolnuva evropskite normi i za odbele`uvawe e i toa {to vsu{nost toj kvalitet i go odr`a na{iot proizvod na s# pote{kite i poprobirlivi evropski i svetski pazari.

Ruen sekojdnevno se soo~uva so dva osnovni problema, odnosno so obezbeduvawe na oblici na svojot proizvoden program kako kriti~ni repromaterijali i svojot razvoj go planira voglavno na voveduvawe vo tri nasoki: ednata nasoka e permanentno {irewe na postoe~kiot program nadopolnuvawe so nov asortiman na spojnici, vtorata nasoka e izgradba na eden mal pogon za obrabotka na oblici i izgradba na eden pogon za proizvodstvo na elementi od ko~nite sistemi, odnosno papu~i i ko~ni plo~ici. Site ovie proekti se izgotveni i dostaveni do soodvetnite institucii vo Republikata se pravat napor da gi obezbedat potrebnite sredstva so {to }e go zaokru`at celokupniot proces, }e napravat prerasporeduvawe na vi{okot na rabotnici, koj{to se pojavuva vo odredeni periodi, a i }e se ovozmo`at odredeni novi vrabotuvawa.

Normalno ova e proces koj trae, koj s# u{te e vo faza na razgleduvawe, na odobruvawe i za koj sepak se potrebni sve`i obrtni sredstva, sve`i sredstva za investirawe, za vlo`uvawe, {to vo ovoj moment Ruen ne e vo sostojba sam da gi obezbedi i zaradi toa e i obra}aweto do potrebnite institucii vo Republikata.

Mislam deka stanuva zbor za edna sovr{ena aktivnost, za edna isklu~itelno dobra akcija. Po moja procenka istata dava ogromni efekti, celokupno e opfatena i mislam deka izdvojuvawata koj vo toj del se pravat za poodr{ka na Ministerstvoto za trgovija se opravdani i ve}e gi dava po~etnite efekti, istakna Jordan Srebrenov.