Afirmacija na makedonskiot identitet

SOBRANIE NA MAKEDONSKIOT SOJUZ VO [VEDSKA

Boros, [vedska 26 i 27 fevruari 2000 g. vo prostoriite na hotelot "Skandik" se odr`a izborno Sobranie na Makedonskiot sojuz (MS) vo [vedska. Sobranieto zapo~na so rabota na 26 fevruari, a na ~elo na Pretsedatelstvo be{e \or|i Xikov i ~lenovite Jordan [ulevski i Ta{e Stojanovski. Na Sobranieto prisustvuvaa i vr{itelot na dol`nosta vonreden i opolnomo{ten ambasador na R.Makedonija vo [vedska, g-|a Vukica Krtelica - Popovska, vtoriot sekretar na Ambasadata na R. Makedonija vo [vedska, g. Blagoj~e Krstevski, sovetnikot i portparol vo Ministerstvoto za iseleni{tvo na R. Makedonija, g-|a Olga Janevska - Jovanovi~, glavniot i odgovoren urednik na vesnikot "Makedonija", na Ministerstvoto za iseleni{tvo, g-|a Dora Angelova i pretsedatelot na Svetskiot makedonski kongres g. Todor Petrov.

Prviot raboten den, Sobranieto na Makedonskiot sojuz vo [vedska go usvoi Delovnikot i Izve{tajot za rabota na MS, finansiskiot izve{taj i izve{tajot na Revizionata komisija. Makedonskiot sojuz vo [vedska, koj obedinuva {esnaeset makedonski dru{tva vo cela [vedska e edna od najorganiziranite makedonski zaednici vo svetot. Delegatite na Sobranieto go potvrdija izve{tajot za rabota vo koj se sodr`ani pove}e aktivnosti vo izminatite dve godini: Manifestacijata "Gocevi denovi" od 3 - 5 fevurari 1998 g. vo Geteborg, 20-godi{niot jubilej na "Makedonski vesnik" od 21 - 22 fevruari 1998 g.; Vtoriot zimski festival na 14 fevurari 1998 g. vo Helsingborg; Tretiot zimski festival na 20 fevurari 1999 g. vo Ham{tad; Osmite denovi na makedonskata poezija na 28 mart 1998 g. vo Malme; Devettite denovi na makedonska poezija na 17 april 1999 g. vo Malme; Folklorniot festival na narodni pesni i igri na 2 maj 1998 g. vo Malme; Folklorniot festival na narodni pesni i igri na 15 maj 1999 g. vo Helsingborg; 14-ot Mladinski festival na 24 oktomvri 1998 g. vo E{lev; 15-ot Mladinski festival na 23 oktomvri 1999 g. vo Gislaved; Natprevarot vo pravewe slatki vo organizacija na @enskiot aktiv na MS na 15 noemvri 1998 g. vo Vek{e i na 23 maj 1999 g. vo Boros, izborot na Pretsedatelstvoto na Mladinskiot aktiv pri Makedonskiot sojuz; Organizacijata na nastavata po makedonski jazik i dr. aktivnosti.

Sobranieto usvoi izmeni i dopolnuvawa na Statutot na MS i gi razre{i telata na MS za izminatiot mandaten period za 1999 - 2000 g.

So tajno glasawe i mnozinstvo glasovi, Sobranieto na MS vo [vedska go primi vo polnopravno ~lenstvo makedonskiot fudalski klub "Vardar" od Geteborg.

Sobranieto go razgleda i predlogot za pristapuvawe na MS vo [vedska vo edinstveniot SMK. Vo ramkite na ovaa to~ka od dnevniot red vovedno izlagawe za celite, zada~ite, organizacijata, principite i aktivnostite na SMK podnese pretsedatelot na SMK, g. Todor Petrov. Vo raspravata po ovaa to~ka u~estvuvaa pove}e delegati na Sobranieto, koi pozitivno ja ocenija aktivnosta na SMK i izrazija podgotvenost za pristapuvawe. Na postavenite dopolnitelni pra{awa odgovara{e g. Todor Petrov. Sobranieto donese odluka so koja go prenese svojot mandat na Sovetot na MS, kako upravno telo na MS me|u dve Sobranija, vo soglasnost so makedonskite dru{tva vo [vedska, na prvata naredna sednica, da donese odluka za pristapuvawe na MS vo [vedska vo SMK.

Gospodinot Petrov na site makedonski dru{tva, makedonski pravoslavni crkovni op{tini, `enskiot i mladinskiot aktiv i na MS vo [vedska im podeli po eden komplet od pette knigi na "Slu`ben vesnik" na SMK i pokana za u~estvo na: Vtoroto generalno sobranie na SMMK na 22 juli 2000 g. vo Ohrid, semakedonskata mileniumska sredba vo crkvata "Uspenie na Presveta Bogorodica" vo bitolskoto selo Trnovo na 2 avgust 2000 g. i na Desettoto generalno sobranie na SMK {to }e se odr`i na 5 i 6 avgust 2000 g. vo golemata sala na Sovetot na grad Skopje so po~etok vo 10 ~asot.

Vtoriot den od rabotata na Sobranieto na MS vo [vedska, delegatite na Sobranieto go izbraa novoto Pretsedatelstvo na MS za naredniot dvegodi{en period, vo sostav Jovan Bo`inovski, \or|i Xikov, Goce Gruevski, Pando Jumrukovski, Kire Klenkovski, Qube Kolevski, Ta{e Stojanovski, Ilija Markovski, Jovica Pankovski i Vidan Ba{lakovski, a rezerva Metodija Bo{kovski i Borislav Vidoevski.

Za pretsedatel na MS vo [vedska i vo naredniot 2-godi{en period be{e izbran dosega{niot pretsedatel na MS, g. Kire Klenkovski.

Za ~lenovi na Revizionata komisija na MS bea izbrani Mitre Jankulovski, Stojan Ristevski i Boris Vidoevski, a za rezerva Jordan [ulevski.

Sobranieto na MS gi usvoi nasokite za rabota, Programata za rabota i finansiskiot plan za 2000-tata godina.

Centralnite manifestacii za 2000-tata godina se opredeleni na 19 fevruari, Zimskiot festival vo Helsingborg; 26 i 27 fevruari - Izbornoto sobranie na MS vo Boros; 1 april - Den na makedonskata poezija vo Geteborg; 13 maj - Folklorniot festival vo E{lav i Mladinskiot festival vo oktomvri. Sobranieto utvrdi: pro{iruvawe na sorabotkata so Zavodot za doselenici vo [vedska; formirawe na penzionerski sekcii pri dru{tvata; prestoj na koreograf od Makedonija vo [vedska; sorabotka so makedonskite pravoslavni crkvi vo Malme i Geteborg; re{avawe na pra{aweto za penzisko i zdravstveno osiguruvawe na makedonskite dr`avjani; ukinuvawe na vleznite vizi vo [vedska; unapreduvawe na nastavata na maj~in makedonski jazik; organizirawe fudbalski natprevari na sojuzno nivo; organizirawe na mladinski sredbi; prerasnuvawe na "Makedonski vesnik" vo spisanie na SMK za Evropa; organizirawe na konzularni denovi; dinamizirawe na sorabotkata so Ministerstvoto za iseleni{tvo.

Sobranieto, na predlog na Odborot za za{tita na deviznite {teda~i na MS vo [vedska usvoi posebna rezolucija za zarobenite devizni vlogovi vo bankite vo Makedonija, koja{to e dostavena do Pretsedatelot na Makedonija, ministrite za finansii i iseleni{tvo na Makedonija i SMK.