INTELGENCIJATA I KONFORMIZMOT

Malku nasemani lu|e. Mnogu zagri`eni poedinci i familii. Pove}e od 370.000 nevraboteni od site kategorii na obrazovanie. Okolu 70.000 familii vo Republikata se vodat kako socijalno zagrozeni i primaat nekakva pomo{, kolku da go skrpat denot. Re~isi edna tretina od vrabotenite po pove}e meseci ne primile plata. Mnogu penzionerski familii i toa pred s# od najniskite penzii gi izdr`uvaat svoite u~eni deca. Dr`avata sekoj den prodava po nekoja fabrika ili stava pod ste~aj. Se prodava i supstancata na na{eto siroma{no stopanstvo.

Nema sredina, grupi, familija, kade {to vakvata crna polo`ba ne se komentira. Vo takvite zboruvawa ~esto se slu{a deka sega koga e najpotrebna, inteligencijata ja nema. Reakcijata na desetina intelektualci, pred se profesori, so nivnite kolumni vo dnevnite vesnici i se razbira, napisite na golem broj novinari, drugata intelektualna fela ja nema. I onie koi se osmeluvaat javno da go iska`at svoeto mislewe za na{ive crni sostojbi, kako da se svesni deka toa {to go zboruvaat odi vo gluva pustina. A, intelektualci na pretek. Spored statistikata na dvata univerziteta, godi{no okolu 1.000 studenti gi zavr{uvaat studiite. Toa e formalno gledano, edna armija (nezadovolni). Malkumina od niv, ako se ~lenovi na partijata na vlast, nao|aat rabota. Ostanatite neretko }e gi sretnete kako prodava~i na pazarite. Na Buwakovec i Zelen pazar eden kup ma{inski in`eneri, tehnolozi i elektri~ari prodavaat zelen~uk ili odat od kancelarija do kancelarija i od dom vo dom nudat ona {to se vika siva trgovija. Pa zo{to intelktualcite mol~at. Babri nivnoto nezadovolstvo. A, lu|eto se pra{uvaat - {to e toa so na{ata inteligencija. Zo{to se konformirala. Dali e ba{ taka?!

I onie, na koi uslovno re~eno im e dobro, ako imaat rabotno mesto, isto taka negoduvaat. Za{to lekar specijalist so plata od okolu 400 dm, ili istori~ar vo Arhivot na Makedonija so okolu 250 dm, itn., se svesni deka `eleznata raka na partiskata dr`ava mo`e da gi dostigne. Lu|eto ednostavno se pla{at javno da se iska`at. Javnoto iska`uvawe, glavno e preku dnevnite vicovi, koi nedostasuvaat do u{ite na onie na koi se odnesuvaat. Mol~eweto, ili kako {to nekoi velat konformizmot na inteligencijata e posledica na mentalnata sostojba na upravuva~ite, za koi s# e dobro i va`no e da & se dopadnat na Evropa.

Blagoj Mihov


NE GI DAVAM MOITE DIPLOMI DA BIDAT VALIDNI I NA ALBANSKI JAZIK

Po dvegodi{no ~itawe, vesnikov me voodu{evuva so napisite i zapoznavawe so korenite na makedon{tinata {to, za `al, do pred deset godini mnogu malku ja znaevme. Porasnavme kako "Sloveni od zad Karpatite", a odevme vo Grcija, vo Solun, da kupime farmerki, bonboni na kilo, slatko od smokvi i maslinki. Patuvaj}i vo "petka" od \or~e Petrov do centarot na Skopje, na stanicata kaj Sredno umetni~ko u~ili{te stoe{e natpisot so crven sprej "Solun e na{". Stoe{e toj taka so godini bez nikoj da obrne vnimanie zatoa {to bevme Jugosloveni. Do pred nekoja godina, so novite gradbi natpisot is~ezna. ^itaj}i go vesnikot otkriv mnogu raboti koi me interesiraa od porano, no najtragi~no e toa {to "sonceto", od vesnik na vistinata, prerasnuva vo vesnik na "strav i u`as"!!! Zo{to? Ednostavno zatoa {to e edinstven vesnik {to ja ka`uva vistinata za Makedonija i okolu nea koja, za `al, e tolku straotna i tragi~na vo sekoj pogled za nas, site mladi lu|e, koi sakame da imame nekoja si sigurna idnina vo Makedonija. No, vistinata e sepak trogatelna i alarmantna. So toa {to na{iot Qub~o saka da go priznae parauniverzitetot na {iptarski jazik vo Mala Re~ica }e se povredi egoto i dostoinstvoto na site nas kako intelektualci vo Makedonija i vo beliot svet, koi se prodol`enie na onaa intelektualna sila od 19 vek, pa do denes.

]e se povredi dostoinstvoto i deloto na \or|ija Pulevski, Nikola Jonkov Vapcarov, Krste Petkov Misirkov, \or~e Petrov, Marko Cepenkov i site onie koi se zalagaa za makedonskiot jazik, postoewe i bitie...

Koga pred dve godini se pojaviv vo Ministerstvoto za nauka za da pra{am kakva idnina bi me ~ekala so moite dve evropski diplomi i poznavawe na dva stranski jazika, kako diplomec i postdiplomec na Akademijata za likovna umetnost vo Mastriht, Holandija mi be{e re~eno: "Abe, de~ko kaj si trgnal ... pa, nie nemame dogovor so Holandija za me|usebno priznavawe na diplomige, taka, ako saka{ ne{to da pravi{ tuka i bara{ rabota treba da polaga{ u{te ONO, marksizam, makedonski jazik... pa, toga{ }e vidime ... Ama so Turcija potpi{avme dogovor ..."

Jas gospo|o nemam studirano vo Turcija, a i ne zboruvam turski.

"Abe de~ko mlad si, }e nau~i{ ako treba".

Opa{kata pod noze i si otidov. Me teraat da go polagam svojot maj~in makedonski jazik na koj sum se rodil i zboruvam, a sakaat da go priznaat {iptarskiot univerzitet. Toa zna~i deka vo idnina }e treba da go nau~am, polagam i zboruvam {iptarskiot jazik za da mo`am da baram rabota vo mojata rodna zemja?! A i moite dokumenti da se na {iptarski jazik?! NE, podobro }e gi zapalam. Toa bi bilo pobezbolno. Abe, Qub~e, pred deset godini lesno se zavr{uva{e Filozofski fakultet na makedonski, ama ako go priznae{ {iptarskiot, toga{ bi bilo nevozmo`no, bidej}i nie, Makedon~iwata, vaka-taka }e is{koluvame po 1-2 deca, ama za [iptarive, od na{ xeb, treba da pla}ame za 7-8 i plus socijalno.

Analogno na ovie podatoci nie bi ostanale nepismeni, pla}aj}i na [iptarite.

Toa ne e logi~no. Mislam deka takva visoka odluka ne mo`e da bide donesena samo od eden ~ovek, iako e toj premier, ne{to postar od mene, toa e mnogu seriozna rabota, so netrpelivi posledici za koi bi se odgovaralo pred sud, vo idnina. Narodot ne mo`e da trpi poradi samovolie na samo eden. Pa nie ne sme ovci! Zarem so toa se zadr`uvaat onie 50.000 mladi talenti godi{no, koi kako reka istekuvaat od Makedonija, za da rabotat po svetot i kako taze {koluvani mladi umovi slu`at na beliov svet. Pa tie ne se potrebni vo Makedonija? No, kako da gi vratime nazad? So policija? Pa i tuka ni e strav koga ni gi ubivaat na{ite policajci nasred ulica i ne me ~udi deka }e udrat i na intelektualnite umovi, kako nositeli na kulturata, koja go doka`uva postoeweto na edna nacija i narod! Intelektualcite se vtorata sila na Makedonija. Samo nie go imame d-r Igor Janev, nie go imame Vlatko Stefanovski, najdobriot gitarist, nie go imame Todor Petrov, najdobriot politi~ar, na{ e Garo tapanarot, Vaska pee za na{ite junaci, samo od kaj nas te~at site vodi nanadvor. Pa neli Vladata ne go saka sonceto od Kutle{, kakvo e sega toa negovo upotrebuvawe vo reklamni raboti na Ministerstvoto za trgovija??? Docna se setija... Sonceto e na Makedoncite.

Ova pismo e apel do site mladi intelektualni sili na Makedonija da atakuvaat na ednoumieto na Qub~o i da se zapre priznavaweto na {iptarskiot univerzitet zatoa {to nie `iveeme vo Makedonija, zboruvame makedonski, u~ime na makedonski i peeme makedonski.

Sa{o Popovski

MA - Akademski skulptor


DO QUB^O GEORGIEVSKI

Bidej}i glasot na bazata (starite ~lenovi na Partijata koi so svojata dolgogodi{na i makotrpna aktivnost uspeaja da Ve donesat na vlast) se pote{ko dopira do Vas (kojznae - mo`ebi vlasta gi ogluvuva lu|eto), nie, pove}emina stari ~lenovi na VMRO-DPMNE od izbornata edinica 71- Kisela Voda, re{ivme na ovoj na~in da se obratime do Vas i da go izrazime na{eto golemo nezadovolstvo vo vrska so tekovnite lokalni partiski izbori, a i op{tata sostojba vo Partijata. Javno Ve pra{uvame zo{to ima potreba od vakva farsa koja poradi ogromnoto nezadovolstvo me|u ~lenstvoto mo`e samo da predizvika konflikti i incidenti koi i ponatamu }e prodol`at da go ru{at i onaka mnogu opadnatiot rejting na Partijata. Vie, gospodine pretsedatele, preku Va{ata Kadrovska komisija gi eleminiravte site "moralno politi~ki nepodobni" kandidati koi imaat {iroka poddr{ka vo bazata i koi znaat da ja koristat sopstvenata glava i intelekt, a za op{to dobro na Partijata. Vo Va{ata farsa od izbori im dozvolivte da u~estvuvaat samo na provereni "aminxii", lu|e so somnitelni moralni kvaliteti i novope~eni ~lenovi koi imaat falsifikuvani ~lenski kni{ki, so postar datum na ~lenstvo, za da mo`at da go ispolnat edinstveniot formalen uslov - minimum 2 godini ~lenstvo vo Partijata. Takov e i slu~ajot so dvajca od kandidatite i vo na{ata izborna edinica Goce Stankovski i Dragi Jovevski, koi, vo slu~ajov, se i favoriti. Pa, gospodine pretsedatele, neli }e be{e mnogu poednostavno namesto da imame vakvi izbori Vie li~no da gi nazna~evte site koordinatori na izborni edinici vo Republikava zo{to toa izvonredno prilega na Va{ite sfa}awa za demokratijata i demokratsko praktikuvawe na vlasta?! Vo prilog na ova morame da napomneme i za nametnatoto re{enie za kandidat za pratenik od KIE 71 na poslednite parlamentarni izbori, g. Dimitar Batkoski, koj ni be{e nametnat nadvor od site partiski kriteriumi za kandidati za pratenici, no pozadi koj, site nie potpisnici na ova pismo zastanavme poradi, kako {to ni be{e re~eno "povisoki interesi", a se razbira i poradi na{ata bezgrani~na verba vo Partijata. No, do koga gospodine pretsedatele? Ne li Vi e jasno deka Vie dojdovte na vlast poradi programskite opredelbi na Partijata, za koi sega ne davate ni pet pari, i poradi poddr{kata na VMRO-DPMNE od {irokite narodni masi koi Partijata smetaa za svoja i preku koja se slu{a{e glasot na narodot, {to sega voop{to ne e slu~aj.

Vie, vo edno od Va{ite neodamne{ni pojavuvawa na MTV izjavivte deka ste evoluirale vo va{ite sfa}awa za na{ata Partija, pa nie, kako stari ~lenovi, Vi prepora~uvame da si najdete nekoja Partija na evolucionisti ili "darvinovci" zo{to ideite na VMRO opstojuvale stotina godini pred Vas, a }e `iveat vo makedonskiot narod i u{te mnogu, mnogu godini po Vas.

Grupa stari ~lenovi na

VMRO-DPMNE (imiwata poznati na Redakcijata)