SREDBA

Potpretsedatelot na Vladata na R. Makedonija i minister za trud i socijalna politika, Bedredin Ibraimi go primi na negovo barawe, novoimenuvaniot ambasador na Slovenija vo RM, Mitja [trukeq. Potpretsedatelot Ibraimi go zapozna ambasadorot [trukeq so politi~kata, ekonomskata i socijalnata situacija vo koja se nao|a na{ata zemja, so problemot na nevrabotenosta, vlijanieto na kosovskata kriza i problemot so begalcite. Na{ata Vlada gleda so optimizam na realizacija na Paktot za stabilnost, kade {to RM }e go najde svoeto mesto za stopanski razvoj, istakna g. Ibraimi. Od dvete strani postoi nade` deka dobrata sorabotka me|u dvete zemji }e prodol`i i ponatamu.

AKTIVNOSTI PROTIV TRGOVIJA SO DROGA

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na R. Makedonija otkri dva slu~aja na nedozvolena trgovija so droga. Dvata slu~aja se realizirani na prvi mart 2000 godina, od koi prviot slu~aj , 30 kilogrami narkoti~na droga - marihuana, e otkriena i zapleneta na avtobuskata stanica vo Veles. Ovaa droga poteknuva od R. Albanija, bila nameneta za R. Grcija i vo nea u~estvuvale pet lica. Ministerstvoto za vnatre{ni raboti protiv pette lica podnese krivi~ni prijavi za storeno krivi~no delo "neovlasteno proizvodstvo i pu{tawe vo promet narkoti~ni drogi, psihotropni supstanci i prekurzori", a od strana na istra`niot sudija odredena im e merka pritvor.

Vo vtoriot slu~aj, policijata, kaj dve lica od Skopje prona{la i odzela 1 kg. i 668,6 gr. narkoti~na droga- ha{i{, 0,9 gr. marihuana i 11 gr. semenski materijal od rastenieto - kanabis sativa. Protiv ovie lica MVR }e podnese krivi~ni prijavi.

MINISTEROT ZA PRAVDA VO POSETA NA VRHOVNIOT SUD I JAVNOTO OBVINITELSTVO

Ministerot za pravda, m-r Xevdet Nasufi, ostvari sredba so pretsedatelot na Vrhovniot sud i so javniot obvinitel vo Javnoto obvinitelstvo na R. Makedonija, kade {to be{e zapoznaen so problemite za funkcioniraweto i raboteweto vo sudstvoto, kako i za dosega{nite prezemeni aktivnosti. Pritoa be{e razgledano misleweto na Izve{tajot na Evropskata komisija za procesot za stabilizacija i asocijacija na zemjite od Jugoisto~na Evropa, vo odnos na po~ituvaweto na ~ovekovite prava i vladeeweto vo odnos na reformata na pravniot sistem, vo koja e opfaten i sudskiot sistem.

Na sredbite be{e zaklu~eno deka grupa ~lenovi od Ministerstvoto za pravda, od Republi~kiot sudski sovet, od Vrhovniot sud na RM, od Javnoto obvinitelstvo i od drugite nadle`ni institucii da podgotvat akcionen plan do krajot na mart godinava, vo koj }e se opfati re{avaweto na problemite od kadrovskata finansiska sfera i drugi problemi vo sudstvoto, drugite organi i institucii.

OTKUPENI OKOLU 30.000 JAGNIWA

Vo Strumi~ko - radovi{kiot, Valandovsko-gevgeliskiot i vo Male{evskiot region dosega se otkupeni okolu 30 iljadi jagniwa, po prose~na otkupna cena od 96 denari za kilogram `iva mera.

Okolu 90 otsto od jagne{koto meso, ~ij kvalitet gi zadovoluva kriteriumite na stranskite kupuva~i, se plasirani prete`no vo Italija i vo drugi zapadnoevropski zemji.

Se o~ekuva, do krajot na maj godinava, da bidat otkupeni okolu 130 iljadi jagniwa, od koi najgolem del se nameneti za izvoz.

VO TETOVSKO OTKUPENI 270 TONI P^ENKA

Zemjodelcite vo Tetovo i vo drugite op{tini vo Polo{kiot region do denes otkupile 270 toni p~enka od Soedinetite Amerikanski Dr`avi, nameneta za dr`avnite rezervi.

Spored podatocite od na~alnikot na Podra~nata edinica na Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo, Xeladin Hasani, nabavnata cena na p~enkata {to se koristi za dobito~na hrana iznesuva 6,5 denari, so dodavawe na manipulativni tro{oci od 0,30 denari za eden kilogram.

Nabavkata na p~enkata e dobro organizirana od strana na stru~na ekipa na Ministerstvoto, vo sorabotka so AD "@ito Polog" od Tetovo, kade {to taa e skladirana.

RAZMENA NA STOKI SO STRANSTVO

Obemot na stokovnata razmena na Republika Makedonija so stranstvo vo periodot januari - dekemvri 1999 godina, iznesuva 2 milijardi 987 milioni i 753 iljadi amerikanski dolari, pri {to izvozot u~estvuva so 39,9 otsto, a uvozot so 60,1 otsto.

Pokrienosta na uvozot so izvoz e 66,4 otsto, a saldoto na razmenata e negativno i iznesuva 603 milioni i 837 iljadi amerikanski dolari.

Vo odnos na prethodnata godina, deficitot e pomal za 0,02 otsto, odnosno za 147.000 amerikanski dolari.

DVETE SPORNI KU]I VO ZLOKU]ANI NEMAAT DOZVOLA ZA GRADBA

"Vo Zavodot za za{tita na spomenicite na kulturata na grad Skopje ne pristigna barawe za dozvola za gradba na objekti vo Zloku}ani, pred po~nuvaweto na grade`nite zafati. Takvo barawe pristigna duri vo septemvri minatata godina. Nie toga{ dadovme pozitivno mislewe za osum ku}i, no, za dvete ku}i, koi se sporni, ne dadovme mislewe", izjavi na pres - konferencijata od 6 mart 2000 godina v.d. direktorot na Zavodot, arhitekt Lidija Damjanovska - Apostolska.

Kako {to istakna Apostolska, prostorot na koj se izgradeni objektite vo Zloku}ani iznesuva 35.000 kvadratni metri. "Osumte ku}i se nao|aat vo vtorata zona, na koja e dozvolena gradba, no, delot kade {to se izgradeni dvete sporni ku}i, a posebno yidanata ograda okolu ku}ite, se nao|a to~no na bedemot na arheolo{kiot lokalitet Skupi", poso~i Apostolska.

Taa pojasni deka Skupi e za{titen kako spomenik na kulturata u{te vo 1967 godina. "Toj e spomenik na kulturata i nad nego ne smeat da se podignuvaat nikakvi gradbi bez dozvola na Zavodot", re~e Apostolska.

ISPORA^ANO GORIVOTO OD OKTA ZA PRIVATNITE PUMPI

Po 13-dnevni blokadi i pregovori me|u sopstvenicite na privatnite benziski pumpi i Rafinerijata OKTA, denes blokadata pred kapijata na Rafinerijata e povle~ena, a zapo~na i redovnata isporaka na gorivo vo rezervoarite na privatnite benziski pumpi.

Pretsedatelot na Zdru`enieto na privatnite benziski pumpi, "Makbenz", Mite Jovanovski, re~e deka e dogovoreno dosega{nata trgovska mar`a od 1,8 denari za litar da ostane nepromeneta, kako i da im se dozvoli ambulantno rabotewe.

Neizvr{niot direktor na OKTA, Emanuel Malelis, izrazuvaj}i zadovolstvo od povlekuvaweto na blokadata, re~e deka, sega, odnosite se relaksirani i oti mo`e da prodol`at razgovorite za iznao|awe celosno re{enie na problemot, koe bi bilo prifatlivo za dvete strani.

OSIGURUVAWE NA PRIPADNICITE NA ARM I VRABOTENITE VO MINISTERSTVOTO ZA ODBRANA

Od prvi mart godinava, site pripadnici na Armijata na Republika Makedonija (ARM) i vrabotenite vo Ministerstvoto za odbrana na Republika Makedonija (MO) se osigurani vo ADOR "Makedonija", za {to se izdvoeni okolu 10 milioni denari.

Ovoj problem datira od 1992 godina, a sredstvata za godinava se obezbedeni od Kabinetot na ministerot za odbrana na Republika Makedonija i od Kabinetot na Na~alnikot na General{tabot na ARM.

Spored stepenot na rizik, pripadnicite na ARM i vrabotenite vo MO se podeleni vo ~etiri grupi. Vo prvata grupa se grani~nite edinici, vojnicite pod dogovor, pripadnicite na specijalnite edinici, oficerite, podoficerite i gra|anskite lica vo slu`ba na ovie edinici.

Vo vtorata grupa se voenite regruti, voenite pitomci, oficeri i podoficeri, vo tretata grupa se oficerite, podoficerite i gra|anskite lica vo ARM i vo ~etvrtata grupa spa|aat vrabotenite vo MO, vo podra~nite edinici na ova Ministerstvo, oficerite i podoficerite vo nivna slu`ba.

SEMINAR ZA ZDRAVA ISHRANA

Vo organizacija na Dru{tvoto na potro{uva~ite na Makedonija, na 6 mart ovaa godina, vo [tip se odr`a seminar posveten na zdravata ishrana.

Na seminarot bea izneseni podatocite od anketite koi davaat slika za navikite vo ishranata kaj nas, a bea istaknati i nepravilnostite vo ishranata. Predava~ na seminarot be{e Kal~o Mitev, ekspert za ishrana od Republi~kiot zavod za unapreduvawe na doma}instvata.

PANIHIDA ZA PADNATITE BORCI OD EGEJSKA MAKEDONIJA

Vo organizacija na Zdru`enieto "Egej" od [tip, vo Soborniot hram "Sveti Nikola", denovive se odr`a panihida za padnatite borci od egzodusot na Makedoncite od Egejska Makedonija.

Po toj povod, vo Narodnata biblioteka "Goce Del~ev" se odr`a poetsko matine. Pozdravna re~ odr`a Jane Andonovski, pretsedatel na Zdru`enieto na decata begalci od egejskiot del na Makedonija so sedi{te vo Skopje.

IMER IMERI, NOV PRETSEDATEL NA PDP

Nov pretsedatel na Partijata za demokratski prosperitet (PDP) e d-r Imer Imeri, koj be{e izbran na sednicata na Centralnoto partisko sobranie vo Tetovo, javuva MIA.

Prethodno, Kandidacionata komisija na Sobranieto mu predlo`i dvajca kandidati - Imer Imeri i Abdulmenaf Bexeti, koi bea nominirani od strana na ogranocite na PDP. Na samata sednica, koja se odr`a zad zatvoreni vrati, bile istaknati i kandidaturite na dosega{niot lider Abdurahman Aliti i na d-r Xeladin Murati.

Pri prvoto glasawe, nitu eden od ~etvoricata kandidati ne go dobil potrebnoto mnozinstvo glasovi, a na vtoroto glasawe, na koe kako kandidati u~estvuvale samo Imer Imeri i Abdulmenaf Bexeti, so ubedlivo vodstvo od 40 glasa, za nov partiski lider e izbran Imeri.

"Kako pretsedatel na PDP, imam golema obvrska da se zalagam za dosledno sproveduvawe na programskite zada~i i moja osobina e prezemenite obvrski dosledno da gi sproveduvam vo praktikata", izjavi Imeri neposredno po zavr{uvaweto na sednicata.

Zapra{an za mo`no koalicirawe na PDP so druga politi~ka partija Imeri odgovori: "za toa - potoa".

MEMORANDUM ZA RAZBIRAWE

Carinskata uprava na Republika Makedonija i Carinskata slu`ba na privremenata administrativna misija na Obedinetite nacii na Kosovo (UNMIK), potpi{aa Memorandum za razbirawe, so koj, me|u drugoto, se reguliraat i pra{awata za sorabotka me|u grani~nite carinski organi i poednostavuvaweto na carinskite formalnosti. Dvete strani ve}e go parafirale dokumentot.

Ova go soop{tija pretstavnicite na Carinskata uprava, na Tretata sednica na Komitetot za reformi na carinskiot sistem.

Na sednicata, pretstavnikot od Ministerstvoto za urbanizam i grade`ni{tvo informira{e deka e dogovorena izgradba na terminal od vremen karakter na grani~niot premin Blace, koj }e se koristi za humanitarni celi, kako i izgradba na carinski terminal na ovoj grani~en premin, kako postojano re{enie. Sredstvata za ovoj terminal, vo visina od pet milioni evra, se obezbedeni od vtorata tran{a od sredstvata odobreni od strana na Evropskata komisija, koja iznesuva 12 milioni evra.

SREDBA NA PRETSTAVNICI NA MANU I ALBANSKATA AKADEMIJA NA NAUKITE

Vo ramkite na inicijativata na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite (MANU) za formirawe na sovet na balkanskite akademii, pokrenata od pretsedatelot na Akademijata, akademik Georgi Efremov, vo Skopje se odr`a sredba na delegacii na MANU i na Albanskata akademija na naukite.

Na sredbata, MANU be{e pretstavena od pretsedatelot Georgi Efremov, potpretsedatelot Georgi Stardelov, nau~niot sekretar Bla`e Ristovski i pretsedatelot na Odborot za me|unarodna sorabotka, Milan \ur~inov, a albanskata delegacija ja so~inuvaa pretsedatelot Uli Popa, potpretsedatelot Luan Omari i rakovoditelot na Oddelot za me|unarodna sorabotka, Pandeli Vafri.

INTENZIVNA RABOTA NA NAFTOVODOT SKOPJE - SOLUN

[eesetina rabotnici na doma{nata firma "Meton" i rabotnici na gr~ki firmi, intenzivno rabotat na postavuvawe na cevkite za naftovodot Skopje - Solun na podra~jeto na Vele{kata op{tina.

Trasata na naftovodot vo Vele{ko se prostira od seloto Rudnik, preku naselbite Sujaklari, Mamut~evo, Novo Selo, do seloto Nogaevci.

Dosega se postaveni cevki vo dol`ina od 25 kilometri.