Komentar: Ne se postavuva pra{aweto dali }e ima nova vojna na Kosovo, tuku dali vo nea }e bide zafatena i Makedonija

KOGA ]E ZAPO^NE VOJNATA...

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Moderatorite na ~etirite java~i na apokalipsata odamna gi zapo~naa smrtonosnite voeni tanci - Komandantite gi obikoluvaat voenite efektivi na terenot i lokalnite politi~ari vpregnati vo golemoalbanskite planovi - Vojna sepak zapo~nuva na makedonska teritorija, onaa {to "drugarite" & ja podarija na Srbija po Vtorata svetska vojna - Podgotovkite i prvite operacii se zapo~nati, a so doa|aweto na proletta }e se otvori vistinskata i presudna bitka.

Vo sredinata na zovrien-iot balkanski lonec pod koj odamna se pot-paleni ogni{ta, `esto-ko vrijat zovrienite strasti na golemoalbanskiot nacionalizam i {ovinizam vo koe dejanie, ako realno i razumno se gledaat nastanite, ne mo`e da se izbegne vpe~atokot deka se vpregnati i silite na KFOR. Pove}eiljadniot mar{ na Albancite kon severniot del na Kosovska Mitrovica koj treba{e da predizvika u{te edno ~istewe na srpskata enklava gi razbi i poslednite iluzii deka silite na KFOR so mandat na OON }e mo`at da napravat ne{to pove}e vo nasoka na obezbeduvawe na implementacijata na Rezolucijata 1244 so koja na Kosovo treba{e da mu se obezbedi nasilna pacifikacija i podocne`na etni~ka koegzistencija na site gra|ani koi `iveeja vo nego. Ne samo {to ne se napraveni nikakvi uspesi na toj plan, tuku po~etnite teroristi~ki napadi vrz srpskite policajci vo reonot Pre{evo, Medvo|e i Bujanovac poka`uvaat deka albanskite radikalni militaristi~ki strukturi ve}e podgotvile nova ilegalna paramilitaristi~ka tvorba po urnekot na "OVK" koja o~igledno saka da isprovocira po{iroki sudiri vo koi "me|unarodnata zaednica" }e pobara vklu~uvawe na silite na KFOR zaradi kaznuvawe na Milo{evi}! Ve}e dobro videno scenario koe gi doka`a site apsurdi na voenata intervencija na NATO protiv SR Jugoslavija vo minatata godina vo koja zaginaa pove}e lu|e otkolku vo"nemilosrdnoto uni{tuvawe" na Albancite vo Kosovo od strana na srpskite policiski i parapoliciski sili.

Generalniot sekretar na NATO, Xorx Robertson, ve}e gi poseti sojuznicite vo Grcija, Makedonija i Albanija, a istoto go napravi i komandantot na silite na NATO za Evropa, Vesli Klark koj na aerodromot vo Tirana se sretnal so albanskoto rakovodstvo, kako i so Arben Xaferi, Ha{im Ta~i i komandatot na "Kosovskiot korpus", ^eku i se razbira, se razgovaralo za nastanite vo Kosovo, taka barem be{e javeno vo mediumite.

 

KONSOLIDACIJA NA RE@IMOT NA MILO[EVI]

Po odr`aniot Kongres na Socijalisti~kata partija na Srbija na koja Slobodan Milo{evi} `estoko ja napadna "nepostoe~kata" i fragmentirana opozicija vo svojata dr`ava koja ja nare~e jani~arska i predavni~ka, postavi novi komandanti na najzna~ajnite pozicii vo Armijata, isprati zasileni voeni sili na granicite kon Kosovo i na crnogorsko-albanskata granica, a uspevaj}i vo kuso vreme da gi obnovi razurnatite strate{ki objekti vo sopstvenata dr`ava (mostovi, fabriki i sl.), zna~itelno gi zajakna poziciite i bi rekle mirno go ~eka razvojot na situacijata so intervencijata na Rusija vo ^e~enija i eventualniot izbor na Vladimir Putin za nov pretsedatel na Rusija, koja se smeta kako glaven, no ne i edinstven sojuznik na Belgrad vo me|unarodnite odnosi, zaedno so Kina i nekoi ponezna~ajni zemji vo svetot.

Ve}e nekolku pati komandantot na Tretata armija na SRJ go najavuva vra}aweto na voenite sili na Kosovo, koe kolku i da izgleda kako propaganden poteg na Belgrad vo sebe sodr`i i izvesni poraki do Sovetot za bezbednost koj naskoro }e treba da go prodol`i mandatot na silite na KFOR na Kosovo, a toga{ bi bilo realno, barem na toa se nadeva Milo{evi}, Rusija i NR Kina kako postojani ~lenki so pravo na veto da ne dozvolat da dojde do izraz dominacijata na NATO vo kreiraweto na natamo{niot opstanok na mirovniot kontingent kako {to be{e odlu~eno minatata godina po odr`uvaweto na pregovorite vo Kumanovo.

Slobodan Milo{evi} se nadeva i na varijantata za podelba na Kosovo po urnekot na pacifikacijata na Bosna so dogovorot od Dejton, {to }e re~e podelba na Kosovo po nacionalen klu~, so enklavi vo koi }e `iveat Srbite, Romite, Bo{wacite i drugoto nealbansko naselenie, so toa {to severnite bogati delovi na Pokrainata vo koi se nao|aat rudnicite Trep~a, termoelektranite i drugi zna~ajni objekti bi ostanale pod srpska kontrola. Se razbira deka Kosovo i natamu bi funkcioniralo kako del od SR Jugoslavija. Toa bi go garantirale poinakviot sostav na silite na KFOR koi ne bi bile sostaveni od EUROKORPS i od ograni~eni ruski trupi, tuku toa bi se napravilo vo poinakvi razmeri.

Slobodan Milo{evi} izgleda e podgotven da igra i na vojnata kako isprobano sredstvo za svrtuvawe na vnimanieto na narodot od ekonomskiot kolaps vo sopstvenata dr`ava, so koja se oddol`uva negovoto zaminuvawe od politi~kata scena. Tuka bi mo`ela da se iskoristi i konfrontacijata so neposlu{niot pomal brat vo Federacijata - Crna Gora koja gi zapo~na prvite ~ekori na osamostojuvaweto so voveduvawe na germanskata marka kako oficijalna valuta, na {to Belgrad odgovori so blokada na trgovijata i me|usebnite granici i ispra}awe na voeni efektivi na crnogorsko-albanskata granica. S# na s#, Milo{evi} uspe{no igra na kartata na voenite konflikti koga se zaboravaat vnatre{nite nemili sostojbi, a se udira na patriotizmot i odbranata na tatkovinata od "stranskite agresori i doma{nite predavnici". Toj ve}e doka`a deka mo`e da ja za~uva sopstvenata armija od pogolemi zagubi, pa duri i vo slu~aj da se soo~i so najsofisticirana oprema so koja bea opremeni avionite na Alijansata koi ne smeej}i da se spu{tat ponisko, kako {to poka`aa analizite po vojnata, se otepale strelaj}i vrz termo-pe~ki i gumeni tenkovski maketi koi simulirale voeni celi! Edno e jasno. Vojnata }e bide mnogu poopasna od onaa minatata godina i so nea }e bidat opfateni, ne samo delovi od Ju`na Srbija, odnosno nekoga{ni teritorii na Makedonija, tuku i Crna Gora i Albanija, a donekade i Grcija, odnosno nasekade kade {to `iveat Albancite.

 

MAKEDONIJA I OPASNOSTITE NA VOJNATA

Makedonskoto rakovodstvo, vklu~uvaj}i gi tuka i Boris Trajkovski, Qub~o Georgievski i Nikola Kqusev, vo ovie presudni momenti po natamo{niot opstanok na makedonskiot narod se odnesuvaat kako nojot {to ja zabiva glavata vo pesokot. Ne znaat, ne se sposobni ili se pravat naudreni vo momentite koga re~isi sekojdnevno vo Makedonija se razotkrivaat mafija{ki grupi ili bandi koi vr{at nevidena trgovija so oru`je, droga i drugi vidovi na {verc preku granicite, ne samo od Albanija i samo za Kosovo, tuku bi rekle od site strani. Od Bugarija se {vercuva eksploziv koj so la`ni dokumenti se pretstavuva kako doma{en proizvod, od Grcija proa|aat nevideni karvani od kamioni koi pokraj humanitarnata ili voenata prenesuvaat i poinakvi materijali poradi {to KFOR naredi detalno ispituvawe na dokumentacijata na prevoznicite, dodeka kaj nesudeniot gradona~alnik na Bistrica, Mitat Ali se pronajdeni ogromni koli~ini oru`je, droga i municija, koja se meri so toni, a ne na par~e i toa otkrieno samo so rutinski pretres! Kolku takvi ka~a~ki karvani pominuvaat denes niz Makedonija? Nikoj ne znae, bidej}i Pretsedatelot na Republikata se {eta po svetot, ne znae deka Bernar Ku{ner ni frlil u{te edna jadica na koja treba da se nafrlime kako gladna riba so takanare~enite "UNMIK paso{i" koi treba da poslu`at za slobodno deluvawe na pripadnicite na sega{niot "Kosovski korpus", odnosno nekoga{nata "OVK" vo Crna Gora, Albanija i Makedonija, velej}i deka "}e treba da organizirame izbori na Kosovo". Vo momentot koga NATO odlu~i da se zgolemat efektivite na KFOR so u{te 7.000 vojnici, Boris Trajkovski veli deka na{ite bezbednosni organi funkcionirale i nema problemi, a sepak trebalo da se razgledaat mo`nostite za priem na novi begalci! No, {to da se o~ekuva od eden politi~ki po~etnik koj ne znae da ja oceni opasnosta na eden takov ~in kako {to be{e teroristi~kiot napad i zlostorstvoto vrz trojcata policajci vo Ara~inovo vo koe najmalku {to treba{e da napravi, be{e odr`uvaweto na sostanok na Sovetot za bezbednost na Republika Makedonija. Namesto da se soo~i so vistinskata voena razdvi`enost vo regionot toj uporno tvrdi deka nego "go izbrale site gra|ani na Makedonija" {to nikako ne zna~i deka tie {to gi polnea glasa~kite kutii so glasa~ki liv~iwa }e mo`at da go spasat od gnevot na narodot koj vo momentov koga gi pi{uvam ovie redovi se sobira pred sedi{teto na Sojuzot na sindikatite na Makedonija za da go iska`e nezadovolstvoto od vlasta na Koalicijata na Georgeivski-Tupurkovski i Xaferi.

Republika Makedonija, ne po svoja volja, se nao|a na rabot na pre`ivuvaweto i pra{awe e samo na vreme koga v`e{tenite glavi na aktuelnite makedonski politi~ari na vlast }e ja po~uvstvuvaat celata gor~ina na edna neuspe{na, antinacionalna i prete`no sebi~na, materijalisti~ka politika, vo koja epizodite so aferite vo Ministerstvoto za odbrana so starite tenkovi od Bugarija, so "izvozot na eksploziv", so mercedesite i site drugi raboti ne vleavaat nikakva sigurnost deka na{ata dr`ava i makedonskiot narod }e mo`at podgotveni da go o~ekuvaat po~etokot na voenite dejstvija na Balkanot. ]e bideme li svedoci na u{te eden genocid vrz makedonskiot narod vo sopstvenata dr`ava???