PRIMENA NA ZAKONOT ZA DODADENA VREDNOST

Vo Tetovo, vo tek se podgotovkite za primena na Zakonot na dodadena vrednost, koj }e stapi na sila na 1 april godinava.

So spomenatiot Zakon, obvrzani da podnesat prijavi se pravnite lica koi ostvarile promet pogolem od eden milion denari, a toa dobrovolno mo`e da go storat i drugi pravni lica. Spored informaciite od Podra~nata edinica na Ministerstvoto za finansii od vkupno 2.000 pravni lica do sega prijavi do Upravata za javni prihodi vo Tetovo podnele 60 pravni lica.

DODELENO POSLANIETO "MAJKA TEREZA"

Na 14 ovoj mesec vo Makedonskata akademija na naukite i umetnostite za prv pat be{e dodeleno priznanieto za humanost i solidarnost "Poslanieto vo spomen na Majka Tereza".

Prvi dobitnici na statuetkata "Majka Tereza", delo na akademik Tome Serafimovski i na ova priznanie se Papata Jovan Pavle Vtori, Kiro Gligorov, Joakim Herbut, Don Qu{ Xerxi i Trifun Kostovski.

Na sve~enosta vo MANU, posvetena na Majka Tereza i 90-godi{ninata od nejzinoto ra|awe, na prisutnite im se obrati pretsedatelot na Republika Makedonija, gospodinot Boris Trajkovski, pretsedatelot na Sobranieto, gospodin Savo Klimovski i akademik \or|i Efremov.

"VLADATA NUDI RE[ENIJA ZA DEVIZNITE [TEDA^I"

Pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, Qub~o Georgievski vo vrska so najnovite slu~uvawa vo {tedilnicata TAT re~e deka vo ovoj moment Me|unarodniot monetaren fond i Svetskata banka "ednostavno ne sakaat da ~ujat so zakon da vetuvame obes{tetuvawe na piramidalnite {tedilnici".

Toj dodade deka "ednostavno ostanuva da se najde ne{to, koe ne e strogo formalno precizirano so zakon, odnosno ne{to {to go ponudiv u{te pred edna godina da se vrati sopstveni~kata na TAT na mestoto sopstvenik i da go po~ne procesot na vra}aweto, a nie vo toj proces neformalno kolku {to mo`eme da pomagame".

ARM KORISTI VISOKO KVALITETNO MESO

Neodamne{nata informacija vo nekoi mediumi za nabavkata i kvalitetot na mesoto {to se koristi vo Armijata na Republika Makedonija, za potsekretarot vo Ministerstvoto za odbrana, Gojko Jangelov pretstavuva dezinformacija. Toj ova go istakna na odr`anata pres-konferenija i oceni deka "nara~atelite i izvr{itelite ne pomislile kakvi s# posledici i {teti }e predizvika vo redovite na ARM i kaj odgleduva~ite na dobitok vo RM". Jangelov zaedno so negovite stru~ni lu|e do{le do zaklu~ok deka toa e "povik na bojkot vo ARM, povik da se bojkotiraat doma{nite proizvodi, kako i povik za bojkot na programskite celi i opredelbi na Vladata na RM za za{tita na doma{nite proizvodi i nacionalnite interesi. Seto toa, so cel da se za{titat odredeni privilegirani dobavuva~i i poedinci, za steknuvawe profit", re~e potsekretarot Jangelov.

HUMANITARNA POMO[ OD AMERIKANSKIOT CRVEN KRST

Op{tinskata organizacija na Crveniot krst od Ohrid, deneska ja zapo~na distribucijata na humanitarnata pomo{, glavno vo prehranbeni artikli, donirana od amerikanskiot Crven krst.

Sekretarot na op{tinskata organizacija Nikola Maslov, izjavi deka pomo{ }e dobijat vkupno 1.888 lica, glavno nevraboteni, koi se vodat kako socijalno nezgri`eni vo Centarot za socijalni gri`i .

MINISTEROT SLAVEVSKI NA 10-TATA SESIJA NA UNKTAD

Na Desetta sesija na UNKTAD, koja se odr`uva vo Bankok od 12 do 19 fevruari, ministerot za razvoj Trajko Slavevski, ima{e izlagawe, vo koe se osvrna na zna~eweto na UNKTAD vo jakneweto na partnerstvoto na site zemji vo svetot, vo pravec na ostvaruvawe na odr`liv razvoj. Globalizacionite procesi treba da sozdadat uslovi za podobar `ivoten standard, zgolemuvawe na vrabotenosta, porast na proizvodstvoto i trgovijata i za{tita na `ivotnata sredina. Ministerot Slavevski govore{e za sproveduvawe na strukturnite reformi vo Republika Makedonija i ja istakna na{ata poddr{ka vo procesite na globalizacijata. Toj uka`a na potrebata od po{iroka akcija na me|unarodnata zaednica vo nadminuvaweto na problemite predizvikani od kosovskiot konflikt, potenciraj}i gi na{ite o~ekuvawa od implementacijata na Paktot za stabilnost.

Na marginite na Samitot, delegacijata na Republika Makedonija ostvari sredbi so delegaciite na [vajcarija i SAD, pri {to potencira zedni~ka opredelba za unapreduvawe na bilateralnite ekonomski odnosi, soop{ti Ministerstvoto za nadvore{ni raboti na Republika Makedonija.

[VERC

Na grani~niot premin Bogorodica na makedonsko - gr~kata granica, gevgeliskite carinarnici otkrija {verc na zlaten nakit od 20 kilogrami, vo vrednost od 400 iljadi germanski marki, smesten vo patni~ko vozilo "Lan~ija" so italijanska registracija.

Voziloto i zlatniot nakit se zapleneti.

AKREDITIVITE OD INDISKIOT AMBASADOR

Na 14 ovoj mesec, ministerot za nadvore{ni raboti Aleksandar Dimitrov gi primi kopiite od akreditivnite pisma od novonaimenuvaniot ambasador na Indija vo Republika Makedonija, Nilima Mitra. Na sredbata se razgovara{e za pove}e pra{awa od zaemen interes i be{e izrazena potrebata od intenzivirawe na odnosite me|u dvete zemji, posebno na planot na ekonomskata sorabotka, koja zaostanuva zad politi~kata. Vo toj kontekst, be{e uka`ano na potrebata od intenzivirawe na kontaktite i sorabotkata na multilateralen plan.

Vo razgovorite bea razmeneti mislewa i za aktuelnite sostojbi vo regionot na Jugoisto~na Evropa.

VO MART PRVITE PROEKTI VO RAMKITE NA PAKTOT ZA STABILNOST

"Finansiskata pomo{ vo ramkite na Paktot za stabilnost za Jugoisto~na Evropa }e ja dostigne brojkata od 1,8 milijardi evra", izjavi koordinatorot na Paktot Bodo Hombah, prenesuva MIA. Vo intervjuto za "Berliner Cajtung", toj naglasi deka prvite proekti mo`no e da po~nat da se realiziraat idniot mesec, po odr`uvaweto na me|unarodnata finansiska konferencija za Kosovo zaka`ana za mart.

Spored Hombah,Evropskata investiciona banka ve}e obezbedila 900 milioni evra. "Nema nikakvi somnenija deka dr`avite od Evropskata unija, Japonija i SAD }e obezbedat 50 otsto od predvidenata suma", izajvi koordinatorot. Ekonomskiot vesnik "Handelsblat" pi{uva deka finansiskata pomo{ za Balkanot }e dostigne suma od 10, 94 milijardi evra rasporedeni vo 131 proekt.

Spored vesnikot, 59 otsto od proektite se vo infrastrukturata - pati{ta i aerodromi, 17 otsto vo energetika i 10 otsto za vodosnabduvawe. Najpogodenite dr`avi od vojnata Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija treba da dobijat 55 otsto od proektite.

Se o~ekuva najgolemiot proekt da bide `elezni~kata linija Bukure{t - Konstanca vo dol`ina od 643 kilometri, dodeka za Romanija, spored vesnikot se predvideni 2,88 milijardi evra.

SOSTANOK NA RABOTNIOT KOMITET ZA EVROPSKA INTEGRACIJA

Vo Vladata na Republika Makedonija }e se odr`i 13-ti sostanok na Rabotniot komitet za evropska integracija, so koj }e pretsedava potpretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, Vasil Tupurkovski.

MAKEDONSKATA DELEGACIJA OD BUKURE[T PRISTIGNA VO SKOPJE

Po dvodnevniot Samit na {efovite na dr`avi i vladi na zemjite-~lenki na procesot na sorabotka na Jugoisto~na Evropa, {to se odr`a vo Bukure{t, makedonskata delegacija, predvodena od pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija Qub~o Georgievski, popladnevo pristigna vo Skopje.

Na Samitot, premierite na {este zemji-u~esni~ki potpi{aa Povelba za dobrososedstvo, stabilnost, bezbednost i sorabotka, {to }e pridonese za podobruvawe na bilateralnite odnosi i regionalnata sorabotka na zemjite od Jugoisto~na Evropa.

Za vreme na prestojot vo Bukure{t, premierot Georgievski ostvari sredbi so gr~kiot premier Kostas Simitis, so albanskiot premier, Ilir Meta i so premierot na Turcija, Bulent Exevit.

Intenzivni diplomatski aktivnosti ima{e i ministerot za nadvore{ni raboti na Republika Makedonija, Aleksandar Dimitrov. Vo Bukure{t, ministerot Dimitrov ima{e razgovori so pove}e kolegi za realizacija na ve}e postignatite me|udr`avni dogovori i za novi vidovi sorabotka vo ramkite na Procesot za sorabotka na Jugoisto~na Evropa.