Problemot so telefonskata mre`a

AKO NEMA[ SIGNAL, NEMA[ NI TELEFON!!!

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • "Makedonski telekomunikacii" najavuvat digitalizirawe na telefonskata mre`a i davawe na novi broevi

Da `ivee{ vo 21 vek, a da nema{ telefon e golema propast. A i da ima{, ako toj ne funkcionira kako {to treba, popusto e da go ima{. Lu|eto stapnaa na Mese~inata, svetot napreduva vo pogled na tehnologijata, a lu|eto vo Makedonija maka ma~at so nemaweto telefoni ili so dvojni~kite telefonski linii. I tokmu koga vi e potreben telefonot, poradi vakvite linii mo`ete da ~ekate i po cel ~as za da dobiete signal. ^estopati se slu~uva, koga }e dignete slu{alka da slu{nete kako nekoj si razgovara na va{a smetka ili pak, dodeka razgovarate, nekoj da vi se vklu~i vo linijata. I toga{ nastanuvaat karanici, pcovki, koj da ja spu{ti slu{alkata za drugiot normalno da go vodi razgovorot. Vo vremeto na pretsedatelskite izbori be{e plasirana edna informacija deka cenata na telefonskiot priklu~ok }e bide 100 gm, no taa informacija be{e vedna{ demantirana od "Makedonski telekomunikacii", so objasnuvawe deka se raboti za dezinformacija objavena vo mediumite. Problem e i toa {to na lu|eto koi sakaat da priklu~at telefoni, dokumentite im se vra}aat so objasnuvawe deka nema broevi. A da ne zboruvam za gre{kite {to gi napravi ova Pretprijatie vo januari, koga isklu~uva{e telefonski linii na redovni pretplatnici!

Za problemot so nemaweto telefoni i dvojni~kite linii, odgovornite velat deka e vo tek osovremenuvawe na telefonskata mre`a. Nivnata programa zapo~nala vo 1995 god., a so intenzivno tempo tie }e prodol`at i vo 2000 godina. Vo nivniot plan se predviduva instalirawe novi digitalni linii, a do krajot na 2002 godina }e treba da se postigne celosno digitalizirawe na glavniot grad i negovata okolina. Spored nivnite predviduvawa bi trebalo da se postigne nivo od 30 telefoni na 100 `iteli. Spored informaciite dobieni od MT dosega se digitalizirani naselbite Dra~evo, Lisi~e i Karpo{. Od vkupniot broj telefonski pretplatnici, vo tekot na 2000 godina treba da se zamenat u{te 20.000 dvojnici i toa od naselbite Centar, ^air, ^ento i \or~e Petrov. Dosega bile zameneti okolu 50.000 telefonski linii. Vo mesec mart se predviduva i zamena na analognite so digitalni telefoni vo naselbata Keramidnica, a novi telefonski broevi }e dobijat i `itelite od naselbata Pripor. Vo tek e i osovremenuvawe na telefonskata mre`a vo skopskite sela: Ku~evi{te, Quboten, Qubanci, Sowe itn. No, pri izgradbata na podzemnite telefonski instalacii se soo~uvale so pote{kotii okolu imotno - pravnite odnosi, problemi se javuvale i za dobivawe na dokumenti za grade`ni dozvoli za razni urbanisti~ki zoni i kaj divogradbite, velat nadle`nite od MT. Korisnicite na digitalnite telefonski mre`i se glavno zadovolni od nivnoto funkcionirawe, no s# u{te imalo problemi so pogre{ni isklu~uvawa na telefonskite linii na pretplatnicite. Osven toa, iako po gre{ka, lu|eto morale da ja platat cenata za povtoren priklu~ok, a odgovornite parite za pogre{no plateniot priklu~ok s# u{te ne gi vratile. Ova se slu~uva poradi nekoi gre{ki vo sistemot, no odgovornite se nadevaat deka tie nedostatoci na sistemot }e bidat nadminati.

Od JP"Makedonski Telekomunikacii" najavuvaat i novi telefonski broevi za op{tinata \or~e Petrov i nejzinata okolina.

Nie se pra{uvame dali ovoj proekt na "Makedonski telekomunikacii" }e vrodi so plod? Dali sekoga{ koga }e ja krenete svojata telefonska slu{alka }e imate signal ili pak }e tr~ate kaj svojot sosed za da go zamolite da vi dozvoli da se javite? Dali }e se ostvarat predviduvawata deka do 2000 godina sekoj objekt }e ima telefon? Mo`ebi, pa neli e sramota, ~ovekot se ka~i na Mese~inata, a nekoj nema telefon!? Ako sakaat da se zgolemi brojot na pretplatnicite, }e treba da ja namalat cenata na telefonskiot priklu~ok. Taka }e ima pogolema iskoristenost na sistemot, so parite od pretplatata }e mo`e da se razmisluva za novi proekti, a i korisnicite }e bidat zadovolni!