Na ~etvrti ovoj mesec vo stru{koto selo Borovec

U^ENI^KI IGRI VO "SNE@NO SELO"

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Za razlika od minatata godina, na godina{niot natprevar ima{e mnogu pomasovno u~estvo. Vo izrabotkata na sne`nite figuri i objekti u~estvuvaa u~enicite od pet osnovni u~ili{ta od Stru{ko
  • Prvata nagrada ja podelija Podra~noto osnovno u~ili{te "Sveti Kiril i Metodij" od Borovec i Osnovnoto u~ili{te "Mar{al Tito" od Labuni{ta, a za najdobri bea proglaseni sne`nite figuri "Titanik" i "Lebedoviot zamok"

Na ~etvrti ovoj mesec vo jugo-zapadnoto makedonsko selo Borovec po vtorpat se odr`a manifestacijata "Sne`no selo" na koja u~estvuvaa u~enici od pove}e osnovni u~ili{ta od Stru{ko. Organizator na ovaa manifestacija so zabavno-natprevaruva~ki karakter be{e Podra~noto osnovno u~ili{te "Sveti Kiril i Metodij" od seloto Borovec so anga`man na nastavnicite Tanasie Kostoj~inoski - Karol, Esat Mavmudoski i Marko Ala~koski.

Za razlika od minatata godina, na godina{niot natprevar ima{e mnogu pomasovno u~estvo. Vo izrabotkata na sne`nite figuri i objekti u~estvuvaa u~enicite od pet osnovni u~ili{ta i toa od u~ili{teto-doma}in, pod rakovodstvo na nastavni~kata Enesa Kadrieska, od OU "Mar{al Tito" od Labuni{ta so nastavnikot Alim Saloski, od osnovnite u~ili{ta "Goce Del~ev" od Jablanica i "Sveti Kiril i Metodij" od Lukovo, pod rakovodstvo na nastavnikot Aco Jov~eski i u~enicite od OU "Josip Broz Tito" od Struga so nastavnikot Sandre Mladenoski. Okolu 100 u~enici od pette u~ili{ta ja demonstriraa svojata ume{nost vo izrabotkata na figuri od sneg.

Za najdobro izrabotenite figuri bea dodeleni i nagradi. Prvata nagrada ja podelija Podra~noto osnovno u~ili{te "Sveti Kiril i Metodij" od Borovec i Osnovnoto u~ili{te "Mar{al Tito" od Labuni{ta, a za najdobri bea proglaseni sne`nite figuri "Titanik" i "Lebedoviot zamok". Vtorata nagrada im pripadna na u~enicite od Osnovnoto u~ili{te "Goce Del~ev" od Jablanica za figurata "Selska ~e{ma" i od Osnovnoto u~ili{te "Sveti Kiril i Metodij" od Lukovo za "Selska ku}a". Za sne`noto "Xuxe" u~enicite od Osnovnoto u~ili{te "Josip Broz Tito" od Struga ja dobija tretata nagrada. Kako {to velat organizatorite, godinava u~enicite izrabotile mnogu pokvalitetni sne`ni figuri vo odnos na minatata godina koga za prvpat se odr`a ovaa manifestacija vo Borovec.

Sponzori na "Sne`no selo" bea borov~ani koi i denes `iveat tamu, no vo finansiraweto se vklu~ija i onie koi odamna se iselile od ova selo vo Struga i vo Ohrid. @elba i namera na organizatorite e ovaa manifestacija vo slednite godini da se odviva na dr`avno nivo i da bide pomasovna, odnosno da u~estvuvaat u~enici od site gradovi vo Makedonija.