Dejan Pavleski, noviot pretsedatel na Sojuzot na studenti, pri Univerzitetot "Sveti Kiril i Metodij"

]E GI ISPOLNAM VETUVAWATA DADENI NA STUDENTITE

Razgovaral: Ceko BELOGRADI[KI

  • Spomenav deka na ovoj Univerzitet ima 28 000 studenti i samata masovnost na izleguvawe na izborite, okolu 10 000 studenti, i samite tie studenti poka`aa deka se dvi`e~ka sila, intelektualna sila vo op{testvoto, taka {to nie }e rabotime na organizirawe na studentite i da se nadmine taa ispolitiziranost na op{testvoto, da zastaneme na edni pocvrsti osnovi i kako studenti da go trasirame patot vo op{testvoto, da poka`eme vo koja nasoka treba da se dvi`ime

Po minatogodi{nite neuspe{ni izbori za pretsedatel na Sojuzot na studentite, pri Univerzitetot "Sveti Kiril i Metodij" na 12 januari ovaa godina go dobivme noviot pretsedatel, Dejan Pavleski, apsolvent na Elektrotehni~kiot fakultet. Vo trkata za pretsedatel, za protivkandidat, Pavleski go ima{e samo Orce Ristovski, od Filozofskiot fakultet.

Se zafativte da bidete kandidat za pretsedatel na SSUKM, da gi za{tituvate studentite i da se borite za nivnite interesi. Otkoga Dejan Pavleski e vo studentskite dvi`ewa?

PAVLESKI: Pred da se kandidiram za pretsedatel na SSUKM, aktivno u~estvuvav vo rabotata na Sojuzot na studentite, pri ETF i toa od dekemvri minatata godina koga ima{e neposredni izbori na Fakultetot, odnosno studentite od ovoj Fakultet izbiraa, koj }e gi predvodi vo narednite dve godini. Kako poedinec i kako sojuz aktivno rabotevme na razre{uvawe na problemite na studentite na ETF, me|utoa ne se zadr`avme samo na ovoj fakultet, reagiravme za site studentski problemi. Ovde sakam da istaknam deka koga vo Studentskiot dom "Stiv Naumov" funkcionira{e inicijativen odbor za podobruvawe na `ivotot na studentite od ovoj Dom, toa be{e vo fevruari minatata godina, nie kako Sojuz na studenti, pri ETF vedna{ zastanavme zad nivnite barawata za da se podobrat uslovite za `ivot na studentite. Kako poedinec, se zalagav i Sojuzot da zastane zad barawata na studentite i bevme edinstveni {to dadovme poddr{ka. Ovaa na{a poddr{ka be{e objavena vo pove}e mediumi, taka {to ovoj slu~aj dobi na te`ina, bidej}i edna mati~na studentska organizacija reagira za podobruvawe na studentskiot `ivot. Zad ovaa inicijativa zastanaa i drugite studentski domovi, taka {to se vide deka samo na toj na~in mo`e ne{to da se napravi za studentite, dokolku aktivno i energi~no se zalo`at studentskite organizacii, koi se nadle`ni da gi sledat studentskite problemi i da gi re{avaat.

Dali toa be{e edna od pri~iite za Va{ata kandidatura za pretsedatel na SSUKM?

PAVLESKI: Vo sekoj slu~aj toa be{e eden od motivite za mojata kandidatura. Vo toj vremenski period ima{e izbori koi ne uspeaja. Ima{e osum kandidati, i ne sakav da se kandidram, me|utoa podocna koga s# se sublimira vo vrska so toa, a i od problemite {to sledea vidovme deka kaj nas ne e dobro postaveno studentskoto dvi`ewe. Toa ne e postavano na zdrava osnova, a fakti~ki site drugi raboti {to sledea dovedoa do kandidaturata. Inaku za kandidaturata dobiv poddr{ka od ETF, od koj bev promoviran za kandidat na Sojuzot na studenti (SSUKM), potoa od Ma{inski fakultet, IZ@S, toa e fakultetot za ekologija, Grade`niot, Arhitektonskiot fakultet. Mojata izborna kampawa ja poddr`aa nad desetina mati~ni fakulteti.

Na {to se dol`i masovnoto izleguvawe na studentite na izborite?

PAVLESKI: Sigurno toa se dol`i na uslovite vo koi studirame, kvalitetot na studentskiot `ivot. Studentite poka`aa deka sakaat da se napravi ne{to vo taa nasoka, da se zbogati pred s# kulturniot, zabavniot, sportskiot `ivot na studentite, da se podobri kvalitetot na studirawe, uslovite na studirawe i na krajot da se trgne od taa mrtva to~ka vo koja{to se nao|a studentskiot standard.

STUDENTITE ZASLU@UVAAT MNOGU POVE]E

Kakov e studentskiot standar vo Makedonija?

PAVLESKI: Fakt e deka studentite bukvalno se na marginite na op{testvoto. Nivniot zbor ne samo {to ne se slu{a, tuku se te`nee toj zbor da se ugu{i, da bide minimalen. Prvenstveno }e rabotime vo taa nasoka, dobro da gi organizirame studentite, da znaat koja e taa institucija SSUKM, da znaat deka tuka treba da se javat za problemite {to gi ma~at, da se revitaliziraat sojuzite na studenti i po mati~nite fakulteti i organizirano da se raboti na toa da se podobrat uslovite za studirawe, zatoa {to se raboti za brojka od 28.000 studenti, koi{to studiraat na na{iot Univerzitet. Ovaa brojka ne e zanemarliva zatoa {to taa brojka e intelektualna masa, bukvalno kremot na intelektot vo op{testvoto.

Kako }e se odnesuvate so dr`avnite institucii, koi }e gi gazat studentskite normi i kako bi reagirale vo upisnata politika na Univerzitetot?

PAVLESKI: Vo javnosta prostrui deka Zakonot za visoko obrazovanie treba da se donese vo Parlamentot. Najprvin }e treba da go vidime predlog-zakonot, da go razgledame kako SSUKM i da ocenime koi se dobri, a koi lo{i strani na toj predlog-zakon. ]e mora da se osvrneme na site problemi {to dosega postoele vo visokoto obrazovanie, s# so edna edinstvena cel da za~ekorime vo pokvalitetni studii i Univerzitetot da zastane na „pozdravi noze“. Treba da po~neme da gradime sovremeni studii, odnosno kvalitetot na studirawe da se podobri.

Vo vrska so upisnata politika i drugite problemi {to postojat ima reakcii. Rekov deka so ovoj Zakon }e mora da se reguliraat site odnosi vo visokoto obrazovanie, taka {to planirame da sprovedeme anketa pome|u studentite, da vidime koi se najbolni pra{awa, najbolni to~ki, za seto toa da se vmetne vo Zakonot.

ODNOSOT STUDENT - PROFESOR TREBA DA SE PODOBRI

[to }e prezemete za da ja dobli`ite relacijata profesor - student?

PAVLESKI: Ako sakame da imame kvalitetni studii, a od ovoj obrazoven proces da izleze kvaliteten kadar }e mora da se poraboti na taa tema, zbli`uvawe, podobruvawe na odnosite pome|u profesor - student. Nema da bide lesna zada~a, zatoa {to toa pra{awe ne zavisi od SSUKM, tuku od dosta golema populacija na studenti. Me|utoa, `iveeme vo edno demokratsko op{testvo, kako {to e proklamirano, no za da mo`e da profunkcionira toa demokratsko op{testvo treba da se podigne kulturata na edno povisoko nivo, odnosno i studenti da se izborat za svoite prava i da insistiraat za toj odnos, student - profesor.

Koi merki }e gi prezemete okolu „prisilnoto“ prodavawe na knigi od strana na profesorite na studentite koi bi sakale da izlezat na ispit?

PAVLESKI: Vo vrska so ova nie reagiravme vo javnosta, taka {to za sekoj problem treba da se reagira vo javnosta, za taa da bide zapoznaena {to i kako se pravi vo vrska so studentite. Ovoj problem ni go poso~ile pove}e studenti, najverojatno zatoa {to postoi. Nie, kako Sojuz na studenti }e reagirame maksimalno energi~no i vo javnosta i direktno od kade {to izvira toj problem. Odnosot na SSUKM }e bide takov kon site problemi ne samo kon ovoj. Kriti~ki }e se osvrnuvame na s#, ako sakame da zastaneme na cvrsti noze i da odime napred.

Dali }e ostanete nastrana od lo{ata politika, pri smestuvawe na studentite vo studentskite domovi?

PAVLESKI: Vo sekoj slu~aj, kako Sojuz na studenti mora da zastaneme zad studentite, bidej}i tie me izglasaa i treba da rabotam za niv. Bez razlika {to sega sum pretsedatel na SSUKM, koga be{e smestuvaweto ovaa godina, dobro konstatiravte deka ima{e golemi nepravilnosti, drasti~ni nepravilnosti, iako toa se provlekuvalo i vo izminatite godini, me|utoa site o~ekuvaa deka ovaa godina }e se podobri na~inot na smestuvawe na studentite, no za `al, nastana haos pri smestuvaweto. Nie toga{, kako Sojuz na studentite, pri ETF kontaktiravme so ostanatite mati~ni sojuzi, pri {to najdovme zaedni~ki jazik i dojdovme do zaedni~ki zaklu~ok deka dokolku SSUKM ne reagira za ovoj problem, nie, kako zasebni mati~ni Sojuzi }e reagirame i toa dosta energi~no. Ima{e stav na nekoi mati~ni sojuzi deka ne treba da se reagira za toa, bidej}i toa sekoja godina postoelo i treba da si ostane taka, deka toa e svr{en ~in, smestuvaweto e zavr{eno i ne mo`e ni{to da se napravi. Bez razlika na seto toa, nie, od nekolkute mati~ni sojuzi izlegovme pred javnosta i ka`avme deka ima problemi pri smestuvaweto, deka nadle`nite institucii treba da prezemat ne{to i da po~nat da gi re{avaat problemite na studentite, a ne da gi ostavaat. Uspeavme da ja razbranuvame javnosta, no dokolku SSUKM reagira{e poenergi~no, a studentite zastanea pozadi toa, }e ima{e poinakva slika. Me|utoa, ovaa e dobra pouka deka ne treba da ne se pravat malverzacii so smestuvaweto. Treba s# da si odi po red so site propi{ani pravilnici, taka {to mislam deka ovaa godina }e se izborime smestuvaweto da bide realno, legitimno.

STUDENTITE OD VNATRE[NOSTA @IVEAT VO MNOGU LO[I USLOVI

Bidej}i vo kampawata ~esto gi posetuvavte studentskite domovi, kolku ste zapoznaeni za sostojbata vo koja se nao|aat objektite vo koi se smestuvaat studentite od vnatre{nosta na Makedonija?

PAVLESKI: Kampawata i nema nekoja uloga za moeto presudno mislewe za studentskite domovi. U{te od samiot po~etok na moeto studirawe steknav prijateli od drugite gradovi, koi{to ovde doa|aat da studiraat, taka {to se dvi`ev niz studentskite domovi. Iako ne sum `iveel vo studentski dom poznat mi e kvalitetot na `iveewe vo niv, taka {to na toj plan }e mora mnogu da se raboti. Me|utoa, kako SSUKM ne }e mo`eme da napravime ni{to sami, }e mora da barame pomo{ od soodvetni institucii, ministerstva, koi{to treba da se zafatat so re{avawe na ovoj problem, a isto taka }e barame pomo{ i od stranski fondacii.

Kako bi ja re{ile potrebata od studentski legla?

PAVLESKI: ]e treba da se razgovara so aktivistite na SSUKM, koi{to porano se zanimavale so toa pra{awe, da ne re~am pred osum godini. Ni uka`aa deka trebalo da se gradat domovi, nekoi dogovori bile potpi{ani za izgradba na Medicinar, na mestoto na nekoga{nite baraki, "Draga Stojanova". So samoto toa {to ovie baraki bile sru{eni na niv trebalo da se izgradat novi, me|utoa za toa ni{to ne e napraveno. Isto taka ima smesteno studenti vo objekti {to ne se studentski domovi, primer hotel "Pelagonija", vo kogo ima smesteno negde okolu 300 - 400 studenti i }e treba da se poraboti na toa i tie da gi dobijat site beneficii kako i site drugi studenti smesteni po studentskite domovi. Tie studenti ne go u`ivaat pravoto na koristewe menza po studentski ceni, nema otvoreno ni ~italna. Iako pla}aat najgolema cena, tie, tamu ne gi u`ivaat site beneficii. Vo vrska so studentskite domovi Vladata treba da se zafati i da go razre{i toj problem.

Dali Dejan Pavleski }e gi ispolni vetuvawata od izbornata trka?

PAVLESKI: Jas u{te i pred izborite rekov deka toa ne e samo predizborna programa, tuku programa za rabota posle izborite, taka {to taa programa }e bide stavena na dneven red i }e se po~ne so postepeno razre{uvawe na problemite.