Konferencija za Regionalna ekolo{ka rekonstrukcija na zemjite od Jugoisto~en Balkan vo ramkite na Paktot za stabilnost

"MAKEDONIJA - LIDER NA BALKANOT"

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • "Makedonija i pokraj golemiot broj ekolo{ki problemi kako {to e aerozagaduvaweto, tretmanot na cvrstiot otpad i divite deponii, nemaweto stanici za pro~istuvawe na otpadnite vodi vo Skopje, kako i po dol`inata na rekata Vardar pretstavuva lider na Balkanot vo rekonstrukcijata na `ivotnata sredina..."

Po povod zavr{uvaweto na dvodnevnata Konferencija za Regionalna ekolo{ka rekonstrukcija na zemjite od Jugoisto~en Balkan vo ramkite na Paktot za stabilnost koja se odr`a na 26 i 27 januari na sredbata so novinarite bea izneseni rezultatite od istata,na koja pokraj ministerot za `ivotna sredina Toni Popovski prisustvuvaa i gospodinot @an Fransoa Vestringe, zamenik-direktor na Grupata za `ivotna sredina vo Evropskata komisija i g. Jernej Stritih, direktor na Regionalniot ekolo{ki centar vo Budimpe{ta.

Institucionalnoto zajaknuvawe i izgradba na kapacitetite, vklu~uvaj}i gi fondovite za `ivotna sredina i monitoring-sistemite, me|ugrani~nite proekti za Ohridskoto Ezero i prespanskoto Ezero, Jadranskoto More i rekata Vardar kako i onie za me|ugrani~niot biodiverzitet potoa rehabilitacija na {tetite nastanati vrz `ivotnata sredina po voenite konflikti vo regionot , vklu~uvaj}i ja i obnovata na infrastrukturata, izgradbata na civilnoto op{testvo i poddr{ka na nacionalnite i lokalnite proekti so akcent na akcionite ekolo{ki planovi se prioritetnite oblasti na zemjite od Jugoisto~na Evropa - se zaklu~ocite {to gi usvoija u~esnicite na dvodnevniot Konsultativen sostanok na ministerstvata za `ivotna sredina na Jugoisto~na Evropa.

Vo svoeto izlagawe ministerot Toni Popovski re~e deka :Ekologijata i za{titata na `ivotnata sredina imaat zna~ajno mesto vo Paktot za stabilnost, {to zna~i deka ekolo{kite problemi }e se re{avaat zaedno so ekonomskite, a preku ovie aktivnosti zemjite od regionot poaktivno }e se vklu~at vo realizacijata na ovoj strategiski dokument. Samo na ovoj na~in dr`avite od Jugoisto~na Evropa }e se pribli`at do tolku posakuvanata cel - integracija vo Evropskata unija.

Zamenik-direktorot pak na Grupata za `ivotna sredina vo Evropskata komisija me|u drugoto istakna deka: Makedonija i pokraj golemiot broj ekolo{ki problemi kako {to e aerozagaduvaweto, tretmanot na cvrstiot otpad i divite deponii, nemaweto stanici za pro~istuvawe na otpadnite vodi vo Skopje, kako i po dol`inata na rekata Vardar pretstavuva lider na Balkanot vo rekonstrukcijata na `ivotnata sredina na Balkanot za {to Evropskata komisija mnogu brzo }e i pomogne na va{ata zemja vo re{avaweto na ekolo{kite problemi.