"BALKAN - BOMBA ILI BUM"

Pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski ima svoe izlagawe na Sesijata posvetena na Balkanot, vo ramkite na Svetskiot ekonomski forum vo Davos, [vajcarija, pod raboten naslov "Balkan - bomba ili bum".

Pritoa, pretsedatelot Trajkovski posebno }e gi opservira pra{awata od oblasta na sproveduvaweto na Paktot za stabilnost na Jugoisto~na Evropa i osobeno, neophodnosta od za`ivuvawe na negovata ekonomska komponenta.

Pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski vo Bern }e ima sredba so pretsedatelot na [vajcarskata konfederacija, Adolf Ogi, na koja }e stane zbor za bilateralnite odnosi me|u dvete zemji. Isto taka, }e bidat izrazeni o~ekuvawata na Republika Makedonija za poddr{ka od strana na [vajcarija za sproveduvawe na proekti vo oblasta na investiciite i bankarskiot sistem.

Na sredbata me|u dvajcata pretsedateli }e bide razgledana i mo`nosta za pogolemo u~estvo na [vajcarija vo vlo`uvaweto na kapital vo Makedonija, kako i unapreduvawe na sorabotkata vo site sferi. Voedno, se o~ekuva u{te edna{ da bide potvrdena poddr{kata na [vajcarija za dobli`uvawe na Republika Makedonija kon Evropskata unija i NATO.

"KAMEN TEMELNIK 2000-3"

Soglasno individualnata programa na Partnerstvoto za mir na Republika Makedonija i odobreniot plan za ve`bovni aktivnosti na Ministerstvoto za odbrana za 2000-ta godina, denovive, vo hotelot "Car Samuil" vo Strumica, }e se odr`i Glavnata planira~ka konferencija za pretstojnata bilateralna makedonsko - amerikanska in`enerska humanitarna ve`ba "Kamen temelnik 2000 - 3".

Spored programata, rabotata na Konferencijata }e se odviva na plenarna sednica i po grupi - sindikati, a }e se izvede i izviduvawe na objektite vo Krivolak i Pepeli{te.

Bilateralnata ve`ba "Kamen temelnik 2000 - 3" }e se izvede vo maj i juni godinava vo selata Krivolak i Pepeli{te. Stanuva zbor za zdru`ena i kombinirana in`enerska ve`ba od humanitaren karakter, vo ~ii ramki }e bide izvr{ena dogradba i renovirawe na objektite vo koi se smesteni ambulantite vo Pepeli{te i Krivolak, kako i izgradba na sportski igrali{ta vo osnovnite u~ili{ta vo ovie dve sela. Ve`bata se izveduva pod sponzorstvo na glavniot komandant na Armijata na SAD za Evropa .

FORMIRAWE AGROBERZA

Podra~nata edinica na Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo na Republika Makedonija, vo Strumica vr{i intenzivni podgotovki na regionalniot distributiven centar za otkup i plasman na zemjodelski proizvodi od podra~jeto na Jugoisto~na Makedonija.

Toa }e bide prv ~ekor kon finalizirawe na pove}egodi{nite napori za sozdavawe uslovi za start na o~ekuvanata agroberza.

Regionalniot centar, kako {to se o~ekuva, }e po~ne so rabota vo tekot na godine{nava proizvodna sezona i }e gi opfa}a site op{tini vo Strumi~ko - radovi{kiot i Gevgelisko - valandovskiot reon. Za po~etok, toj }e bide smesten vo postojniot distributiven centar na "Jugopromet" vo Strumica kade {to postojat najsoodvetni uslovi za negovata rabota.

Kako kvalitetna zamena na sega{nive kvanta{ki pazari, Regionalniot distributiven centar vo Strumica treba da pridonese za poorganiziran otkup i plasman na zemjodelskite proizvodi vo ovoj del na Makedonija i }e pretstavuva seriozna podgotovka na agroberzata.

GODI[EN BILANS NA NADVORE[NO - TRGOVSKATA RAZMENA

Obemot na stokovnata razmena so stranstvo vo periodot januari-noemvri 1999 godina iznesuva 2.648.617 iljadi amerikanski dolari, pri {to izvozot u~estvuva so 40,9 procenti, a uvozot so 59,1 procenti.

Pokrienosta na uvozot so izvozot e 69,1 procent, a saldoto na razmenata e negativno i iznesuva 484.285 iljadi dolari.

Vo odnos na periodot januari-noemvri 1998 godina, deficitot e pomal za 7,3 otsto, odnosno za 38.054 iljadi dolari, prenesuva MIA od dene{niot izve{taj na Zavodot za statistika na Republika Makedonija.

Najgolemo u~estvo vo izvozot na stoki imaat zemjite-~lenki na Evropskata unija (44,9 procenti) i republikite od porane{nata SFRJ (29,1 procent) i vo uvozot na stoki najgolemo u~estvo imaat zemjite-~lenki na EU (40,0 procenti) i republikite od porane{nata SFRJ (23,1 procent).

ODZEMENI 14,5 KG SUROV OPIUM

Vo organizirana i koordinirana akcija na vrabotenite od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti - UVR Ko~ani i OVR -Vinica otkrien e i prekinat u{te eden kanal za krium~arewe na opojni drogi, pri {to se pronajdeni i odzemeni 14,5 kilogrami opojna droga - sirov opium.

Licata S.M. (46) i S.J (37) ja obezbedile drogata, koja bila spakuvana vo 35 paket~iwa, i vo tekot na izminatiov mesec uspeale da organiziraat mre`a so u{te tri lica preprodava~i, D.G (24), G.M (26) i P.I (22) od Vinica so namera da se steknat so protivpravna imotna korist. Preprodava~ite trebalo za 30 iljadi germanski marki da prodadat del od opojnata droga, odnosno, 9 kilogrami.

Pri pretresot na ku}ata na S.M se pronajdeni i odzemeni i ostanatite 5,5 kilogrami opojna droga.

Protiv pette lica, koi se li{eni od sloboda, e podnesena prijava do Osnovnoto javno obvinitelstvo vo Ko~ani za storeno krivi~no delo "Neovlasteno proizvodstvo i pu{tawe vo promet na narkoti~ni drogi, psihotropni supstanci i pekursori". Pronajdenata opojna droga e predadena vo Osnovnoto javno obvinitelstvo - Ko~ani.

Ova e najgolemo koli~estvo na vakov vid opojna droga koja pri policiskite akcii e odzemena na podra~jeto koe go pokriva UVR-Ko~ani od 1973 godina do deneska.

OBEM NA INDUSTRISKOTO PROIZVODSTVO

Industriskoto proizvodstvo vo Republika Makedonija vo dekemvri 1999 godina, vo odnos na prose~noto mese~no proizvodstvo od 1998 godina, e zgolemeno za 10,1 procent. Ova e rezultat na zgolemuvaweto na sredstvata za trud za 44,4 procenti, materijalite za reprodukcija za 7,5 procenti i stokata za {iroka potro{uva~ka za 9,7 procenti, soop{ti Zavodot za statistika na Republika Makedonija.

Industriskoto proizvodstvo vo periodot januari - dekemvri 1999 godina, vo odnos na istiot period od minatata godina e pomalo za 2,6 procenti, koe se dol`i na opa|aweto na sredstvata za trud za 8,6 procenti, materijalot za reprodukcija za 2,5 procenti i stokata za {iroka potro{uva~ka za 2,0 procenti.

[VEDSKA NUDI POGOLEMA HUMANITARNA POMO[

Vo ramkite na tridnevniot prestoj vo Stokholm, od 26-ti do 28-mi januari, na Me|unarodniot forum za holokaustot, pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, Qub~o Georgievski, se sretna i so pretstavnici na Makedonskiot sojuz vo [vedska.

Pritoa, pretsedatelot na Makedonskiot sojuz Kire Klenkovski i sekretarot Ivica ^elikovi}, go zapoznaa premierot Georgievski so aktivnostite {to gi prezema Sojuzot na sedumnaesette makedonski dru{tva i klubovi i dvete makedonski pravoslavni crkovni op{tini vo Malme i Geteborg, koi se po~esni ~lenovi na Sojuzot. Stanuva zbor za edna od najdobro organiziranite asocijacii na makedonskite gra|ani nadvor od Republika Makedonija, koi so godini niz brojni sobiri, kulturno-umetni~ki i sportski sredbi gi razvivaat i poddr`uvaat vrskite so tatkovinata.

Pretstavnicite na Makedonskiot sojuz go zapoznaa premierot Georgievski i okolu informiraweto na makedonski jazik vo redovite na brojnata makedonska zaednica na skandinavskite prostori. Vo toj kontekst e potencirano zna~eweto na spisanieto "Makedonski vesnik", {to nad 20 godini se objavuva kako edinstveno spisanie na makedonski jazik vo Skandinavija i e edno od retkite me|u makedonskata dijaspora vo Zapadna Evropa.

SREDBA NA POLITI^KO NIVO

"Sredbata na balkanskite ministri za zemjodelstvo ima{e za cel da napravi edno politi~ko nivo, da ja podigne sorabotkata vo oblasta na agrokompleksot, koj{to e isklu~itelno zna~aen sektor vo sevkupnoto ekonomsko `iveewe i rabotewe na site tie zemji-u~esni~ki", izjavi za MIA ministerot za zemjodelstvo na Republika Makedonija, Marjan \or~ev, po zavr{uvaweto na Konferencijata na balkanskite ministri za zemjodelstvo {to se odr`uva{e vo Solun.

"Donesovme tri konkretni predlozi, edna{ godi{no da se odr`uva ovaa sredba na politi~ko nivo", potencira{e \or~ev, dodavaj}i deka vakva sredba idnata godina }e se odr`i vo Istanbul, Turcija. Drug predlog, re~e ministerot \or~ev, e da se formira Komitet so sekretarijat, {to }e raboti na nivo na eksperti od site balkanski zemji, vklu~uvaj}i ja i Romanija.

Na sredbata bilo zaklu~eno i deka e neophodno ostvaruvawe na me|usebni sredbi na bilateralen plan.

MOBIMAK SO NOVI BAZNI STANICI

Vo Regionalniot centar na "Makedonski telekomunikacii" od Gevgelija, ambiciozno se raboti na pro{iruvaweto na bazni stanici za mobilna telefonija, a naskoro }e zapo~ne so rabota i novata bazna stanica vo mesnosta Dab, Star Dojran, kade {to }e se montira repetitor za podobro pokrivawe na prostorot.

EMSM SAKA AVANSNO PLA]AWE NA STRUJATA

"Elektrostopanstvo na Makedonija" podgotvuva pilot - proekt za avansno pla}awe na elektri~nata energija. Toa zna~i deka vo idnina potro{uva~ite, od po~etokot na mesecot }e pla}aat opredelena cena za koristeweto na elektri~nata energija vo tekot na toj mesec.

"OKTA" BEZ OBVRSKI KON "MAMIDOIL XETOIL"

Slu`bata za informirawe pri Skopskata rafinerija izdade soop{tenie za odlukata na Visokiot sud vo London od 26 januari godinava, koj donese presuda so cel da gi objasni obvrskite na "Okta" i "Mamidoil Xetoil" vo vrska so potpi{aniot dogovor od mart 1993 godina.