Evropskata unija }e gi zapo~ne pregovorite so "BJRM" za potpi{uvawe na Dogovorot za stabilizacija i asocijacija vo mart ovaa godina

TVRDOGLAVOTO MAGARE GO PREMINA MOSTOT!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • O~ekuvajte `estok napad vrz site setila od dr`avno kontroliranite mediumi za najnoviot "uspeh" na Koalicijata za promeni bidej}i evropskata magare{ka tvrdoglava diplomatija kone~no go napravi prviot ~ekor na mostot nare~en Makedonija - Vo narednive deset godini }e se vodat te{ki pregovori so "dr`avata na ministerot" kako {to izjavi irskiot minister za nadvore{ni raboti minatata nedela - This butiful kantri (Medlin Olbrajt) kone~no }e stane respektabilen faktor od grupata stranci od Zapadniot Balkan. Se razbira deka dokolku ostane ne{to od nea. What games are playing now - od razuznava~kite centri vo Evropa i svetot.

Zadovolstvo mi e da ve izvestam deka Sovetot za op{ti pra{awa pri Evropskata komisija gi prifati site na~ela za po~nuvawe na pregovorite vo ramkite na Dogovorot za stabilizacija i asocijacija vo Skopje" - izjavi gospodinot [arl Luj le Gueren, pretstavnik na portugalskoto pretsedatelstvo na Evropskata unija vo na{ata zemja.

"Od Va{ata zemja }e se bara da gi sprovede reformite {to se baraat i od drugite zemji - aspiranti za vlez vo EU, a voedno i da ja zadr`i konstruktivnata uloga vo regionot. Site napori na Va{ata Vlada, no i na celiot narod, treba da bide sproveduvaweto na ovie reformi, bidej}i tie }e bidat presudni za razvojot na Va{ata zemja i nejzinoto pribli`uvawe do EU" - izjavi Hoze Pinto Te{eira, postojan pratenik na Evropskata komisija. Kako {to mo`ete da zabele`ite vo gornite redovi, po~ituvani ~itateli, uglednite i respektirani od nas evropski pretstavnici i diplomati i natamu ve{to ja odbegnuvaat upotrebata na ustavnoto ime Republika Makedonija narekuvaj}i n# BJRM, FIROM, dr`avata na ministerot, va{ata zemja, Skopje i so drugi nedostojni imiwa na koi nikoj ne reagira od sega{nava garnitura na vlast, verojatno kako doslednost vo sproveduvaweto na kontinuitetot na politikata na Kiro Gligorov koj }e ostane zabele`an vo istorijata so tvrdeweto deka privremenoto ime, samo za upotreba vo OON, }e se koristi samo tri meseci!

Svoevremeno, avtorot na ovie redovi be{e eden od inicijatorite vo partijata VMRO - DPMNE koi do Ustavniot sud na Republika Makedonija dostavija barawe za ocenuvawe na ustavnosta i zakonitosta na vakviot akt na Vladata na Branko Crvenkovski so koe se prifati ucenuva~kata formula za vleguvawe vo ~lenstvo vo OON na {to, po dolgi nategawa i prefrluvawa na odgovornosta od Vladata kon pretsedatelot na Republikata, be{e doneseno re{enie za nenadle`nost na Ustavniot sud so preporaka deka mo`e da se bara politi~ka odgovornost za vakviot ~in! I denes, na nikoj ne mu pa|a na um da go povede sporot vo OON za vra}awe na ustavnoto ime, {to e razbirlivo ako se znae koj upravuva so dr`avata i kako (ne) se {titat nacionalnite i dr`avni interesi.

[TO VELAT STRANCITE ZA IDNINATA NA MAKEDONIJA!?

Vo periodot po zavr{uvaweto na pretsedatelskite izbori vo na{iot nedelnik ve}e gi objavivme razmisluvawata na pretstavni~kata na Britanskiot helsin{ki komiet za na~inot na sproveduvaweto na izborite vo koi be{e plasirano deka vo zapadnoevropskite zemji se smetalo sosema realno Albancite da pobaraat otcepuvawe od Makedonija, a ostatokot da go dobie Bugarija, koj "istoriski" & pripa|al!?

Denovie, eden stranski diplomatski pretstavnik na edna sosedna zemja vo razgovor so na{iot odgovoren urednik istakna so zagri`enost deka Makedonija, dokolku prodol`i kako dosega, bi mo`ela da se raspadne vo narednite 5 godini, aludiraj}i povtorno na mlakoto reagirawe na opozicijata i na narodot, voop{to po seto ona {to se slu~i so glasaweto vo tretiot krug na pretsedatelskite izbori. Dokolku takvo ne{to na izborite se slu~i vo na{ata dr`ava, istaknal stranskiot diplomatski pretstavnik, toga{ bi zapo~nala vistinska vojna i bi imalo krv do kolena!

Od Soedinetite Amerikanski Dr`avi ni javija deka pred izvesno vreme na amerikanskata mo{ne gledana televiziska stanica "C-span" koja, me|u drugoto, gi prenesuvala sednicite na amerikanskiot Kongres i Senat, kako i niza drugi javni nastapi na stranski i doma{ni politi~ari, bila emituvana panel-emisija na koja, isto taka, se predviduvalo deka "za 5 godini Makedonija nema da postoi kako dr`ava"!

Site ovie dobronamerni ili ne ocenki, mislewa i uka`uvawa bi morale da se proanaliziraat so celata serioznost od na{ata dr`ava, posebno imaj}i gi predvid poslednite nastani vo Ara~inovo i Oslomej koi ne samo {to pretstavuvaat atak vrz organite na bezbednost, tuku i voved vo svoevidna kosovizacija na situacijata koja s# pove}e bega od kontrolata na nadle`nite organi. Pra{aweto za opstanokot na Republika Makedonija ne e nitu mo`e da bide predmet na mol~ewe, zata{kuvawe na nastanite ili nekaznuvawe na storitelite na takvata antidr`avna dejnost, bez ogled na sostavot na koja i da e Vlada na Republika Makedonija.

PODZEMNI SCENARIJA I RAZUZNAVA^KI IGRI OKOLU MAKEDONIJA

Vo me|unarodnata politika odamna e apsolvirano pra{aweto okolu spontanitetot vo razvojot na nastanite vo koja i da e dr`ava, so ogled na ve~nata borba na golemite sili za dominacija i interesni sferi koja so celata valkanost se poka`a i vo krvavata disolucija na porane{nata JU-federacija. Imeno, se smeta deka nastanite vo poslednive godini vo Albanija, Kosovo, Makedonija i drugi balkanski dr`avi ne se plod na avtenti~en razvoj na politi~kite priliki, tuku se pove}e plod na realizacija na ne~ie zamisleno scenario za svrtuvawe na sostojbite vo korist na nekoj stranski faktor so sproveduvawe direktni subverzivni aktivnosti. Vo ovaa smisla, }e istakneme deka vo regionalni ramki s# u{te se dovr{uvaat zacrtanite igri za razvojot na nastanite vo"posttitovskiot period" so toa {to od SRJ }e treba da otcepat Crna Gora, pa duri i Sanxak i Vojvodina, za{to ve}e gi imame registirano i prvite lastovi~ki {to ni ka`uvaat deka "bi mo`ela da izbuvne vojna me|u Srbija i Crna Gora" zaradi {to se sobraa premierite na dr`avite koi se grani~at so SR Jugoslavija vo bugarskiot grad Hisar za da napravat sanitaren kordon okolu nea ili, kako {to be{e re~eno za javnosta, da pobaraat ukinuvawe na sankciite kon SRJ kako {to be{e otfrleniot predlog na Bugarija na toj sobir. Po eventualnoto otcepuvawe na Crna Gora bi se pristapilo kon formirawe na nova konfederalna ili federalna dr`avna tvorba vo koja bi vlegle Albanija, Makedonija, Kosovo i Crna Gora. Javno ili tajno, rakovodstvoto na Crna Gora s# pove}e se ohrabruva vo namerite da se otcepi ne samo finansiski kako {to e sega slu~aj, od bolnoto tkivo na sega{nata JUGO - tvorba.

Vo taa zamislena dr`ava, prioritet bi imal albanskiot narod koj }e pretstavuva mnozinstvo kako doka`an stolb na interesite na SAD, Germanija i drugite evropski sili na Balkanot. Jasno e deka toa }e zna~i zboguvawe na makedonskiot narod od sopstvenata dr`ava za koja so vekovi se borel, bez ogled na garanciite {to ni gi davaat razno-razni stranski dr`avnici pri prestojot vo Republika Makedonija, bidej}i tie se vrzani so konsenzusot, vetoto i drugite mehanizmi na odlu~uvawe vo evropskite ekonomski ili voeni integracioni sistemi vo koi najte{ko e da se vleze tokmu poradi sebi~nosta ili interesite na sekoja poedine~na zemja - ~lenka.

Vtoroto scenario koe go posakuvaat zakoravenite van~omihajlovisti~ki krugovi vo stranstvo, sobrani okolu emigrantskata organizacija MPO vo SAD, Belgija, Italija i Bugarija, igra na kartata na poslednite presvrti vo vlasta {to se odigraa po parlamentarnite izbori vo 1998 godina i doa|aweto na VMRO-DPMNE na vlast. Imeno, tie se nadevaat deka sanstefanskite soni{ta za sozdavawe na Golema Bugarija "od Ohrid do ^ernoto More" }e mo`at da se ostvarat tokmu so koalicijata pome|u DPA i VMRO-DPMNE, bidej}i spored zamislite na Van~o Mihajlov Albancite otsekoga{ se smetale kako sojuznici vo ostvaruvaweto na viziite za kreacija na "[vajcarija na Balkanot" vo koja nema mesto za makedonski narod, nacija i jazik, bidej}i nie sme "makedonski Bugari" i sli~ni ortodoksni gluposti i nevistini {to gi plasiraat tipovite od vidot na \or|i Mladenov od Toronto i negovata jani~arsko - vrhovisti~ka partija od VMRO - bugarsko nacionalno dvi`ewe - poznata vo sosedna Bugarija kako najbugarska me|u site bugarski partii!!!

Mnogu dobro zamisleno, nema {to! No, doma{niot esap ne izleguva na pazar - rekol narodot. O~igledno e deka tie scenaristi i igra~i ne predvidele deka VMRO-DPMNE ne se samo nekoi ~lenovi na potesnoto rakovodstvo koi javno gi promoviraat "zaedni~kite koreni" i koi navistina pretstavuvaat samo mal del od ogromnoto ~lenstvo na partijata koi se iskreni makedonski patrioti i ~esni Makedonci na koi im se tu|i kako bugarskiot, taka i srpskiot vrhovizam i nacionalnoto predavstvo. Vpro~em, poslednite slu~uvawa vo VMRO-DPMNE so aktiviraweto na grupata okolu porane{niot generalen sekretar Boris Zmejkovski i drugi otpadnati funkcioneri pretstavuvaat nade` deka makedonskiot narod i sega }e go najde vistinskiot pat kon za~uvuvawe na sopstvenata dr`ava, nacija, kultura i jazik, postari od site sosedni dr`avi.