Intervju so Milo{ Mijajlovi} grupa "Frenki"

MAKEDONSKIOT FOLKLOR NE E SLU^AJNO PRISUTEN VO NA[ITE PESNI

Razgovaral: Dejan POPOVSKI

  • Otkako postoi grupata "Frenki" sum razmisluval na kakov na~in da napravam prerabotka na "Zajdi zajdi", pesna koja mi e vo du{ata i srceto. Kone~no najdov re{enie. Napraviv moderna varijanta i toa se poka`a kako uspe{no

Muzi~kata grupa "Frenki" postoi deset godini, ima snimeno sedum albumi i bi se reklo deka na sekoj nivni album ima ne{to "makedonsko". Po na~inot na koj{to be{e otpeana "Zajdi zajdi", te{ko mo`e da se zabele`i deka pesnata ne e interpretirana od Makedonec. I na noviot album koj e nare~en "Ovoj svet", snimen za vreme na agresijata na NATO, o~igledno e prisustvoto na makedonskata muzika. Promocijata na noviot album, po `elba na ~lenovite na "Frenki", }e bide odr`ana naskoro, vo Skopje. Razgovorot {to go ~itate e napraven neodamna vo Belgrad so Mi{a - Frenki i peja~kata na grupa, Sla|ana Vui~i}.

Imate sedum albumi i desetgodi{no iskustvo. Vo sekoj album mo`e da se zabele`i prisustvo na pove}e `anrovi vo Va{ata muzika, me|u drugoto i koristeweto na makedonskiot folklor. Kako se odlu~ivte Va{ite albumi da ja imaat taa {arenolikost?

FRENKI: Sekoj na{ album predhodno dobro se osmisluva, a potoa se prio|a na realizacija. Koga grupata vleguva vo studio ima jasna pretstava {to treba da napravi. Sekako deka na{ite idei se nadopolnuvaat i izleguva finalniot produkt od koj nie sme pove}e od zadovolni, a so samoto toa e zadovolna i na{ata publika. Se trudime na sekoj na{ album da ima {arenolikost vo muzikata i tuka sekoga{ e prisuten makedonskiot ritam i folklor, koj{to jas, li~no, go obo`avam.

Od kogo potekna idejata za realizacija na "Zajdi zajdi" na na~in na kakov Vie ja napravivte ovaa nezaboravna pesna?

FRENKI: Otkako postoi grupata "Frenki" (grupata se vika "Frenki" po prekarot na voda~ot na ovaa grupa Milo{ Mijajlovi}, kogo re~isi i site taka go vikaat - Frenki) sum razmisluval na kakov na~in da napravam perabotka na "Zajdi zajdi", pesna koja mi e vo du{ata i srceto. Kone~no najdov re{enie. Napraviv moderna varijanta i toa se poka`a kako uspe{no. Koristeweto na makedonskiot folklor vo muzikata na grupata "Frenki" ni odblizu ne e slu~ajnost. Mnogu raboti me vrzuvaat za Makedonija.

Pesnata "Zajdi zajdi" stana golem hit vo SR Jugoslavija. Dali znaete deka istata e mnogu slu{ana i vo Makedonija?

FRENKI: Informiran sum za s# {to se slu~uva vo Makedonija, koga se vo pra{awe pesnite na mojata grupa. Znam deka spotot za pesnata "Zajdi zajdi" se "vrti" na pove}e televiziski stanici, a za radioemituvawata i da ne zboruvam. Moram da priznam deka mi e mnogu drago {to go postignavme sakaniot efekt i {to "Frenki", kako grupa, solidno kotira vo Makedonija.

Sepak Va{ata grupa s# u{te nema nastapuvano vo Makedonija i pokraj nekolkute najavi za takvo ne{to. Zo{to?

FRENKI: Na{a pregolema `elba e da nastapime na pove}e koncerti vo Skopje i Makedonija. Za taa prigoda }e napravime specijalni podgotovki i pogolem del od na{ite pesni }e bidat ispeani na makedonski. Po~esten sum od reakciite za "Zajdi zajdi", pesna za koja mnogumina rekle deka e fantasti~no dobro ispeana na makedonski jazik, bez nitu edna gre{ka vo dikcijata i izgovorot na samite zborovi. Navistina sum sre}en {to reakciite se fenomenalni i go ~ekam momentot koga i vo `ivo }e se sretneme so makedonska publika.

Neodamna se pojavi Va{iot nov album na koj povtorno koketirate so makedonskiot folklor. Ka`ete mi ne{to pove}e za toa.

FRENKI: Na~inot na koj nie go koristime makedonskiot folklor e mnogu podrug od site onie {to go koristele i koristat, a ne se od Makedonija. Na primer, Goran Bregovi} koj{to bukvalno gi prepi{uva pesnite. Nie mnogu ume{no go pravime toa i rezultatite ne izostanuvaat. Noviot album koj e nare~en "Ovoj svet" i koj e sniman za vreme na agresijata na NATO vrz na{ata zemja e proglasen za album na godinata i ne gledam podobro izdanie vo momentov. Na nego ima za sekogo po ne{to, no vo nekolku numeri povtorno se koristeni sedumosminski ritmovi, karakteristi~ni za Makedonija.

Planirate promocija za novinari na albumot vo Skopje. Koga }e se slu~i toa?

FRENKI: @elba ni e da napravime dve promocii na noviot album. Edna vo Belgrad koja }e bide vo hotelot "Hajat" kade {to nie nastapuvame sekoj petok i edna vo Skopje. S# u{te nemame precizirano kade }e se slu~i taa promocija, no taa }e bide isklu~ivo za novinari od spisanijata i radijata, odnosno televiziite, kade {to se prisutni pesnite na grupata "Frenki".

Vo grupata imate nova peja~ka. Kolku ste zadovolni od dosega{nata sorabotka so nea?

FRENKI: Premnogu sum zadovolen. Koga ja slu{nav kako pee na nekoj nejzin nastap, rekov deka taa mora da bide vo mojata grupa. Taka i be{e. Nejzinoto ime e Sla|ana Vui~i}. Taa e mlada, ubava i eden od najdobrite glasovi vo momentov.

Kolku Sla|ana e zadovolna od rabotata vo grupata "Frenki" i dali znae za popularnosta {to ovaa grupa ja u`iva vo Makedonija?

SLA\ANA: Premnogu sum zadovolna od rabotata vo ovaa grupa i sekako deka znam za popularnosta na "Frenki" vo Makedonija. Dosega ne sum bila vo Makedonija i odvaj ~ekam da se sretnam so taa prekrasna publika. Se nadevam deka toa }e bide naskoro.

Grupata Frenki" so svojata muzika nudi stilska {arenolikost, pa duri na momenti e zabele`livo prisustvoto na xez - elementi. Kolku e za Vas va`en komercijalniot efekt od Va{ata muzika i od proda`bata na Va{ite plo~i, odnosno kompakt - diskovi?

FRENKI: Nikoga{ ne sme odele na toa da bideme komercijalni i da zabele`uvame {to pogolemi tira`i na na{ite albumi. Za nas e najva`no da napravime dobar album, toj album da ima svoja te`ina i odreden kvalitet. Od tie pri~ini na{iot album dobi visoki priznanija kako najdobar album na godinata. To~no e deka vo odredeni numeri preovladuva xezot, no jas li~no premnogu sakam xez i od tie pri~ini sekoga{ vmetnuvam xez - elementi vo nekoi od pesnite. Vo bliska idnina planiram da izdademe eden album na koj }e bidat samo instrumentalni numeri so {irok spektar na muzi~ki `anrovi. Me|u niv }e bide zastapen makedonskiot folklor, bidej}i vo nego ima mnogu harmonski linii koi{to mo`at fenomenalno da se iskoristat.

Albumot "Ovoj svet" e snimen za vreme na agresijata na NATO vrz Jugoslavija. Mo`ete li da ni opi{ete barem eden moment od seto ona {to se slu~uva{e vo takvite momenti na rabota?

FRENKI: Ima premnogu momenti od koi, za `al, nekoi se stra{ni, a nekoi se realnost na seto toa {to se slu~uva{e. Ne be{e lesno da se raboti vo takvi uslovi, no na{iot moral i na{ata `elba da napravime plo~a tokmu vo toa vreme be{e ogromna. I napravivme album koj }e se pameti. Sekako deka imame specijalna "blagodarnost" do NATO za nivnata "ognena" poddr{ka, napi{ana na samata korica na albumot. Be{e toa i nikoga{ da ne se povtori. Vo ovaa prigoda bi sakal da se zablagodaram na site Makedonci koi bea so nas vo tie te{ki momenti.

Za kraj na ovoj razgovor, ka`ete ni nekoja poraka za site qubiteli na Va{ata muzika vo Makedonija?

FRENKI: Premnogu gi sakam site i netrpelivo ~ekam da se sretnam so makedonskata publika, so site moi prijateli od Skopje, grad za koj me vrzuvaat mnogu ubavi spomeni. Makedonskata publika ima navistina prefinet vkus za muzikata i veruvam deka pozitivno }e gi prifati na{ite pesni. Vsu{nost, reakciite od na{ite spotovi, koi{to se vrtat niz televiziite vo Makedonija jasno ka`uvaat deka muzikata na grupata "Frenki" ima svoja pulbika vo Makedonija. Toa va`i osobeno za na{ata prerabotka na mojata omilena pesna "Zajdi zajdi jasno sonce".