"OD CEPENKOV DO MAN^EVSKI"

Izdava~kata ku}a "Zumpres" na Internet go postavi prviot makedonski literaturen sajt, "Od Cepenkov do Man~evski", na koj edna{ nedelno }e bide pomesten po eden raskaz od renomirani makedonski avtori.

"Zumpres", isto taka, }e ja izdade knigata na Mil~o Man~evski, "Duhot na majka mi", koja e ve}e objavena vo Soedinetite Amerikanski Dr`avi, a za prvpat se pojavuva na makedonski jazik. Dizajnot e na germanskiot avtor Matijas Hajpel.

Knigata ja tretira literaturnata forma na moderen na~in, vo kontekst na mas - mediumite, interesna e po svojata struktura, mala po format, a nejziniot avtor ja narekuva "kniga - monta`a".

PREMIEROT GEORGIEVSKI JA POSETI MANU

Premierot na Republika Makedonija, Qub~o Georgievski, denovive ja poseti Makedonskata akademija na naukite i umetnostite (MANU).

Vo edno~asovniot razgovor, pretsedatelot na MANU, akademik Georgi Efremov, izrazuvaj}i zadovolstvo od ovaa poseta, go zapozna pretsedatelot na Vladata so tekovnite aktivnosti na Akademijata i na nejzinite ~lenovi, kako i so nejzinite programski opredelbi.

Premierot Georgievski, pozdravuvaj}i gi novite inicijativi na pretsedatelot na MANU, dade poddr{ka Akademijata da raboti na kompleksni proekti {to pretstavuvaat nacionalen interes za Republika Makedonija i za koi Vladata }e obezbedi finansirawe.

Toj pritoa ja istakna gotovnosta na Vladata za finansiska poddr{ka za sanirawe i rekonstrukcija na zgradata na MANU. Vo razgovorot, premierot Georgievski ja poddr`a idejata na MANU da bide nositel na inicijativata za sozdavawe Sovet na balkanskite akademii.

SEMINAR "DOBREDOJDOVTE VO STATISTIKA 2000"

Pod naslov "Dobredojdovte vo statistika 2000", denovive vo Mavrovo se odr`a seminar za sostojbite vo makedonskata statistika i mestoto na statistikata vo javnata administracija.

Seminarot e vo organizacija na Konzorciumot na Statistika na Finska i Statistika na Danska, odgovoren za realizacija na FARE - proektot za statistika, koj vo izminatite dve godini, vo sorabotka so Zavodot i Vladata na Republika Makedonija, rabote{e na informatizacijata na Zavodot i harmonizacija na statisti~kite podatoci so barawata na Evropskata komisija.

SREDBA: ANDOV - [IFMAN

Pretsedatelot na Komisijata za monetarno - kreditna politika i bankarstvo pri Sobranieto na Republika Makedonija, Stojan Andov }e ima sredba so Henri [ifman, konsultant za finansii vo Svetskata banka.

Po sredbata, Andov i [ifman }e imaat zaedni~ka sredba so ~lenovite na Komisijata za monetarno - kreditna politika i bankarstvo, soop{ti Otsekot za informirawe pri Sobranieto na Republika Makedonija.

RABOTNA SREDBA NA PREMIERITE NA ZEMJITE - SOSEDI NA SRJ

Premierite na zemjite - sosedi na SR Jugoslavija, Republika Albanija, Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Ungarija, Romanija i Republika Bugarija, od 21 do 23 januari }e odr`at rabotna sredba vo gradot Hisar, Republika Bugarija.

Na sredbata se predviduva i u~estvo na Generalniot sekretar na NATO, Xorx Robertson, kako i na Generalniot sekretar na Sovetot na EU i Visok pretstavnik za zaedni~ka nadvore{na i bezbednosna politika, Havier Solana.

Sredbata ima neformalen karakter i e bez dneven red.

Makedonskata delegacija na sredbata }e ja predvodi premierot Qub~o Georgievski.

POSETA

Ministerot za nadvore{ni raboti na Irska, Dejvid Endrjus, na 19 i 20 januari godinava }e prestojuva vo oficijalna poseta na Republika Makedonija.

Za vreme na prestojot, v sreda na 19 januari, Endrjus }e bide primen od pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, Qub~o Georgievski, a }e se sretne i so ministerot za nadvore{ni raboti, Aleksandar Dimitrov.

Na 20 januari, Endrjus }e bide primen od pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski i od pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija Savo Klimovski.

VO KRU[EVO ZAPO^NA OTKUPOT NA TUTUNOT

Vo Akcionerskoto dru{tvo za otkup i obrabotka na tutun "Niko Doaga" vo Kru{evo, zapo~na otkupot na tutunot od minatogodi{nata rekolta.

Spored direktorot Du{ko Traj~uleski, od ova proizvodno podra~je se o~ekuva da bidat otkupeni okolu 2.500 toni tutun so prose~en kvalitet.

Otkupnite ceni se na minatogodi{noto nivo, a isplatata }e se vr{i vo rok od 30 dena.

Sredstvata za otkupot se obezbedeni vo ramkite na vkupnata finansiska konstrukcija so koja se pokriva godina{niot otkup na tutunot na nivo na Makedonija.

ZAKONOT ZA VISOKOTO OBRAZOVANIE E VO PROCEDURA

"Zakonot za visokoto obrazovanie e vo procedura i ima nekolku verzii. Poslednata verzija e izrabotena so rabotna grupa vo koja participiral i Univerzitetot "Sveti Kiril i Metodij'", izjavi po sednicata na Vladata na Republika Makedonija, ministerot za obrazovanie Gale Galev.

Ministerot Galev naglasi deka site pra{awa, me|u koi i pra{aweto za visokoto obrazovanie, }e se re{avaat vo ramkite na Vladata, dodavaj}i oti" od problemite nema da se bega, tuku tie }e se re{avaat". Spored Galev, "nema opredelen rok za re{avawe na pra{aweto so visokoto obrazovanie, tuku najva`no e rabotata da se zavr{i kvalitetno".

Vo vrska so voveduvaweto veronauka vo u~ili{tata, ministerot Galev istakna deka s# u{te nema konkretni odluki po toa pra{awe.

KQUSEV SE SRETNA SO AMBASADOROT NA NATO AJF I GENERALOT RUT

Ministerot za odbrana na Republika Makedonija, Nikola Kqusev, denovive ima{e sredba so ambasadorot na NATO vo Republika Makedonija, Hans Jorg Ajf i so komandantot na silite za logisti~ka poddr{ka na KFOR, generalot Bob Rut.

Na sredbata be{e konstatirano zadovolstvoto od realizacijata na finansiskite obvrski {to silite na KFOR gi imaat kon Ministerstvoto za odbrana na Republika Makedonija.

Kako {to e poznato, silite na KFOR vo Republika Makedonija ja koristat na{ata voena infrastruktura, od {to proizleguva i obvrskata za pla}awe na realnite tro{oci i drugite uslugi kon Ministerstvoto za odbrana. Vo tekot na podgotovkata na spogodbite so nacionalnite kontingenti na KFOR, golem pridones ima{e i ambasadorot na NATO vo Republika Makedonija so svoite sorabotnici, za {to, od strana na ministerot Kqusev, mu be{e iska`ana blagodarnost.

Vo razgovorot so generalot Rut stana zbor i za kontrolata na granicata so SRJ vo delot kon Kosovo, vo smisla na prezemawe poorganizirani bezbednosni merki, koordinirani so silite na KFOR stacionirani na Kosovo.

KFOR ZA UBISTVOTO VO VITINA

"KFOR go osuduva tragi~noto ubistvo na mladata devojka od Vitina na Kosovo, koe se slu~i na 13 januari. Toa pretstavuva individualno kriminalno delo izvr{eno od strana na vojnik od KFOR", soop{ti pres - centarot na KFOR.

Spored portparolot Filip Anido, vlastite na SAD i oficijalno podnesoa obvinenija protiv nego.

"Sekoj vojnik na KFOR koj se nao|a na Kosovo e dojden so cel da sozdade sigurna i mirna sredina za lu|eto so pomo{ na ON i me|unarodnata zaednica da mo`at da sozdadat demokratsko i prosperitetno op{testvo. Vo taa smisla, KFOR ima vitalna uloga i verbata vo profesionalizmot na sekoj na{ vojnik e od fundamentalno zna~ewe za na{ata zemja", se veli vo soop{tenieto od pres - centarot na KFOR.

FATENI SEDUMMINA ROMANSKI ILEGALCI

Vo koordinirana akcija na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na Republika Makedonija, na 16 januari vo popladnevnite ~asovi, na vlezot vo Radovi{ se fateni sedummina ilegalci so romansko dr`avjanstvo.

Ilegalcite vo Makedonija vlegle od Sojuzna Republika Jugoslavija, a so kamion "zastava", upravuvan od 39 - godi{niot V.R. od radovi{koto selo Jargulica, trebale da bidat prefrleni do makedonsko - gr~kata granica.

Spored navodite na Podra~nata edinica na MVR od Strumica, slu~ajot nemal nikakva vrska so neodamne{noto ubistvo na trojcata pripadnici na MVR kaj skopskoto selo Ara~inovo.

MVR PRODOL@UVA SO AKTIVNOSTITE ZA RASVETLUVAWE NA UBISTVOTO VO ARA^INOVO

Ministerstvoto za vnatre{ni raboti so nesmalen intenzitet prodol`uva so prezemaweto merki i aktivnosti za rasvetluvawe na trikratnoto ubistvo na pripadnicite na policijata.

Vo ovie ramki, s# u{te se raboti so licata za koi se smeta deka se involvirani vo nastanot zaradi utvrduvawe eventualna nivna povrzanost so ubistvata. Imaj}i go predvid ova, Ministerstvoto najenergi~no gi otfrla {pekulaciite deka ima oslobodeno lica koi bea privedeni vo vrska so slu~ajot.

Od dosega prezemenite merki, soglasno svoite nadle`nosti i zakonski ovlastuvawa, po pribiraweto i kompletiraweto na dokazniot materijal, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, protiv pet lica od selo Ara~inovo, podnese dve krivi~ni prijavi za krivi~ni dela "nedozvoleno dr`ewe oru`je ili rasprskuva~ki materii" po ~len 396 od KZ i "neovlasteno proizvodstvo i pu{tawe vo promet narkoti~ni drogi, psihotropni supstanci i prekurzori" po ~len 215 od KZ. Istovremeno, za krivi~no prijavenite lica, postoi somnenie potkrepeno so svedo~ewe od o~evidci deka tie se involvirani vo trikratnoto ubistvo na pripadnicite na MVR.

Istra`niot sudija, protiv site krivi~no prijaveni lica, odredi merka pritvor vo traewe od 30 dena.

Vo vrska so slu~ajot na trikratnoto ubistvo na pripadnicite na MVR, Ministerstvoto podnese poseben izve{taj do nadle`niot Javen obvinitel.

LANSKIOT PROMET NA MAKEDONSKATA BERZA, TRIPATI POMAL VO ODNOS NA 1998 GODINA

Prometot na Makedonskata berza za dolgoro~ni hartii od vrednost vo 1999 godina, bil tripati pomal od prethodnata godina, bidej}i vo prvite meseci od godinata, Berzata bila pod vlijanie na vonekonomski faktori - promenata na vlasta i kosovskata kriza.

Na odr`anata pres - konferencija, izvr{niot direktor na Berzata Evgeni Zografski, informira{e deka lani e ostvaren vkupen promet od 50 milioni germanski marki, pri {to se sklu~eni 2.480 transakcii. Pove}e od 99 otsto od prometot e ostvaren na tretiot pazar, so {to Berzata glavno pretstavuvala mesto na koe se vr{ela koncentracija na sopstvenosta na postprivatizacionata faza na makedonskoto stopanstvo. Samo 10 otsto od prometot e ostvaren od ~isto finansiski transakcii.

Spored Zografski, Berzata ne ja koristele nitu trgovskite dru{tva, nitu dr`avata za pribirawe dopolnitelen kapital za finansirawe na tekovnite i razvojni proekti. Be{e naglaseno deka izdavaweto akcii e najevtino kreditirawe, a dvete firmi {to treba da izlezat na Berzata godinava, od koi ednata e "Alkaloid", }e gi povle~at i drugite firmi.

Dokolku se ostvari makroekonomskata stabilnost i strukturnite reformi, ovaa godina }e se sozdadat uslovi za pozabrzano pozicionirawe na Berzata vo strukturata na makedonskiot finansiski i stopanski sistem.