Uspe{ni rabotni aktivnosti na "Fonko" od Skopje

MAKEDONSKI KVALITET NA STRANSKITE PAZARI

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

Novite idei vo trgovskata trka za osvojuvawe na pazarot se sekako klu~ot za uspeh vo koj i da e biznis. Sega{noto dinami~no vreme bara snaodlivost i inovativnost, a najte{kata rabota vo trgovijata e probivaweto, odnosno osvojuvaweto na ve}e preplaveniot doma{en i stranski pazar. Na{ata dr`ava u{te od svoeto osamostojuvawe se soo~i so najte{kiot problem - da se osvoi na kakov i da e na~in stranskiot pazar i na{ite proizvodi da se najdat na zapadnoevropskite i prekuokeanskite raftovi. Se razbira, vo `elbata {to pobrzo da se stigne do toa se pravea i nekoi gafovi, no za sre}a denes vo Makedonija rabotat trgovski dru{tva koi so site svoi sili i raspolo`ivi sredstva gr~evito se borat makedonskiot proizvod da stigne na stranskiot pazar i da se prodade po {to povisoka cena. Edno od tie dru{tva e i kompanijata "Fonko" od Skopje, koja ve}e podolgo vreme bele`i uspesi na toj plan, a na prvite lu|e od ova pretprijatie nikoga{ ne im nedostigaat idei za toa kako na{ite proizvodi so vrven kvalitet da stignat do stranskiot potro{uva~.

IZVOZ NA VINO

Na{ata firma postoi desetina godini i ve}e imame ~etiri glavni sektori, veli gospodinot Qup~e Trajkoski, generalen direktor na "Fonko". Najva`en ni e sektorot "klimatizacija" i na toj plan mo`e da se pofalime deka sme prvi vo zemjava, odnosno pokrivame okolu 35 otsto od makedonskiot pazar. Vtoriot sektor, koj{to e dosta specifi~en, e "zavaruvawe i oprema", a tuka i vo tretiot sektor "podgotovka za pe~at", rabotime ve}e ~etiri godini. Sepak, ona na {to vo posledno vreme stavame akcent e na{iot ~etvrt sektor koj{to opfa}a izvoz na makedonski proizvodi, odnosno me|unarodna trgovija i na toj plan rabotime ve}e dve godini. Izvezuvame odbrani, selektirani vina vo sorabotka so "Povardarie" od Negotino. Moram tuka da napomenam deka Makedonija proizveduva okolu 100 milioni litri vino godi{no, a golem del od vinoto se izvezuva. Za `al, makedonskoto kvalitetno vino se izvezuva vo cisterni, odnosno "refus" i se napla}a po mnogu niska cena od polovina germanska marka za litar. Gledaj}i ja takvata situacija, nie se odlu~ivme da izvezuvame vino so na{a ambala`a i se razbira po povisoka cena. Od kolekcijata "Aleksandar Makedonski" dosega imame dve sorti vino i toa "Vranec" i "Kaberne soviwon", a vo podgotovka e i u{te edna sorta - "[ardone". Zasega se realizira izvoz vo Japonija, a vo zavr{na faza se pregovorite so Ju`na Koreja. Planirame ovaa godina da zapo~neme so izvoz na vino i vo ovaa zemja.

Na{ata ideja e makedonskoto kvalitetno vino, se razbira ambala`irano, da se prodava na stranskiot pazar po povisoka cena, a ne vo cisterni po polovina marka za litar, dodava gospodinot Mir~e ^ekrexi, pretsedatel vo "Fonko". Osobeno vnimanie obrnuvame na kvalitetot, no se razbira vodime smetka i ambala`ata da bide na visoko nivo. Tokmu poradi toa, pokraj izvozot vo Japonija i naskoro vo Ju`na Koreja, ima interes za ovie vina i kaj na{ite iselenici vo Kanada i Avstralija, a se nosime i so idejata na{ite vina da gi izvezuvame i vo Polska i vo nekoi zapadnoevropski zemji kako {to se Germanija, Holandija, [vedska i drugi.

PRODAVNICI VO ZAPADNITE ZEMJI

Pokraj ova, vo ramkite na "izvoz na makedonski proizvodi", vo "Fonko" razmisluvaat da otvorat prodavnici za maloproda`ba na na{i tekstilni proizvodi vo zapadnoevropskite zemji. Za po~etok se planira izvoz na ma{ki ko{uli.

Vakvata ideja planirame da ja realizirame vo sorabotka so makedonskite tekstilni proizvoditeli, objasnuva gospodinot Trajkoski. Prvata prodavnica }e ja otvorime vo april vo Holandija, a na po~etokot na idniot mesec }e u~estvuvame i na MODEST vo "Skopski saem". Stranskite firmi da mo`at da vleguvaat vo na{ata proda`na mre`a so nivni prodavnici, a nie toa da ne mo`eme da go napravime? Proizvoditeli kaj nas postojat, no tie treba da se organiziraat na nekoj na~in. Ovie na{i aktivnosti }e pottiknat i drugi makedonski trgovski subjekti da se zanimavaat so izvoz na makedonski proizvodi, a osnovnata cel ni e da se razbie kompleksot deka ne sme sposobni da rabotime vo stranstvo, da se razbie makedonskiot kompleks deka na{ite proizvodi ne mo`at da se plasiraat na stranskite pazari. Moram da naglasam deka Makedonija ima visokokvalitetno vino, no poradi neorganiziranosta vo izvozot toa vino vo stranstvo e staveno na najnisko nivo. Sega vo dr`avava se pravat nekoi napori za podigawe na rejtingot na makedonskite proizvodi, kako {to e na primer akcijata "Kupuvajte makedonski proizvodi" od Ministerstvoto za trgovija. No, sepak dr`avata treba da vlo`i mnogu pogolemi napori za da se sozdade edna vistinska atmosfera vo Makedonija koja }e obezbedi podobri uslovi za izvoz na na{i proizvodi, a tuka, pred s#, mislam na administrativnite problemi koi se ~esti kaj nas. Dr`avata ednostavno mora da obezbedi poliberalni uslovi koga stanuva zbor za izvozot na na{i proizvodi, a se razbira i za reeksportot.