DO KOGA ]E OPSTOI AGONIJATA            VO MNT ?

(Povod: "Serijata problemi vo MNT")

Kako redoven ~itatel na ovoj na{ navistina makedonski nedelnik i kako umetni~ki karakter vo Operata i Baletot koi "stenkaat" pove}e od pet decenii vo, za `al, najpakosnata institucija vo kulturata kaj nas, nare~ena MNT, milo mi e {to ste se oglasile po povod tamo{niot vrie` na du{ite. Od na~inot na po~etnovo izlagawe ne se vozbuduvajte za{to vo ponatamo{niot tekst }e se uverite vo avtenti~nosta na su{tinata.

Operata i Baletot, kako kreator na scensko - muzi~kata dejnost pretstavuvaat simbol na vozvi{enata umetni~ka kreacija na sekoja zemja na koja tie & pripa|aat. Kako kompleksni i ~uvstvitelni subjekti sekade vo svetov imaat tretman na seop{ta gri`a i kako takvi dobivaat status na nacionalno bitie i ne, bez pri~ina, egzistiraat pod pokrovitelstvo na prviot ~ovek na dr`avata. Zaradi takvoto umetni~ko bitie i zemjata go dobiva ili gubi rejtingot na civiliziranost .

Toa bitie kaj nas, za `al, s# u{te se gu{i od stegite na toa pakosno MNT. Deka e toa taka i javnosta }e posvedo~i ako ka`am deka do sega buntovite gi kreirale samo umetnicite od Operata i Baletot. Pa, neli tamu ima i Drama? E ima, ama tie se sekoga{ mirni. A, eve zo{to:

Kreatorite od Operata i Baletot se muzi~ka sfera, dodeka pak Dramata- dramska. Toa nema nikakva vrska vo stru~en pogled {to zna~i deka nitu Operata, nitu Baletot se usloveni od postoeweto na Dramata kako {to i dramata ne e uslovena od postoeweto na Operata i Baletot. Zatoa nikade vo svetot (osven vo Belgrad ) tie ne se zaedno. Umetni~kiot sostav vo Operata i Baletot se sostoi od: solisti, orkestar, hor, baletski solisti, kor de bale i stu~ni sorabotnici ili vkupno - 220 kreatori. Nasproti toa pak, Dramata ima 40 kreatori i toa e s#.

Sega pokraj takov soodnos nikoga{ ne se slu~ilo na ~elo na pakosniot MNT da dojde muzi~ki umetnik, tuku naprotiv, kako za inaet takviot mora da bide dramec. Toa {to dramecot ne poznava noti, a da ne zboruvame za poznavaweto na psihologijata na muzi~kiot i baletskiot umetnik, toa najmalku e va`no. Bitno e dramecot, navodno kako selektirana kategorija od svojata bran{a, zloupotrebuvaj}i go ugledot na pakosniot MNT zaradi postoeweto na unikatnata Opera i Balet kaj nas i ponatamu da si go zadr`uva elitizmot.

So takviot odnos na dr`avata kon Operata i Baletot se potvrduva stilot na postkomunisti~koto vladeewe, sozdavaj}i po~va vo pakosniot MNT na podelbi, na razdor na relacija malcinstvo (poddr`ano od sekoja Vlada) i mnozinstvo komu navodno sekoga{ s# mu pre~i.

Novinarkata svojot tekst go bazirala samo vrz izjavite i zaklu~ocite na vladiniot namesnik. Da go naprave{e toa i vrz sprotivnite mislewa, ~itatelite }e imaa mo`nost da zaklu~at deka voop{to ne se vo pra{awe niskite plati, tuku enormniot grabe`, destrukcija i despotstvo {to go ostvari i nametna toj vladin namesnik. Vo sekoj slu~aj Vi blagodaram {to go odbele`avte toj vrie` na du{ite za kogo, belkim, toa nekoj od vlasta }e go zasegne.

Na krajot, avtorot na pismoto za soznanie na ~itatelite e vrven muzi~ki umetnik so verificirani stru~ni nagradi i priznanija, kaj nas i vo stranstvo.

Boris TANASKOV


DO KOGA NEEDINSTVO?

(Povod: Napisot - Zdru`enieto na progoneti Makedonci "Egej" vo [tip ne be{e organizator na zabavnata ve~er vo hotel "Izgrev" od sekretarot na ZPM "Egej" - [tip, Vasil Simit~iev objaveno vo "Makedonsko sonce" br. 289 od 7.01.2000-ta godina)

Delbenite tragedii, posebno na makedonskiot narod od strana na sosednite dr`avi, porobuvawata, poni`uvawata, ograbuvawata i diskriminaciite od svesta na makedonskiot narod ne mo`at lesno, preku li~ni kontakti, pi{an zbor i sl. da se prenesuvaat na pomladite i idni makedonski generacii za da ne se zaboravi edna vistina. Toa e edna slika od koja ne smee da se bega i koja e dlaboko vre`ana vo istorijata na makedonskiot narod i po{iroko.

Povodot za ovoj voved mi dade nedvosmisleno pravo da dadam kratok osvrt za slu~ajot vo Zdru`enieto na progonetite Makedonci "Egej" od [tip, objaveno vo "Makedonsko sonce" od 7 januari 2000-ta godina, potpi{ano od sekretarot Vasil Simit~iev, koj li~no go poznavam, ne samo jas, ami mnogu na{i sogra|ani. Za napisot otvoreno se somnevam deka ne e negov li~en stav, odnosno ne e negovo li~no delo, ami zad nego stoi drug (sam neka se prepoznae).

Imeno mi se ~ini deka prodol`uva edna tivka borba na poedinci, na koi im pominalo vremeto, koi ne mo`at da gi zaboravat i prebolat rakovodnite funkcii i privilegii vo Zdru`enieto koi si dozvoluvaat da ja zaveduvaat i pogre{no informiraat javnosta, pravej}i o~ajni napori, da se fa}aat za slamki ubeduvaj}i gi i nadle`nite organi vo [tip.

Nakratko: nema somnienie deka spored Statutot, programata i ostanatite akti na Zdru`enieto na progonetite Makedonci "Egej" - [tip vo koe jasno i glasno stoi deka sekoi dve odnosno ~etiri godini se odr`uva godi{no, izve{tajno i izborno Sobranie, koe e storeno vo 1997 godina. Toga{nata pretsedatelka, bez nikogo pismeno da informira, zaminuva na privatna turisti~ka ekskurzija vo Amerika i Kanada kade {to ostanuva cela godina, taka {to izbornoto Sobranie se zaka`uva i odr`uva, se izbiraat site organi i tela, pretsedatelstvo, pretsedatel, sekretar, blagajnik i dr. na ~elo so sega{niot po~ituvan gospodin Stojan Dimkov. Toa mo`at da go potvrdat nad 200 prisutni od [tip, ~lenovi na Zdru`enieto, gosti na Sojuzot na zdru`enijata na Makedoncite od egejskiot del na Makedonija vo Repbulika Makedonija. S# legalno se konstatira vo Zapisnikot i ostanatite dokumenti na Zdru`enieto "Egej"-[tip, a porane{nata pretsedatelka, iako be{e uredno pokaneta i koja{to be{e dol`na da podnese izve{taj - ne dojde.

Taka, novoto rakovodstvo si ja prodol`uva svojata statutarna aktivnost na ~elo so novozibraniot pretsedatel Stojan Mimkov, si go prodol`uva ~lenuvaweto vo Sojuzot na zdru`enijata na MED na Makedonija i s# si te~e normalno, a neizbranata eks - pretsedatelka so nekoja si nejzina grupa istomislenici si prodol`uvaat so razno - razni pi{uvawa vo pe~atot i drugi organi, od koi ve}e nema korist, sakaj}i da sozdade raskol, razedinuvawe i zabo{otuvawe na nejzinata celokupna vina i gre{ki pred po{irokata javnost, kako nekoe si zdru`enie, pretsedatel i sl., koe saka da se javuva vo dvojna uloga, e so zadni nameri.

Na krajot na ovaa doobjasnuvawe da istaknam deka sega{noto Zdru`enie na progonetite Makedonci "Egej" od [tip, pod rakovodstvoto na novozbraniot pretsedatel Stojan Dimkov, redovno si gi izvr{uvaat postavenite statutarni i drugi zadol`enija, organiziraj}i razni manifestacii, drugarski patriotski ve~eri, prisustvuva na konferencii, sobiri i s# {to e vo sklad so programata za rabota i programata na Sojuzot na zdru`enijata na MEDM vo RM, a toa {to s# u{te nepre`alenite neizbrani ~lenovi od porane{niot sostav so eks - pretsedatelkata si prodol`uvaat po staro, neka si prodol`at po nivno, no na lagite, opa{kite im se kratki. Sekako nivniot problem }e go sfatat najpovikanite i nadle`nite organi vo [tip i po{iroko i deka naskoro s# }e se razre{i.

Angel Radev