REVOLTIRANI PATNICI NA AERODROMOT PETROVEC

Po zavr{uvaweto na Novogodi{nite i Bo`iknite praznici, na Skopskiot aerodrom, na 9 januari, od ranite utrinski ~asovi do docna ve~erta, se sozdade vistinski haos. Golem broj patnici ~ekaa da zaminat kon gradovite vo Evropa, iako imale prethodno kupeno i rezervirano bileti. No, mesto vo avionite nemalo. Pri~inata za nastanatiot mete`, spored revoltiranite patnici, bilo nekontroliranoto prodavawe na bileti od strana na aviokompaniite i davawe bileti na onie li~nosti koi{to gi koristele li~nite vrski za dobivawe na bilet koj ve}e e prodaden ili rezerviran. Revoltot i nezadovolstvoto kaj patnicite, koi cel den go pominaa na Aerodromot, se zgolemilo i poradi niskite temperaturi.

KUD "JOSIF JOSIFOVSKI" NA FESTIVAL VO BELGIJA

Kulturno - umetni~koto dru{tvo "Josif Josifovski" od Gevgelija }e ja pretstavuva Republika Makedonija na godina{niov, dvaesetti Festival na `etvata, {to se odr`uva vo oblasta Flandrija, vo Belgija.

Festivalot se organizira po povod zapo~nuvaweto na `etvenite raboti vo Belgija.

Na Festivalot, {to }e trae od 10 do 20 avgust, }e u~estvuvaat deset ansambli od Evropa i od drugi kontinenti.

MPC SVE^ENO GO ODBELE@A HRISTOVOTO RA\AWE

Golemiot hristijanski praznik - Ro`destvo Hristovo, makedonskiot narod i Makedonskata pravoslavna crkva na 7, 8 i 9 januri go proslavija veli~estveno so sveti bogoslu`bi. Centralnite bogoslu`bi se odr`aa vo sedi{teto na Makedonskata arhiepiskopija vo Skopje. Negovoto bla`enstvo Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g. Stefan, zaedno so episkopot veli~ki g. Agatangel, im go ~estita ovoj golem praznik na site vernici, a ~estitki do MPC i do g.g. Stefan upatija pretsedatelot na Makedonija, Boris Trajkovski i premierot Qub~o Georgievski, koj prisustvuva{e na sve~eniot priem vo sedi{teto na Makedonskata arhiepiskopija i na Bo`i}niot koncert, podgotven za praznikot od strana na Makedonskata filharmonija. Ovoj sve~en koncert be{e odr`an vo Soborniot hram vo izvedba na Kamerniot orkestar.

PO^INA AKADEMIK OLIVERA JA[AR - NASTEVA

Denovive vo Skopje po~ina akademik Olivera Ja{ar - Nasteva, redoven ~len na Makedonskata akademija na naukite i umetnostite.

Olivera Ja{ar - Nasteva e rodena na 25 noemvri 1922 god. vo Belgrad. Diplomirala na grupata francuski jazik i literatura pri Filozofskiot fakultet vo Skopje.

Nejziniot nau~en interes bil fokusiran na vlijanijata na turskiot i drugite neslovenski jazici vrz leksikata i idiomatikata na makedonskiot jazik i teorijata na kontaktnata lingvistika vo po{iroka smisla. Vo 1959 godina e izbrana za asistent pri Katedrata na ju`noslovenski i balkanski jazici, a vo 1962 god. ja brani doktorskata disertacija na tema "Turski leksi~ki elementi vo makedonskiot jazik".

Od 1975 god. taa e redoven profesor na Fakultetot, a za redoven ~len na MANU e izbrana vo 1983 godina.

Gospo|ata Olivera Nasteva - Ja{ar go vode{e "Re~nikot na turcizmi vo makedonskiot jazik", ~len e na Jugoslovenskiot nacionalen komitet za balkanologija vo MANU i na Odborot na Nacionalniot komitet na me|unarodniot komitet za prou~uvawe na Jugoisto~na Evropa (AIESEE). Taa ima golemi zaslugi vo afirmacijata na makedonskiot jazik vo stranstvo, bila u~esnik na pove}e me|unarodni kongresi, sobiri, simpoziumi kade {to sekoga{ argumentirano ja branela samostojnosta na makedonskiot jazik.

Dolgi godini g-|ataNasteva dr`ela nastava po makedonski jazik vo Orientalniot institut vo Neapol i kurs po balkanistika vo Minhen.

Vo 1991 god. e izbrana za ~len na Turskata akademija na naukite.

Po povod smrtta na akademik Ja{ar - Nasteva, MANU i Filolo{kiot fakultet "Bla`e Koneski", vo sve~enata sala na MANU, odr`aa komemorativna sednica.

PRETSEDATELOT NA RM VO GERMANIJA

Pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski, denovive otpatuva vo poseta na SR Germanija, kade {to, na 13 januari vo Berlin imal sredba so pretsedatelot Johanes Rau.

Inaku, ova e prva poseta na pretsedatelot Trajkovski na nekoja dr`ava, od prezemaweto na funkcijata vo dekemvri minatata godina.

DOGOVOR ZA ME\USEBNA TOLERANCIJA

"Strumica tabak" i "Jaka tabak", najgolemi otkupuva~i na tutun vo isto~na Makedonija, postignaa dogovor za me|usebna tolerancija i fer odnosi za vreme na godina{nata sezona na otkup na tutunot od individualnite zemjodelski proizvoditeli.

Spored Dogovorot, otkupot }e zapo~ne na 17 januari. Planirano e od podra~jeto na celata zemja, "Strumica tabak" godinava da otkupi okolu pet milioni kilogrami tutun. Od orientalnata sorta "jaka" }e otkupi 3.250.000 kilogrami i od sortata "prilep" - 1,2 milioni kilogrami.

Isplatata na tutunot }e se vr{i vo rok od tri dena po predavaweto, a otkupnite ceni }e se dvi`at vo ramkite na postignatiot dogovor so proizvoditelite.

IZBOR NA PRETSEDATEL NA SOJUZOT NA STUDENTITE

"Unijata na mladi sili (UMS) na VMRO - DPMNE ne zastapuva nitu eden kandidat vo izborot za pretsedatel na Sojuzot na studentite i ne e vme{ana vo studenskite izbori i ja povikuvame Socijaldemokratskata mladina (SDMM) da go sledi ovoj ~ekor za da im ostavime na studentite sami da odlu~at koj }e bide niven lider vo narednite dve godini", izjavi potpretsedatelot na UMS na VMRO - DMPNE, Igor Gievski, na odr`anata pres - konferencija.

Gievski go demantira{e tvrdeweto na SDMM deka UMS ili koj bilo od kandidatite koj u~estvuva vo izborot za pretsedatel na Sojuzot na studentite, ima dobieno finansiski sredstva od javni pretprijatija vo Republika Makedonija i od VMRO - DPMNE.

"Tvrdeweto deka odredeni na{i aktivisti ja vodat kampawata na eden od kandidatite ne mo`am da go sporam, zatoa {to UMS ima okolu 17.000 ~lenovi. Nivno e da odlu~at dali }e se priklu~at kon izbornite {tabovi na nekoj od kandidatite i dali voop{to }e glasaat", naglasi potpretsedatelot Gievski.

Spored nego, bez ogled koj od dvajcata kandidati }e bide izbran za pretsedatel na utre{nite studentski izbori, UMS }e bara i }e se zalaga za podobruvawe na studentskiot `ivot i standard.

"Socijaldemokratskata mladina, kako mladina vo raspad, ima osipuvawe na ~lenstvoto", podvle~e Gievski, demantiraj}i go tvrdeweto na SDMM oti kandidatot Orce Ristovski ne e ~len UMS na VMRO - DMPNE.

Toj dodade deka SDMM preku pres - konferencii, "se obiduva da degradira li~nosti na Unijata na mladi sili i na nejzinoto rakovodstvo, koristej}i pau{alni izjavi i nevistini i otvoreno se stava na stranata na eden kandidat i aktivno se vklu~eni vo izborot".

"Stilot na vodewe politika na Unijata na mladi sili ne e preku pres - konferencii, tuku so odredeni proekti i realizacija na idei, so cel da se podobruva i zajaknuva mladinskoto dvi`ewe. Stavot na UMS i Rakovodstvoto e da ostane nadvor od studenstkite izbori, da ne se vme{a so svojata struktura i da mu ostavi na sekoj svoj ~len, slobodno da odlu~i komu }e mu go dade svojot glas", re~e potpretsedatelot na UMS na VMRO - DPMNE, Igor Gievski, na pres - konferencijata.

HONDURASKI BROD POTONAL VO GRCIJA

Tovarniot brod "Mateos" {to plovel pod znameto na Honduras, na 10 januari potona vo gr~koto pristani{te Kalamata, prenesuva MIA.

Pretstavnici na gr~koto Ministerstvo za trgovsko pomorstvo soop{ti deka brodot koj{to prenesuval 2.500 toni `elezo, tankiral gorivo vo Kalamata i pri isplovuvaweto od pristani{teto, od zasega nepoznati pri~ini, potonal. Se pretpostavuva deka pri~ina za potonuvaweto na brodot e lo{oto vreme.

Nesre}ata ja pre`iveale site petmina ~lenovi na ekipa`ot.

ZAPO^NUVAAT PREGOVORITE ME\U MMF I ROMANSKATA VLADA

Zomanskiot vesnik "Monitor" pi{uva deka Kabinetot na romanskiot premier Mugur Isiresku se nao|a pred prviot golem ispit poradi pregovorite me|u Me|unarodniot monetaren fond i romanskata Vlada.

Za vreme na pregovorite, predvideni da zavr{at na 24 januari, Vladata }e gi prezentira merkite na dano~nata reforma, {to be{e usvoena kon krajot na dekemvri. So nea se predviduva namaluvawe na danokot na prihodite od 38 na 25 otsto. Reformata ne be{e usvoena od prethodnata Vlada, koja se obiduva{e da go izbegne neodobruvaweto na MMF poradi merkite koi mo`at da go zgolemat buxetniot deficit.

Delegacijata na MMF }e go analizira predlog-buxetot za 2000-ta godina, kako i rezultatite od prezemenite anga`mani po stend-baj aran`manot, sklu~en minatata godina. Od dogovorenite 547 milioni amerikanski dolari, dosega se isplateni samo 73 milioni.

Ministerot za finansii na Romanija, De~ebal Trajan Reme{, izrazi nade` deka preostanatiot del od Dogovorot }e bide realiziran do krajot na mart i oti, vo rok od 18 meseci, }e zapo~nat pregovori za nov aran`man koj }e se odnesuva na pogolem kredit.

RUSIJA GO DR@I SLOBODAN MILO[EVI] NA RASTOJANIE

"Ostavkata na Boris Elcin nema da sozdade seriozni promeni vo politikata na Rusija kon SR Jugoslavija i Balkanskiot region, zatoa {to toj, so naimenuvaweto na Vladimir Putin za vr{itel na dol`nost pretsedatel na Rusija, vsu{nost odr`uva kontinuitet vo ruskata nadvore{na i vnatre{na politika", izjavil Slobodan Samard, nau~en sovetnik vo jugoslovenskiot Institut za evropski studii za jugoslovenskiot vesnik "Blic". Kako {to prenesuva MIA, Samarad istaknal deka "Oficijalna Moskva nema poseben odnos kon re`imot na Slobodan Milo{evi} zatoa {to nadvore{nata politika nitu sega, nitu vo periodot na vozdu{nata kampawa na NATO vrz SRJ, ne e povrzana so vlasta vo Jugoslavija, tuku vodi politika vo soglasnost so svoite dr`avni interesi".

Samarad dodal deka Rusija prifa}a oti SRJ, na nekoj na~in, u~estvuva vo Sojuzot na Rusija i Belorusija, no ne se vklu~uva aktivno. Spored negovata ocenka, Rusite na toj na~in "go dr`at Milo{evi} na rastojanie i mu davaat do znaewe deka ne sakaat bliski odnosi so nego".

CISTERNI SO GORIVO NA EU OD SKOPJE TRGNAA KON NI[ I PIROT

Osumnaeset cisterni so gorivo od rafinerijata "Okta" kraj Skopje, se upatija kon srpskite gradovi Ni{ i Pirot, kako del od realizacijata na programata "Energija za demokratija" na Evropskata unija, prenesuva MIA, povikuvaj}i se na Soop{tenieto od Evropskata komisija.

Kon Ni{ se upatija 15 cistern, a tri se nameneti za Pirot. Utre treba da trgnat u{te ~etiri cisterni za Pirot.

Naftata na EU, nameneta za dvata grada koi se kontrolirani od srpskata opozicija, e isklu~ok od naftenoto embargo {to taa go vovede kon Jugoslavija i ima za cel da & pomogne na opozicijata vo nejzinata kampawa za smenuvawe na pretsedatelot Slobodan Milo{evi}.