Inicijativa na Svetskiot makedonski kongres

STUDENTSKA SREDBA NA MAKEDONCITE OD SOSEDNITE ZEMJI

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Na 11 dekemvri 1999 g. se odr`a sredba na Makedoncite studenti od sosednite zemji kade {to `ivee na{iot narod. Povodot be{e da se ovozmo`i sredba me|u studentite i pretstavnicite na vlasta i nadle`nite organi za da se zapoznaat so te{kata situacija vo koja se nao|aat na{ite sonarodnici. Bea pokaneti ministerstvata za iseleni{tvo, obrazovanie, vnatre{ni raboti, nadvore{ni raboti, pravda, obrazovanie, zdravstvo, kultura i trud i socijalna politika, Crveniot krst, Rektoratot vo Skopje i Bitola, kako i sojuzite na studentite, Makedonskiot centar za me|unarodna sorabotka, Mladinskiot sovet na Makedonija i pretstavnicite na podmladocite na politi~kite partii - DPMNE, SDSM, SPM, LDP i DA. Od site pokaneti se pojavi samo zamenik-rektorot za me|unarodna sorabotka koj im se obrati na studentite so kus govor vo koj go kritikuva{e obrazovniot sistem i veti deka }e se potrudi da gi podr`i aktivnostite na studentite kako i da pridonese za re{avaweto na problemite. Posle pozdravnoto obra}awe na Todor Petrov, govor odr`a i Aleksandra Milenkova, pretsedatel na Zdru`enieto na studentite od Pirinska Makedonija, koj go prenesuvame vo celost, bidej}i odli~no gi odrazuva te{kite problemi so koi se soo~uvaat. 

OBRA]AWE NA ALEKSANDRA MILENKOVA PRETSEDATEL NA ZDRU@ENIETO NA STUDENTI OD PIRINSKA MAKEDONIJA

Po~ituvani kole{ki i kolegi, dragi prijateli, pretstavnici na vladinite institucii, politi~ki partii, nevladini organizacii i drugi asocijacii od R. Makedonija

Vi se obra}am i Ve pozdravuvam od imeto na studentskoto dru{tvo "Pirin" vo koe ~lenuvaat studentite od pirinskiot del na Makedonija. Vo ovaa prigoda, ~uvstvuvam potreba da go izrazam zadovolstvoto, no istovremeno i blagodarnosta po povod odr`uvaweto na ovaa sredba do nejzinite organizatori Svetskiot makedonski kongres i Svetskiot makedonski mladinski kongres.

Najprvin da istaknam deka posebna ~est za nas pretstavuva faktot {to sme pridru`na ~lenka na SMK i preku koj }e mo`eme da ostvarime kontakt so Makedoncite {irum svetot, a voedno se nadevam deka na toj na~in }e doprineseme za razvojot i prosperitetot na makedonskata nacija.

Vo vrska so na{eto studirawe, sozrevawe i nadgraduvawe kako makedonska intelegencija koja{to `ivee nadvor od granicite na R. Makedonija, smetam deka e neophodno da se postavat nekoi pova`ni problemi so koi se sre}avame vo tekot na studiite.

1. Priemot na novi studenti se vr{i mnogu docna, taka {to tie ~estopati go napu{taat po~etokot na semestarot zafateni so sreduvawe na administrativni formalnosti.

2. Ne e organiziran nitu eden kurs za zapoznavawe so makedonskiot literaturen jazik. Poradi zgolemeniot stepen na asimilacija vo na{ite kraevi, novite studenti malku go poznavaat jazikot.

3. Nema izgradeno nikakov sistem na kriteriumi za na{eto smestuvawe. I pokraj toa {to vo juni dostavuvame spisoci za smestuvawe sekoj pat na po~etokot na septemvri sme primorani da ~ekame pred Ministerstvoto za obrazovanie so ~asovi, a vo poslednite dve godini i so denovi. Vo me|uvreme morame sami da se snao|ame za spiewe, hrana i da prestojuvame bez da bideme prijaveni. Nezadovolstvoto i kavgite {to se pojavuvaat poradi neprincipielnoto smestuvawe isto taka ne treba da se potcenuvaat.

4.Ve}e osma godina se soo~uvame so eden ist problem. Na{ite stipendii redovno docnat i toa so meseci. Prvite stipendii gi dobivame duri na krajot na januari. Kako se snao|ame dotoga{ sami znaeme.

5. Izolirani sme od kulturnite tekovi vo Skopje i R. Makedonija. Vo vrska so toa ne se pravi skoro ni{to. Se razbira, s# na {teta vo izgradbata na makedonskata intelegencija koja treba da go {titi makedonskiot narod vo sosednite zemji. Poradi seto ova sme onesposobeni da ja {irime makedonskata kultura vo na{ite kraevi.

6. Dosega ne e organizirana nitu edna ekskurzija niz Makedonija. Poradi toa pove}eto od nas go poznavaat samo Skopje i patot do doma. Mnogumina se pra{uvaat, kako mo`e na primer, Bugarija (koja e posiroma{na), da se gri`i podobro za lu|e {to ne se Bugari, otkolku Makedonija za svoite Makedonci.

Do neodamna ovde bevme sosema izgubeni i ne ni se obrnuva{e nikakvo vnimanie. Nikoj ne se interesira{e za na{ite problemi, a momentalno i pokraj nekoi promeni siutacijata ne e mnogu porazli~na. Vladee celosen haos vo odnosot kon nas. Seto toa n# tera da se ~uvstvuvame nepo`elni, pa duri i nametlivi, {to ponekoga{ i direktno ni se ka`uva.

Ne barame nekoja prednost pred ovde{nite studenti, no se nao|ame vo situacija razli~na od nivnata, taka {to molime pra{awata da ne se razgleduvaat "kusogledo" ili so izgovorot "i na ovde{nite studenti im e isto". Postojat i drugi brojni problemi koi sme podgotveni da gi postavime i soodvetno da predlo`ime na~ini kako bi gi re{ile, dokolku ima sorabotka od Va{a strana. Zatoa vo naredniot period se nadevam deka }e se sozdadat uslovi za pogolema i posodr`ajna sorabotka so site srodni dru{tva i asocijacii, no i so soodvetnite dr`avni i nevladini organizacii vo R. Makedonija. Od niv o~ekuvame i pogolema pomo{ za zbogatuvawe na na{ite aktivnosti, a toa fakti~ki zna~i zacvrstuvawe i natamo{no izdginuvawe na na{ata makedonska nacionalna samosvest.

So nade` deka ovaa sredba }e prerasne vo tradicija, so izrazit patriotski karakter, najtoplo Ve pozdravuvam i posakuvam uspe{na i plodna rabota.