Sve~eno otvorawe na Ekonomskiot fakultet

MAKEDONSKI MODEL NA OBEDINETI NACII

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • "Makedonskiot model ON" ima svoja mala istorija. Vo 1998 god. se organizirala ista vakva simulacija na raboteweto na OON na koja{to u~estvuvale 62 u~esnika, a ovaa godina ima 140 u~esnici, sredno{kolci i studenti koi{to }e ja simuliraat rabotata na OON

Na 10 dekemvri, vo prostoriite na Ekonomskiot fakultet sve~eno be{e otvoren "Makedonskiot model na Obedineti nacii". Na Konferencijata prisustvuvaa golem broj u~esnici i gosti me|u koi i ministerot za pravda, gospodinot Vlado Kambovski. [to pretstavuva "Makedonskiot model na Obedineti nacii" i koi se celite i zada~ite na edna vakva organizacija, be{e obrazlo`eno vo ponatamo{niot tek na konferencijata.Najnapred be{e istaknata osnovnata cel na ovoj model koja{to pretstavuva organizirawe debati i situacii na raboteweto na ON, isto taka {irewe na soznanijata za na~inot na organizacionata postavenost na OON, nejzinoto deluvawe i na~inot na re{avawe na svetskite problemi, zapoznavawe i {irewe na iskustva od me|unarodnata diplomatija, pregovarawe i re{avawe na konfliktite, kako i sorabotka so OON. "Makedonskiot model na Obedineti nacii" ima za cel sorabotka so srodni institucii, organizacii vo zemjava i stranstvo. Taa se zalaga i za organizirawe na {iroka mre`a na debatni klubovi vo obrazovanieto i drugite institucii, organizacii i zdru`enija so cel da se napravi simulacija na modelot na OON. Preku debatite, "Makedonskiot model na ON" }e nastojuva da prenese znaewa, iskustva, informacii za OON, za negovite agencii, komiteti i tela, a zaedno i predznaewa vo oblasta na diplomatijata, pregovarawata i sovremenite svetski problemi. "Makedonskiot model ON" ima svoja mala istorija. Vo 1998 god. se organizirala ista vakva simulacija na raboteweto na OON na koja{to u~estvuvale 62 u~esnika, a ovaa godina ima 140 u~esnici, sredno{kolci i studenti koi{to }e ja simuliraat rabotata na OON. Vo tekot na prethodnite dva meseca, delegatite izvr{ija intenzivni podgotovki za {to pouspe{no pretstavuvawe na svojata zemja za temite koi{to se debatiraat.

Na Konferencijata be{e istaknato deka "Denot na ~ovekovite prava" be{e simboli~en za da se otvori istata.

Po toj povod svoe izlagawe ima{e i ministerot za pravda Vlado Kambovski koj{to istakna: So ovoj model, simuliraj}i ja raspravata za opredeleni pra{awa gradime opredelen odnos kon naj~uvstvitelnite pra{awa na sovremeniot svet i se vklu~uvame kon gradeweto na opredeleni stavovi na Me|unarodnata zaednica vo odnos na naj~uvstvitelnite pra{awa koi{to se pokrieni so edna mo{ne {iroka lepeza na aktivnosti na OON. Toj u{te edna{ uka`a na zna~eweto na OON, bidej}i nema podra~je od `ivotot, idninata na ~ovekot i civilizaciskiot i kulturen razvoj na ~ovekot, koe{to ne pretstavuva preokupacija na OON, od pra{awata na op{tiot civilizaciski razvoj do pra{awata za ~ovekovata pravda, za{tita i unapreduvawe na ~ovekovata okolina, spre~uvawe na voenite konflikti, kako i raznite patolo{ki pojavi na narkomanija, kriminalot i sl. Ministerot Vlado Kambovski re~e: Nikoj od u~esnicite na ovaa Konferencija ne mo`e da gi nabquduva tie pra{awa kako ne{to apstraktno, ne{to {to e daleku od nas. U~estvoto vo eden vakov Model ne e nikakva zabava, mo`ebi e i del od toa, no vo najgolem del pretstavuva eden aktiven anga`man na sekoj od u~esnicite vo op{tiot pridones vo razgleduvaweto na tie pra{awa i barawe na nivno solucivno razre{uvawe. Vo prodol`enieto, toj se osvrna na pra{aweto za ~ovekovite prava i perspektivite za razvivaweto na konceptot na ~ovekovite prava vo noviot milenium. Pred 51 godina e donesen Osnovniot dokument na ON za ~ovekovite prava, a toa e univerzalnata deklaracija so koja{to za prvpat Me|unarodnata zaednica ja proklamira{e svojata opredelba za za{tita na pravata na site lu|e bez diskriminacija i vo koja{to se utvrduva korpus na prava kako op{t standard {to treba da go ostvarat site narodi i nacii, re~e na krajot od svoeto izlagawe ministerot Kambovski.

Potoa, svoe izlagawe ima{e i g.Francisko Santos, pretstavnik na OON. Obedinetite nacii, me|u drugoto, se zalagaat za za~uvuvawe na ~ovekovata okolina i site prava koi{to ~ovekot treba da gi ima, no isto taka se zalagaat i za unapreduvawe na standardot za `iveewe, otstranuvawe na minskite poliwa, kako i gri`a za begalcite koi{to nastanuvaat kako posledica od kriznite `ari{ta. Site zemji-~lenki na OON se suvereni zemji koi{to se zalagaat za mir vo svetot.

Na krajot od sve~enosta, "Makedonskiot model na Obedineti nacii", be{e proglasen za otvoren.