Strate{ki dokument za razvoj na zdravstvoto

"ZDRAVJE ZA SITE VO 21 VEK"

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Osnovni dvi`e~ki vrednosti vo izgraduvaweto na strategijata moraat da bidat ~ove~koto dostoinstvo, ednakvost, solidarnost me|u gra|anite i profesionalnosta na lekarite. Pacientot vo ovaa strategija, "negovoto viso~estvo gra|aninot" i samo gra|aninot mora da bide vo centarot na interesot

Na 1 dekemvri se odr`a pres-konferencija na koja ministerot za zdravstvo doc. d-r. Dragan Danilovski gi promovira{e novinite od idnata nacionalna strategija, koja{to }e pretstavuva "Ustav vo zdravstvoto". Nekolkupati e najavuvano na javni nastapi, od strana na ministerot za zdravstvo, za ne{to {to e neizbe`no, neophodno vo na{ata sredina, a toa e da se poseduva eden strate{ki dokument koj{to treba da gi opredeli generalnite, globalnite pravci za razvoj na zdravstvoto. Generalnite, globalnite celi koi{to zdravstveniot sistem vo Makedonija treba da gi dostigne, se celi koi{to }e bidat ispolneti so pomo{ na metodi i sodr`ini, bazirani na strate{kite opredelbi na politikata na Svetskata zdravstvena organizacija. Celite }e korespondiraat so celite koi{to se zacrtani od Svetskata zdravstvena organizacija, a sepak, na nekoj na~in, }e bidat prilagodeni i primeneti vo na{ata konkretna situacija.

Zdravstvoto i medicinata mora da ostanat nadvor od dnevno-politi~kite slu~uvawa, interesi i zbidnuvawa. Dr`avata ima sveta obvrska da go unapreduva zdravjeto, da se gri`i za naselenieto vo celina, da se gri`i za kolektivnoto zdravje, no i za zdravjeto na poedincite. Pravoto za zdravstvena za{tita e zagarantirano so Ustavot. Imaj}i go toa vo predvid, strategijata koja{to }e bide izgraduvana i nadgraduvana, }e poa|a od toa sveto pravo, sekoj gra|anin da ima ednakov pristap kon zdravstvenite uslugi. Nacionalnata strategija nema da bide samo napi{an dokument, tuku }e pretstavuva eden kontinuiran proces za evolvacija i revizija, a }e se bazira na Svetskata zdravstvena organizacija za Evropskiot region, poznata kako "strategija za zdravje na site vo 21 vek". Osnovni dvi`e~ki vrednosti vo izgraduvaweto na strategijata moraat da bidat ~ove~koto dostoinstvo, ednakvost, solidarnost me|u gra|anite i profesionalnosta na lekarite. Pacientot vo ovaa strategija "negovoto viso~estvo gra|aninot" i samo gra|aninot mora da bide vo centarot na interesot. Zdravstveniot sistem, zdrastvenite rabotnici ne postojat sami za sebe, tuku postojat zaradi gra|anite. Vo obezbeduvaweto na univerzalniot pristap kon zdravstvenata za{tita na site gra|ani, poseben akcent }e mora da im bide daden na oddelni, specifi~ni populacioni grupi kako {to se decata i starite lu|e nad 60 godini. Treba da se obrne vnimanie i na posebnata targetna populaciona grupa - socijalnata grupa na naselenie i grupa gra|ani so o{teten status na zdravjeto - hroni~no bolni, invalidizirani i hendikepirani lica. Nacionalnata strategija }e ima nekolku segmenti:

1. Namaluvawe na smrtnosta kaj doen~iwata, zdravjeto na mladinata, zdravo stareewe, unapreduvawe na prevencijata;

2. Zdrav na~in na `iveewe;

3. Zdrava `ivotna sredina- ekolo{ki aspekt;

4. Reformi vo zdravstveniot sistem- vo ovoj segment se planira da se donese nov zakon za participacija kade {to pregledite nema da se naplatuvaat vo primarnata zdravstvena za{tita, a nivoto na participacija koja{to }e se pla}a vo povisokite nivoa na zdravstvena za{tita }e se svede na simboli~en iznos ne pove}e od 5 % od dosega{nite 20 % od vrednosta na uslugata;

5. Javnoto zdravstvo koe{to go vodi Republi~kiot zavod za zdravstvena za{tita so Podra~nite zavodi, vo koj{to treba u{te pove}e da se unapredi zdravstveniot preventiven program za da se vospostavat {koli za javno zdravstvo i da se vovedat menaxeri vo javnoto zdravstvo;

6. Menaxment vo farmacevtskiot sektor - postoi obvrska pozitivnata lista ne samo da se donese, tuku i da se unapreduva zatoa {to sekoja godina se proizveduvaat novi lekovi;

7. Edukacija - razvoj na humanite resursi, modernizacija na Medicinskiot fakultet, kontinuirana edukacija na lekarite i zdravstvenite rabotnici;

8. Kompjuterizacija na zdravstvoto;

9. Podobruvawe na infrastrukturata vo zdravstvenata ze{tita.

Celata strategija mora da bide izgotvena vrz baza na principot na demokrati~nost, pove}estranost i transparentnost, a celta na ovaa strategija e site da bidat zadovolni i da se unapreduva na{eto zdravje.