[esto sobranie na Zdru`enieto "Goli Otok"

OSTROV NA SENKITE

Pi{uva: Marina Stamenkova

Zdru`enieto "Goli Otok"-Skopje vo po~etokot na dekemvri go odr`a [estoto sobranie na koe prisustvuvaa ~lenovi na Zdru`enieto, nekoga{ni zatvorenici na "Goli Otok" kako i ~lenovi na potesnite semejstva na ve}e po~inatite.

Vo uvodnoto izlagawe Bogdan Bo`inovski u{te edna{ gi potseti prisutnite na ona {to se slu~uvalo vo 1948 vo logorite niz SFR Jugoslavija od koi Goli Otok se izdvojuva po svojot surov tretman vrz politi~kite zatvorenici ~ii politi~ki stavovi se raziduvale so onie na Josip Broz Tito. Be{e potseteno u{te edna{ na te{kite maltretirawa, psihofizi~kata tortura sproveduvana na razni na~ini, sistematskite ogladnuvawa, duri i lin~uvawa na zatvorenicite bez prethodno da bidat izvedeni na sud. Me|u drugoto Bo`in Bo`inovski istakna deka "Josip Broz e edinstvena li~nost vo site kralevi i carevi , i vo istorijata na narodite na Evropa vo poslednite petstotini godini koj na despotski na~in uspeal da ja zadr`i vlasta i da vospostavi totalen re`im vo dr`avata koja se deklarira{e kako slobodna SFRJ".

Vo 1948 god. zatvoreni se 250.000 du{i od koi 100.000 se isprateni po logorite, a okolu 10.000 go izgubile `ivotot. Toa e odnos kako {to istakna Bogdan Bo`inovski na toga{noto brutalno bezzakonie i ednoumie koe{to vladee{e vo dr`avata. Toj me|u drugoto istakna deka skoro pedeset godini se krijat faktite okolu smrtta na zna~ajnite li~nosti od istorijata na Makedonija bez da bidat osuduvani. Okolu toa, Zdru`enieto treba da zazeme stav za Panko Bra{narov, Pavel [atev i Rizo Rizov za koi se smeta deka se likvidirani na eden monstruozen na~in ramen na politi~ko zlostorstvo. Golema odgovornost za takvata situacija snosat i pomo{nicite na Josip Broz kako {to se Lazar Mojsov, Vidoe Smilevski, d-r Traj~e Grujovski koi bile vo [tabot na t.n. kontrarevolucija.

Vo prodol`enieto na Sednicata govore{e pretsedatelot na Zdru`enieto, gospodinot Zdrave Barutovski koj u{te edna{ se navrati na stravotiite na Goli Otok narekuvaj}i go "ostrov na senkite".Toj upati i apel do prisutnite pre`iveani zatvorenici da gi zapi{at svoite stradawa i do`ivuvawa, a so toa na pomladite generacii da ostavat svedo{tvo za surovosta na sistemot na ednoumieto vo koj lu|eto ~estopati bile zatvorani bez pri~ina.

Istovremeno Zdru`enieto se obvrza siot materijal {to }e se pribere da se otstapi na Muzejot na Makedonija, pri {to pretstavnikot od Institutot za nacionalna istorija gi povika prisutnite {to poskoro da gi napi{at svoite svedo{tva i naglasi deka Arhivot na Makedonija e otvoren za prou~uvawe na tragediite na Goli Otok. Me|u drugoto na ovaa Sednica be{e promovirana i knigata na Dimitar Naj~evski - "Golooto~ki svedo{tva", a Zdru`enieto istakna deka planira da izdade i druga kniga kako i da podigne spomen plo~a na `rtvite od Goli Otok. Po diskusijata na prisutnite se izvr{i izbor na nov Izvr{en odbor na Zdru`enieto, a seto toa be{e zaokru`eno so prigoden koktel.