Zdru`enieto “Dobredojde” za poddr{ka na licata so psihozi

TRAUMATI^NIOT SVET NA PSIHOZITE

Pi{uva: Jasminka MARKOVSKA

  • Pojavata na psihozata pretstavuva {ok za celoto semejstvo. Ovaa pojava doveduva do razli~ni formi na rastrojstva i ja naru{uva semejnata stabilnost

[izofrenijata e edna od najte{kite psihi~ki bolesti. Nejzinata raspros-tranetost vo Makedonija e od 0,5 - 1 procent od op{tata populacija. Bolesta se javuva u{te vo mladosta i e dolgotrajna. Taa pretstavuva seriozno psihi~ko rastrojstvo. Zabolenite od {izofrenija imaat ote`nato razlikuvawe na realnosta od nerealnosta. Tie imaat te{kotii vo logi~koto razmisluvawe, te{kotii na emotiven plan i ne mo`at da se snajdat lesno so davaweto na odgovori za `ivotot i sredinata koi{to gi opkru`uvaat. Ovaa bolest e iscrpuva~ka i za licata koi{to stradaat od nea, no i za nivnite najbliski. Naj~esto, pojavata na ova zaboluvawe pretstavuva {ok za celoto semejstvo i go zasega sekoj ~len pooddelno. Licata koi{to se soo~uvaat so bolesta, naj~esto, ne mo`at da bidat rabotno anga`irani ili da posetuvaat u~ili{na nastava, no me|u osnovnite problemi na koi{to naiduvaat e i negri`ata na dr`avata, poto~no, labilniot tretman {to kon niv se ima. Ottuka, iako ne se vinovni za svojata bolest, tie ~estopati, kako vinovnici, se otfrleni i od op{testvoto i od semejstvoto.

 

[OK ZA CELOTO SEMEJSTVO

Za~etokot na {izofrenijata se javuva na razli~ni na~ini, mo`e da se pojavi poradi genetsko vlijanie ili vlijanie na semejnata sredina. No, kako {to semejstvoto mo`e da go pottikne izbivaweto na psihozata, mo`e i da mu pomogne na zaboleniot, preku pozitivnite vlijanija, za negovo pobrzo vra}awe vo realniot svet i za spre~uvawe na u{te pote{ki poremetuvawa.

Pojavata na psihozata pretstavuva {ok za celoto semejstvo. Ovaa pojava doveduva do razli~ni formi na rastrojstva i ja naru{uva semejnata stabilnost. Psiholo{kite odnosi se povrzuvaat i isprepletuvaat me|u sebe, taka {to se sozdava disfunkcionalno semejstvo koe{to ja gubi sposobnosta za izvr{uvawe na osnovnite semejni funkcii, veli stru~niot tim na Zdru`enieto na gra|ani za poddr{ka na lica so psihozi "Dobredojde", sostaveno od stru~waci i od razli~ni profili.

Zdru`enieto “Dobredojde” obezbeduva emocionalna, psiholo{ka poddr{ka i prakti~na pomo{ na zabolenite lica i na nivnite semejstva. Osven osnovnata cel (stru~no da im se pomogne na zabolenite so psihoza), Zdr`enieto svoite celi gi ima pro{ireno kon semejstvoto koe{to treba da bide osnoven stolb za pomo{, centar kade {to bolnite najmnogu treba da se po~uvstvuvaat prifateni i sre}ni. Pritoa, Zdru`enieto vr{i i edukativna funkcija so koja{to se opfateni zabolenite, nivnite semejstva i javnosta koja{to mora da bide informirana za da mo`e da gi prifati, za na toj na~in da mo`e da se podobi socijalniot status na bolniot. Stru~niot tim na Zdru`enieto “Dobredojde” ja istaknuva va`nosta od socijaliziraweto , na bolnite, vo op{testvoto, pri {to tie }e mo`at da gi poka`at ume{nosta i znaewata {to gi imaat, a so samoto toa da se po~uvstvuvaat aktivni i sakani od sredinata.

 

POMO[ OD FARE – OD PROGRAMATA LIEN

Zdru`enieto “Dobredojde”, potpomognato od Fare, od Lien-programata, go izraboti Proektot “Psihosocijalna za{tita na mentalnite bolni i nivnite semejstva”, koj{to e produkt na dolgotrajnata opservacija na potrebite na li~nosta so seriozni mentalni naru{uvawa. Glavna cel na Proektot e za{tita na mentalnoto zdravje na hendikepiranite lica i preventiva od povtorno vra}awe na naru{uvawata, so fokusirawe na pacienti so psihozi, nivna za{tita i emocionalna poddr{ka. Grupata koja{to u~estvuva vo proektot i na koja & se dava pomo{ta e od cela Makedonija, no centralnoto mesto na dejstvuvawe e Skopje kade {to se odr`uvaat site aktivnosti. Zdru`enieto “Dobredojde”, osven stru~nata, edukativnata i drugite vidovi pomo{, organizira i razni vidovi aktivnosti kade {to glavni nositeli se zabolenite lica (dr`ewe na razni vidovi kursevi na koi{to predavaat bolni, organizirawe izlo`bi, odewe na pro{etki vo priroda, sportuvawe i sl.).

Vo sklop na Proektot od pe~at izleze i knigata “Psihozite i semejstvoto” ~ij{to avtor e Diana Belevska. Knigata }e bide besplatno davana vo semejstvata kade {to ima zaboleni i e od osobena va`nost za site koi{to se soo~eni so ovoj problem.

Vo ovaa kniga e izvr{ena analiza na psiholo{kata i psihopatolo{kata struktura vo semejstvata so {izofren bolen, ima golemo zna~ewe vo oblasta na prou~uvaweto na disfunkcionalnite semejni obrasci. Zna~eweto e u{te pogolemo, ako se znae deka denes semejniot sistem ima zna~ajna uloga za razbirawe na poedinecot, i toa od aspekt na analiza na semejnite uslovi i semejnata organizacija vo vremeto na izbivaweto na bolesta, kako i na uslovite vo vreme na manifestiraweto i evolucijata na samata bolest.