Претплата за печатеното издание на "Македонско сонце"

Претплата за Македонија:

годишна 2,300 ден, полугодишна 1,100 ден, тримесечна 600 ден

Претплата за Европа:

годишна 120 ЕУР, полугодишна 70 ЕУР

Претплата за САД, Канада

годишна 150 USD, полугодишна 80 USD                       

Австралија и Нов Зеланд

годишна 150 АUD, полугодишна 80 АUD

Во претплатата се вклучени ПТТ трошоците

ПРЕТПЛАТАТА ОД СТРАНСТВО ДА СЕ ВРШИ ИСКЛУЧИТЕЛНО
НА НАШАТА ДЕВИЗНА ЖИРО-СМЕТКА
!

е-mail: pretplata@makedonskosonce.com  

 
     
 
 
     
 

Жиро-сметка: 200001070137263 - ДНИД "Македонско сонце" - Скопје

Едиствен даночен број: 4030995235235 - Стопанска банка

Девизна жиро-сметка: Za "Makedonsko sonce" MACEDONIA

Bank name: Stopanska Banka A.D. - Skopje,
                  address: ul. 11 Oktomvri br.7 1000 Skopje

Bank number: STOBMK2X, ID number: 1574718. IBAN: MK 07200001082723110
 

 
 
 
     
 
Претплата за електронското издание  на  "Македонско сонце"
Претплата за Македонија:

годишна 2.300 ден., полугодишна 1.150 ден.

Претплата за Европа:

годишна 100 ЕУР, полугодишна 50 ЕУР

е-mail: pretplata@makedonskosonce.com

Претплата за САД, за Канада:

годишна 120 USD, полугодишна 60 USD

Австралија и Нов Зеланд:

годишна 120 АUD, полугодишна 60 АUD