"Македонско сонце" - биографија

Првиот број на "Македонско сонце" излезе на 24 јуни 1994 година и од тогаш неделникот излегува во континуитет веќе 14 години. Во два наврати е извршена измена на форматот, а последното издание е во колор со 64 страници формат А4, рубрицирано и дизајнирано според стандардите на европските неделници.

Основач на неделникот е познатиот македонски бизнисмен, господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски кој сите овие години непрекинато го следи и го финансира растежот на весникот. Господинот Атанасоски ја почна својата кариера како инженер работејќи во Њујорк Универзитетот. Во 1975 година тој сооснова заедно со својот брат сопствена фирма "Микрофлекс Инк.". Нивниот индустриски комплекс се наоѓа во Ормонд Бич, Флорида. Во 1996 година господинот Атанасоски сооснова и стана претседател на "МАК АМ Интернешенл Корпорејшн". МАК АМ е интернационална трговска компанија со филијали во Флорида, САД, и во Скопје и Прилеп.Сопственик на “Жито - Прилеп“ Македонија.

Концепцијата и уредувачката политика на неделникот се базираат врз неговата основна цел - да се афирмираат македонските национални вредности не само на територијата на денешна Република Македонија, туку и во преостанатите делови на етничка Македонија, па дури и во целиот свет, односно секаде каде што живеат и работат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија.

Тиражот на неделникот варира од број до број, меѓутоа во основа изнесува од 6 до 8 илјади примероци, којшто се дистрибуира и продава на пазарот во Република Македонија, но и во целиот свет каде што има Македонци - Европа, Америка, Канада, Австралија.

Актуелниот редакциски тим го сочинуваат: Елизабета Хаџи-Стојанова Костурска, директор;  Александар Келтаноски, главен и одговорен уредник; Редакциски колегиум: Кокан Стојчев, Жаклина Митевска, Милева Лазова, Мишко Талески, Мирослав Георгиевски; Соработници: Фросина Ташевска-Ременски, Дејан Савовски, Александар Вучевски, Живанка Филиповска,; Синиша Кариќ, технички уредник; Владимир Стојковскиски, технички уредник; Силвана Блажева, лектор ;Зорица Кметовска, дактилографка; Сузана Јосифовска, секретарка на Редакција.

Дистрибуција:

    МПМ, Axel Springer Verlag

 

 

 

ИСТОРИЈА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ"


Издавач: ДНИД "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", ДООЕЛ - СКОПЈЕ


Основач:                                                

 Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски


Директор:

Елизабета Хаџи-Стојанова Костурска

 

 

elizabetaa@makedonskosonce.com


Главен и одговорен уредник:

ександар Келтаноски


aleksandar@makedonskosonce.com


 Редакциски колегиум:

Кокан Стојчев

новинар

kokan@makedonskosonce.com


Жаклина Митевска

новинар

zakim@makedonskosonce.com


Милева Лазова

новинар

mileva@makedonskosonce.com


Мишко Талески

новинар

 


 Мирослав Георгиевски

 

 Соработници:

 Фросина Ташевска-Ременски

 Дејан Савовски

 Александар Вучевски

 Живанка Филиповска


 

Синиша Кариќ

технички уредник

sinisa@makedonskosonce.com


Владимир Стојковски

технички уредник

vlado@makedonskosonce.com


Лектор      

Силвана Блажева

 

silvana@makedonskosonce.com


 Дактилограф: Зорица Кметовска

 Секретар на редакцијата: Сузана Јосифовска

 Дистрибуција: МПM ;  AXEL SPRINGER VERLAG

 
redakcija@makedonskosonce.com
 
адреса:Редакција "Македонско сонце" ул. "Ленинова" бр. 87    1000 Скопје Р. Македонија.            
Тел. ++389 2 3130-137 Факс: ++389 2 3130-377
 

Според мислењето на Министерството за култура број 08-3773/2 од 24 мај 1995 година Македонскиот светски неделник “Македонско сонце” е производ, за којшто се плаќа посебна повластена даночна стапка од 5 насто.

“Macedonian Sun” - biography

First edition of the “Macedonian Sun” was published on 24 of June 1994 and this weekly magazine exists for 14 years continuously. In two occasions the format has been changed. The last edition is in color with 64 pages and in format A4. It is also designed and rubricated by European standards.

The establisher of this weekly magazine is famous Macedonian international businessman Mr. Gorgija- George Atanasoski who is constantly following and financing this magazine. Mr. Atanasoski has started his career as engineer in New York University. Mr. Atanasosкi, together with his brother, have founded their own company “Microflex Inc”,in 1975. Their industrial complex is in Ormond Beach, Florida. In 1996, Mr. Atanasoski has co-founded the new company “MAK AM International Corporation”. MAK AM is international trade company with branch offices in Florida,USA, and in Skopje and Prilep. Owner of the company "Zito - Prilep" Macedonia.

Conception and policy of the redaction is based on their mean purpose - to affirm the Macedonian national values, not only on territory of Macedonia but also in the other parts of ethnic Macedonia and in parts of the world which are populated with ethnic and national Macedonians. The number of copies of this weekly magazine it is not constant and basically is in amount of 6 to 8 thousand copies. “Macedonian Sun” is distributed and sold in Macedonian market as well as on the markets all over the world-Europe, USA, Canada, Australia.

The current copy-desk team consists the following employees: Elizabeta Hadzi-Stojanova Kosturska, director;  Aleksandar Keltanoski, editor-in-chef and executive editor; Redaction collegium: Kokan Stojcev, Zaklina Mitevska, Mileva Lazova, Misko Taleski, Arsen Kolevski, Miroslav Georgievski;          
Co-operators: Frosina Tashevska-Remenski, Dejan Savovski, Aleksandar Vucevski, Zivanka Filipovska,; Sinisa Kariк, technical editor; Vladimir Stojkovski, technical editor; Silvana Blazeva, lector; Zorica Kmetovska, typist; Suzana Josifovska, secretary of the Redaction.

Distribution:

 МПМ, Axel Springer Verlag