U  S  I  N  E  S  S


СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА РЕКЛАМА И БИЗНИС СОРАБОТКА


"Македонско сонце" единствен неделник кој во континуитет излегува 13 години (на 24 јуни го обележа тринаесетгодишното постоење) и успешно се дистрибуира во целиот свет, стигнувајќи насекаде и до секој Македонец во дијаспората. Тринаесет години не отстапува од примарната концепција и уредувачка политика која првенствено се базира на мотото "Обединети Македонци во обединета Македонија", водејќи независна уредувачка политика, ставајќи го акцентот и на економскиот развој и јакнење на економијата во државата.

ПОСЕБНИ ПРИВИЛЕГИИ:

Со направеното интервју во рубриката посветена на економијата, Вие станувте потенцијален кандидат за рекламирање, добивајќи го специјалниот пакет за реклама и бизнис контакт со етаблирани фирми од светски размери, по принцип на понуда побарувачка.
1. Доколку од нашата понуда закупите рекламен простор со динамика од една година добивате 20% попуст.
2. Со рекламирањето се здобивате со право на медиумско покровителство со што нашиот неделник е отворен за промовирање, информирање и соопштување на секоја новина или потреба на Вашата фирма.
3. Со потпишување на договор за рекламирање во неделникот "Македонско сонце" во континуитет од една година ќе добивате по еден примерок од весникот на Вашата адреса.
4. Со рекламирањето во неделникот "Македонско сонце" Вашата фирма претпријатие станува член на нашиот веб-сајт во делот: бизнис-соработка со што се здобива со можност за контакт соработка со странските фирми (кои се рекламираат во нашиот неделник) од типот понуда-побарувачка.
За подетални информации ќе можете да се обратите во нашата Редакција.

Во прилог на оваа специјална понуда Ви го доставуваме и нашиот официјален ценовник.
УПРАВИТЕЛ
______________________
/Елизабета Андоновска/