Извозот во првиот квартал со раст од 10,7 отсто

???????? ???????? ?? ??????? ?? ????? ?? ????????? ??????????, nurse ?? ?????? ??????? ?? ???????? ???????? 1.202. 883 ?????? ??????????? ?????? ? ?????? ?????? ?? 10,7 ????? ?? ????? ?? ?????? ?????? ?? ??????????? ??????, ?????? ????????? ????? ?? ??????????.

????????? ?? ??e?????? ?????, ?? ?????? ??????, ???????? 1.655.213 ?????? ??????????? ?????? ??? ? ?? 10,5 ????? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ?????? ?? ??????????? ??????.

???????? ???????? ?? ????????? ?? ????? ?? ????????? ???????? 2.858.096 ?????? ??????????? ??????, ? ?????????? ??????? ???????? 452.330 ?????? ??????????? ??????.

??????????? ?? ?????? ?? ?????, ?? ???????? ???????-???? 2017, ???????? 72,6 ?????.

?????????? ??????? ?? ????????? ???????? ???? ?? ??????? ????????? ? ????????? ?? ?????????????? ?? ?????? ?? ?????????? ?????? ??? ????? ???????????, ???????? ?? ?????????? ?? ?????? ? ??????, ?? ??????, ?????? ??? ???????, ??????????? ? ????????.

?? ?????? ???????? ?? ????????? ????????? ? ???????? ?? ???????, ???????????? ??? ?? ????, ????????? ????? ? ??????? ??????? ?? ??????????? ???????? (????? ??????), ??????? ?????? ?? ??????????? ????? ? ????? ??????, ???????????? ??? ?? ????? ?? ???? ? ???????????? ????????.

?? ???????? ???????-???? 2017 ??????, ?????? ???????? ???? ?? ??????????-?????????? ???????, ????????? ?????????? ???????? ???????? ?? ?????????, ?????? ?????????, ??????, ??????, ? ????????.